มทร.อีสาน เปิดบ้านต้อนรับ ผู้บริหาร CPG บ.เอเชีย เอรา วัน จำกัด และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าศึกษาดูงาน การเรียนการสอนด้านระบบรางฯ มทร.อีสาน พร้อมหารือสร้างความร่วมมือในอนาคต

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 (ช่วงเช้า) รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงศักดิ์ ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อเนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายโครงการพิเศษ อาจารย์ปริญ  นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิระยุทธ สืบสุข คณบดีสถาบันสหสรรพศาสตร์ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมคณาจารย์จากสถาบันสหสรรพศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จาก เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG) บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด และศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักบริการวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ในการเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านระบบราง ด้าน
โลจิสติกส์ และด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน ณ สถาบันสหสรรพศาสตร์ มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (ช่วงบ่าย) รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ และร่วมประชุมหารือความร่วมมือในการเรียนการสอนด้านระบบราง ด้านโลจิสติกส์ และด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน ร่วมกัน ณ ห้องประชุมแคนา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 19) มทร.อีสาน พื้นที่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

สำหรับการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือในอนาคตร่วมกับ มทร.อีสาน เรียนรู้หลักสูตรด้านระบบราง และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ในการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลและศึกษาแนวทางในการ
ต่อยอดการจัดตั้งศูนย์การศึกษาด้านระบบรางขององค์กรต่อไปในอนาคต เนื่องจากเครือข่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักบริการวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้านเครือข่ายและได้รับมอบหมายให้ประสานงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟความเร็วสูง ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG) บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด  ซึ่งดูแลการก่อสร้างและดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม 3 สนามบิน ซึ่งกำลังเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปัจจุบัน ทั้งนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ที่ปรึกษา มทร.อีสาน ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้วย

วราภรณ์ นามบุตร / ข่าว

ไพฑูรย์ เคนท้าว,บารมี โกนบาง /ภาพ

Message us
English EN Thai TH