มทร.อีสาน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์  ผลวงษ์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน ณ หอประชุม วทัญญู ณ ถลาง  โดยมี คณะผู้บริหาร จากวิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุรินทร์  คณาจารย์  อาจารย์ผู้เกษียนอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พนักงาน  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษาเข่าวมพิธีกว่า 4,000 คน ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 โดยได้มีแบ่งช่วงเวลาเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเช้า กิจกรรมโดยผู้แทนนักศึกษา และนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์  ช่วงบ่าย  กิจกรรมโดยผู้แทนนักศึกษา และนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ และสถาบันสหสรรพศาสตร์ เพื่อเป็นการลดความแออัดของผู้ร่วมกิจกรรม สามารถการเว้นระยะห่างระหว่างกันได้ และจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วม และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการจัดกิจรรม

สำหรับการจัดกิจกรรมไหว้ครูที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับนักศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้ศิษย์ได้ระลึกถึงและแสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ และยังเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาจะได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการประดิษฐ์พานธูปเทียน ดอกไม้ ซึ่งจะใช้ประกวดและมอบแด่ครูอาจารย์ที่เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ได้มีการจัดการการแข่งขันการประกวดการจัดพานดอกไม้และพานธูปเทียนขึ้น ณ ห้องตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) ซึ่งแบ่งประเภทการแข่งขัน เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ โดยมีผลการแข่งขัน  ดังนี้

ประเภทสวยงาม

ภาพโดย RMUTI PR Club

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ : สถาบันสหสรรพศาสตร์ ปวส. การตลาดร่วมกับสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ : สถาบันสหสรรพศาสตร์ ปวส.สาขาวิชาการบัญชี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

ประเภทความคิดสร้างสรรค์

ภาพโดย RMUTI PR Club

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ สาขาสถาปัตยกรรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมระบบราง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม

ภายในกิจกรรม มีพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การสวดมนต์ไหว้พระ การกล่าวคำปฏิญาณตนของนักศึกษา การกล่าวบทไหว้ครู พิธีมอบพวงมาลัยกร แด่คณะผู้บริหารและคณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 30 ท่าน พิธีมอบพานดอกไม้ ธูปเทียน น้อมมาลา บูชาครู จากผู้นำนักศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขต ผู้นำสโมสรนักศึกษาคณะ ตัวแทนนักศึกษาระดับปริญาโท และตัวแทนนักศึกษาทุกสาขาวิชา/โปรแกรมวิชา พิธีเจิมอุปกรณ์ เครื่องมือ ตำราเรียน และมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู พิธีรับมอบทุนการศึกษาจากผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัย เช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริสาร์น อินเตอร์กรุ๊ป บริษัท ซัพพอร์ต จำกัด และทุนการศึกษาโดย มทร.อีสาน ประเภทนักศึกษาที่มีผลงานด้านกิจกรรม ด้านกีฬา หรือด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 10 ทุน และทุนสำหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนสำหรับนักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รวม 20 ทุน

นอกจากนี้ ผศ.ณรงค์  ผลวงษ์  ประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใจความว่า การจัดพิธีไหว้ครูโดยมีคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษาของทั้งนครราชสีมาและทั้ง ๔ วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ มาร่วมในพิธีไหว้ครูนั้น เป็นการแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ ณ วิทยาเขตใด  ก็ถือว่าเป็นชาวเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อันเป็นสถาบันที่ทรงเกียรติ อย่างยิ่ง เนื่องจากได้รับพระราชทานนามสถาบัน “ราชมงคล” จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร อีกทั้งยังได้พระราชทานตราพระราชลัญจกรและพระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำล้นเกล้ารัชกาลที่ ๙ มาเป็นตราประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ที่ได้พระราชทานให้แก่ชาวราชมงคลทุกคน นับเป็นเกียรติยศ ความภาคภูมิใจ และมงคลอันสูงสุด ของพวกเรา “ชาวราชมงคล”

ในอดีตนั้น พานไหว้ครูจะประกอบไปด้วยดอกไม้ ๓ ชนิด คือ ดอกเข็ม ดอกมะเขือ และหญ้าแพรก ซึ่งดอกเข็มนั้น หมายถึง ความเจริญด้วยสติปัญญา ที่เฉียบแหลม แต่ความรู้อย่างเดียวไม่พอ ต้องมีสติ และต้องมีปัญญาควบคู่ไปกับความรู้ด้วย จึงจะสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน้าที่การงาน และการดำรงชีวิต ดอกมะเขือ หมายถึง ความอ่อนน้อมถ่อมตน การมีสัมมาคารวะ ซึ่งเป็นเครื่องหมายของผู้มีปัญญา เพราะดอกมะเขือจะโน้มดอกลงไปยังพื้นดิน ซึ่งการอ่อนน้อมถ่อมตน และการมีสัมมาคารวะ ไม่อวดตนว่ามีความรู้ หรือเหนือกว่าผู้อื่น จะทำให้มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา และนำไปสู่ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมได้ และหญ้าแพรก ซึ่งหมายถึงความอดทนเพราะหญ้าแพรกแม้จะถูกเหยียบย่ำเท่าใดก็ไม่ตาย และสามารถกลับมาเจริญเติบโตได้ และจะเจริญงอกงามแตกแขนงขยายไปได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว

ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้เกิดจากการที่นักศึกษาร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้น เป็นภาพแห่งพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์       และเป็นสิริมงคลที่สร้างความประทับใจ แก่คณาจารย์ทุกคนและจะเป็นส่วนผลักดันให้อาจารย์เกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูซึ่งคือผู้มีพระคุณ ประสิทธิประสาทความรู้ต่าง ๆ ให้ พิธีไหว้ครูจึงเป็นเสมือนการประกาศความผูกพันและคุณธรรม ระหว่างครูกับศิษย์ที่จะมั่นคงยืนยาวตลอดไปและขออวยพรให้แก่นักศึกษาทุกคน ประสบแต่ความสุขความเจริญ ทั้งทางกายใจ มีสติปัญญา มีวิริยะอุตสาหะ ในการศึกษาหาความรู้ และมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ประสบควำมสำเร็จในการศึกษาออกไปเป็นกำลังที่สำคัญของชาติบ้านเมืองในอนาคต สามารถสร้างเกียรติภูมิ ชื่อเสียง และเกียรติยศให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ให้สมกับการเป็น “ชาวราชมงคล” ตลอดไป

วราภรณ์  นามบุตร  / ข่าว

ไพฑูรย์  เคนท้าว,บารมี  โกนบาง และนักศึกษาจากชมรม RMUTI PR Club / ภาพ

Message us
English EN Thai TH