มทร.อีสาน เข้ารับการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปี 2565 โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.โฆษิต  ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  พร้อมด้วย รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณะทำงานโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้การต้อนรับ นางสาวจันทร์เพ็ญ  เมฆาอภิรักษ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวง นางสาวจิตติมา  เอื้อทิตย์สกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวจตุพร  สร้อยทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะผู้ตรวจราชการจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ในการเข้ารับการตรวจประเมินผลการจัดโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ของ มทร.อีสาน ตามแผนการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำหรับการตรวจประเมินในครั้งนี้ มีคณะทำงานคณาจารย์เข้ารับการตรวจฯ จำนวนทั้งสิ้น 8 หลักสูตร ซึ่ง มทร.อีสาน ได้ดำเนินการในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 –วันที่ 30 มิถุนายน 2565 (ไตรมาสที่ 1 – 3 ) ได้แก่

1.  หลักสูตรการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  จาก สถาบันสหสรรพศาสตร์ นครราชสีมา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ อาจารย์กัมปนาท  ถ่ายสูงเนิน และอาจารย์พิตินันท์  วสันตเสนานนท์

         2. หลักสูตรการออกแบบพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุและคนในชุมชน จาก คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ นครราชสีมา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ อาจารย์ ดร.โสภณ  ผลประพฤติ และอาจารย์ปรเมษฐ์  สักพันธ์

         3. หลักสูตรหุ่นยนต์เกษตรอุตสาหกรรม จาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น                           อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ อาจารย์ทองทวี  จิตพรมา และอาจารย์วรางคณา  เหนือคูเมือง

         4 หลักสูตรการควบคุมแขนกลผ่านระบบ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ อาจารย์ ดร.ณภัทร  อินทนนท์

         5. หลักสูตรการออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติต้นทุนต่ำเพื่ออุตสาหกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0 บนเทคโนโลยี IOT จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ผศ.ดร.อังคณา  เจริญมี

         6.  หลักสูตรการใช้ PLC ควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมระยะไกลบนเทคโนโลยี IOT จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์                        มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ อาจารย์สุภาพร  ปานิคม

         7.  หลักสูตรการผลิตกำลังคนเพื่อการฟื้นฟูสมองและกล้ามเนื้อ จาก คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตสกลนคร                       อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ได้แก่  ผศ.ดร.ขนิษฐา  ทุมา

         8.  หลักสูตรผู้ประกอบการแปรรูปเนื้อสัตว์อินทรีย์ จาก คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก  ได้แก่ อาจารย์ ดร.นุจรี สอนสะอาด และอาจารย์นฤทธิ์ วาดเขียน

สำหรับโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ริเริ่มขึ้นจาก เมื่อปี พ.ศ. 2561 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม
คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งกํากับดูแลสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในเวลานั้น ได้มีแนวคิดที่จะเปลี่ยนระบบการอุดมศึกษาที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันจากฐานรากให้เป็นระบบนิเวศการอุดมศึกษาเพื่อบ่มเพาะบัณฑิตและกําลังคนให้มีความสามารถเรียนรู้ มีความยืดหยุ่น(Resilience) และคล่องแคล่วว่องไว (Agility)
ปรับตัวสร้างศักยภาพการทํางานตอบสนองวิถีการทํางานและหรืออาชีพใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนให้ประสบความสําเร็จ จึงได้เกิด โครงการผลิตบัณฑิตและกําลังคนสมรรถนะสูงเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบาย
การปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย หรือโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ขึ้น

ทั้งนี้  มทร.อีสาน  จะการดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอน  การจัดการและการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนของมหาวิทยาลัย ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับสภาพการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการและตลาดแรงงานในสถานการณ์ของโลกอย่างต่อเนื่องต่อไป

วราภรณ์  นามบุตร  / ข่าว

พลกฤต  จารัตน์  / ภาพ

Message us
English EN Thai TH