มทร.อีสาน ร่วมงาน RMUT EXPO 2565  ผสานกำลัง 9 ราชมงคล มุ่งสู่การเป็นกลุ่มสถาบันฯ ผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงและนวัตกรเพื่อพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อม ด้วย อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน คณะผู้บริหารและอาจารย์ มทร.อีสาน เข้าร่วมงานแสดงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และผลงานสำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (RMUT EXPO) ณ ห้องบอลรูม 2 – 3 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นำพา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. เยี่ยมชมบูธผลงาน มทร.อีสาน

ภายในงานมีการนำเสนอ “การปรับเปลี่ยนบทบาทของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์ ทปอ.การเสวนา “การพัฒนานักปฏิบัติขั้นสูงและนวัตกร เพื่อการพัฒนากำลังคนของประเทศ” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ดร.อำพล อาภาธนา  ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)  การเสวนา “ONE RMUT” โดยมีตัวแทนจาก มทร.อีสาน เข้าร่วมการเสวนา ได้แก่  อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน และการออกบูธแสดงผลงานโดย  รศ.ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น, อาจารย์ ดร.อนิวรรต หาสุข ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.จงกล  จันทร์เรือง และทีมงานนักวิจัย จากผลงาน เพิ่มศักยภาพการจัดการความรู้และนวัตกรรมสำหรับพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่ด้วยการศึกษาผลกระทบ ซึ่งได้พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการจัดการความรู้และนวัตกรรมสำหรับยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ อันประกอบด้วยข้อมูลของ ปราชญ์ชุมชน ชุมชน หน่วยงานรัฐ ภาคธุรกิจหรือองค์กรเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ นักวิจัย ผู้ประสานงาน เป็นต้น การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปตามรูปแบบการดำเนินงานวิจัยและงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยแพลตฟอร์มมีการเชื่อมต่อกับตลาดออนไลน์และการติดต่อซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ เช่น Line Facebook Instagram เป็นต้น โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และนำมาจัดแสดงในงาน RMUT EXPO ด้วย

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า RMUT EXPO เป็นงานมหกรรมของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ที่ได้ร่วมมือกันดำเนินการ แสดงจุดร่วม วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และผลงานสำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และได้รับความร่วมมือที่ดีจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สอวช. ดำเนินโครงการ “ศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการปรับเปลี่ยนบทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ University Transformation for National Projects กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 ให้เป็นแผนที่นำทาง Roadmap 5 ปี สำหรับการปรับเปลี่ยนบทบาทกลุ่มมหาวิทยาลัย และออกแบบกลไกการปฏิบัติ สำหรับปรับเปลี่ยนบทบาทกลุ่มมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับการยกระดับและพลิกโฉมอุตสาหกรรม สังคม และชุมชนท้องถิ่น ด้วยศักยภาพของกลุ่มราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่หลากหลาย เพื่อพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนผ่านภาคเกษตรกรรม ภาคการผลิต ภาคบริการ และขับเคลื่อนสังคมไปสู่การสร้างเศรษฐกิจมูลค่าและคุณค่าสูง ตอบโจทย์สำคัญของประเทศในอนาคต ภายใต้แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันทั้ง 9 แห่ง ที่ว่า “ONE-RMUT”

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษ

ด้าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ  ประธานในพิธีเปิด RMUT EXPO ได้กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ว่า มทร.เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นฟันเฟื่องสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ที่เพียบพร้อมด้วยทักษะปฏิบัติสมรรถนะสูงเข้าสู่ตลาดแรงงาน และสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและสังคม สำหรับการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของกลุ่มราชมงคลจะช่วยในการสร้างกำลังคน บัณฑิตที่พร้อมด้วยทักษะการปฏิบัติและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะเป็นกำลังคนยุคใหม่ของประเทศชาติ และการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้น จะนำไปสู่การเป็นต้นแบบให้กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ และยังคาดหวังจะได้เห็นผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ไปสู่การขับเคลื่อนสังคมตามความเชี่ยวชาญของแต่ละมหาวิทยาลัย และการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายใต้แนวคิดของ ONE-RMUT

FB: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม /ภาพ – ข้อมูล

นายกษิดินท์  เกษสุวรรณ /ภาพ

วราภรณ์   นามบุตร /เรียบเรียง

Message us
English EN Thai TH