ข้อมูลความโปร่งใส RMUTI ITA 2564

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้าง
2 ข้อมูลผู้บริหาร 
3 อำนาจหน้าที่ 
4 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน 
5 ข้อมูลการติดต่อ
6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   
การประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8 ถาม-ตอบ
9 Social Network
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
10 แผนการดำเนินงานประจำปี
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   
การปฏิบัติงาน
13 คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   
การให้บริการ
14 คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17 E-Service

 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ

22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แผนป้องกันการทุจริต
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
40 ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
41 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Message us