มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดบ้านยิ่งใหญ่เป็นเจ้าภาพจัด “ราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ” ครั้งที่ 13 (The 13th national Rajamangala Engineering Academic Contest)  ชิงถ้วยพระราชทานฯ

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดบ้านเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13 (The 13th national Rajamangala Engineering Academic Contest)  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่าง
วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทำหน้าที่เป็นผู้ได้อัญเชิญ
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นสู่เวที และ
กล่าวต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง
ทั่วประเทศ ซึ่งมี อาจารย์ ดร.ศุภกฤษ์  ชามงคลประดิษฐ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน โดยและได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์  จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด

ดร.สมศักดิ์  จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานเปิดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13
(The 13th national Rajamangala Engineering Academic Contest)
รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
อาจารย์ ดร.ศุภกฤษ์  ชามงคลประดิษฐ์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
กล่าวรายงาน

สำหรับการแข่งขั้นครั้งนี้ มีการจัดการแข่งขันทักษะด้านต่างๆ  จำนวน 32 ประเภทการแข่งขัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำความรู้ความสามารถที่ได้จากการเรียน การจัดทำโครงงาน  การศึกษาวิจัย ในสาขาต่างๆ ด้านวิศวกรรม มาใช้ในการแข่งขันทักษะด้านวิชาชีพ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเครือข่ายวิศวกรรมศาสตร์ของ มทร. 9 แห่ง ได้แก่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งผลงานที่ชนะเลิศในการแข่งขั้นครั้งนี้จะได้รับการคัดเลือกเพื่อส่งประกวดในระดับชาติต่อไป

วราภรณ์ นามบุตร /ข่าว

นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น / ภาพ

Message us
English EN Thai TH