ข้อมูลความโปร่งใส RMUTI ITA 

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน
๑ โครงสร้าง โครงสร้างหน่วยงาน
๒ ข้อมูลผู้บริหาร
๓ อำนาจหน้าที่
๔ แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
๕ ข้อมูลการติดต่อ

๖ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

๗ ข่าวประชาสัมพันธ์
๘ ถาม-ตอบ
๙ Social Network
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน
๑๐ แผนการดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการ มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน รายงานผลแผนปฏิบัติการ มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน
๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลแผนปฏิบัติการ มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน
๑๓ คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑๔ คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ มหาวิทยาลัยฯ กําหนดมาตรฐานในการให้บริการ โดยจัดทําเป็นประกาศ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ โดยครอบคลุมตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
๑๖ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
๑๗ E-Service
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ
๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการปฏิบัติงานและแผน
๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน
๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561
๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน พร้อมทั้งมีการติดประกาศ ณ หน่วยงาน
๒๒ ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. 2562 รายเดือน ตามแบบ สขร.1
๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง นโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล
๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ มทร.อีสานหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส
๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ
๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เอกสารการร้องเรียน/ร้องทุกข์
๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๓๒ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
๓๔ เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความปร่งใสในการดำเนินงาน
๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
๓๗ การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรมองค์กร โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และอาจารย์บรรจุใหม่ (สายวิชาการและสายสนับสนุน)
๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
๔๐ ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
๔๑ รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
๔๒ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
๔๓ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตรการให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๔๔ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรการ กลไก และการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๔๕ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ
๔๖ มาตรการป้องกันการรับสินบน ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
๔๗ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณี การเรียกรับของขวัญ เงินสนับสนุน เงินบริจาค จากผู้รับบริการของหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๔๘ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน
๑ โครงสร้าง
๒ ข้อมูลผู้บริหาร
๓ อำนาจหน้าที่
๔ แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
๕ ข้อมูลการติดต่อ
๖ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
๗ ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
๘ Q&A
๙ Social Network
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน
การดำเนินงาน
๑๐ แผนการดำเนินงานประจำปี
๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน
๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
๑๓ คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
๑๖ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
๑๗ E-Service
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ
การแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน
๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
๒๒ ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ
๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
๓๒ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
๓๔ เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563
๓๗ การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรมองค์กร
๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน รายงานแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค.2563) 
๔๑ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้าง
2 ข้อมูลผู้บริหาร 
3 อำนาจหน้าที่ 
4 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน 
5 ข้อมูลการติดต่อ
6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   
การประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8 ถาม-ตอบ
9 Social Network
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
10 แผนการดำเนินงานประจำปี
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   
การปฏิบัติงาน
13 คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   
การให้บริการ
14 คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17 E-Service

 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ

22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แผนป้องกันการทุจริต
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
40 ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
41 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้าง
2 ข้อมูลผู้บริหาร 
3 อำนาจหน้าที่ 
4 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน 
5 ข้อมูลการติดต่อ
6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   
การประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 2. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา 
 3. หมวดข่าวประชาสัมพันธ์  
 4. หมวดข่าวบริการนักศึกษา  
 5. หมวดข่าวบริการศิษย์เก่า  
 6. หมวดข่าวแวดวงการศึกษา 
 7. หมวดข่าวรับสมัครงาน  
 8. หมวดการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงาน
 9. หมวดข่าวประกาศราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงาน 
 10. หมวดข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจากหน่วยงานภายนอกที่ขอความอนุเคราะห์ 
 11. หมวดข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยฯ 
 12. หมวดข่าวทุนการศึกษา
 13. ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาเขตขอนแก่น 
 14. ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาเขตสุรินทร์
 15. ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาเขตสกลนคร
   
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8 Q&A
9 Social Network
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
10 แผนการดำเนินงานประจำปี
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   
การปฏิบัติงาน
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 1. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากร มทร.อีสาน นครราชสีมา (PM1PM40
 2. คู่มือหลักสูตรระยะสั้น   
 3. คู่มือพัฒนาและบริหารหลักสูตรต่ำกว่าระดับปริญญาตรี  
 4. คู่มือพัฒนาและบริหารหลักสูตร  
 5. คู่มือสหกิจศึกษา 
 6. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองบริหารงานบุคคล  
 7. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง  
 8. คู่มือขั้นตอนการทำงานตาม PM วข.สกลนคร  
 9. คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน  
 10. คู่มือการปฏิบัติงาน/งานวิเคราะห์  
 11. คู่มือขั้นตอนการทำงานตาม PM วข.สุรินทร์  
 12. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์  
 13. คู่มือการทำวิจัย  
 14. คู่มือสำหรับนักวิจัยขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  
 15. คู่มือสำหรับนักวิจัยในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 16. คู่มือขั้นตอนการทำงานตาม PM วิทยาเขตขอนแก่น  
   
การให้บริการ
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 1.  คู่มือสำหรับประชาชน (งานทะเบียนและประมวลผล)  
 2.  คู่มือสำหรับประชาชน (สำนักงานบริหารสินทรัพย์) 
 3.  คู่มือสำหรับประชาชน (การรับบริการงานประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน 
 4.  คู่มือนักศึกษา นครราชสีมา  
 5.  คู่มือนักศึกษา วข.สกลนคร  
 6.  คู่มือนักศึกษา วข.สุรินทร์   
 7. คู่มือนักศึกษา วข.ขอนแก่น   
 8.  ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2564  
 9.  คู่มือการใช้งานระบบสมัครงานออนไลน์  
 10.  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (กองคลัง)   
 11.  คู่มือการบริการทางวิชาการ   
 12.  คู่มือทรัพย์สินทางปัญญา   
 13.  คู่มืการให้บริการของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 14.  คู่มือการใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ตรวจสอบการลอกเลียนแบบผลงานวิชาการ  
 15.  คู่มือการใช้งานโปรแกรม Turnitin ตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนวิชาการ   
 16.  คู่มือการใช้ห้องสมุดมนุษย์  
 17.  ขั้นตอนการใช้บริการแผนกงานห้องสมุด   
 18.  คู่มือการบริการศูนย์การเรียนด้วยตนเอง  
 19.  คู่มือการแจ้งข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์  (คณะบริหารธุรกิจ)  
 20.  คู่มือระบบบริการนักศึกษา ESS วิทยาเขตขอนแก่น   
 21.  มาตรฐานการให้บริการประชาชน (ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ (ALC) 
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 1. สถิติการให้บริการกองกลาง 
 2. สถิติการให้บริการกองบริหารงานบุคคล
 3. สถิติการให้บริการกองพัฒนานักศึกษา
 4. สถิตการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. สถิติการให้บริการงานวิทยบริการ
 6. สถิติการให้บริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
 7. สถิติผู้มารับบริการขอใบสมัครงานสหกิจศึกษา
 8. สถิติผู้มารับบริการงานทะเบียนและประมวลผล
 9. สถิติการให้บริการคณะเทคโนโลยีการจัดการ วข.สุรินทร์
 10. สถิติการให้บริการคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วข.สุรินทร์
 11. สถิติการให้บริการคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  วข.สกลนคร
 12. สถิติการให้บริการวิทยาเขตสกลนคร
 13. สถิติการให้บริการวิทยาเขตขอนแก่น
 14. สถิติการให้บริการงานบริหารสินทรัพย์
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 1.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 2.  ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 3.  ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ หน่วยตรวจสอบภายใน 
 4.  ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กองคลัง 
 5.  ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กองนโยบายและแผน 
 6.  ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กองบริหารงานบุคคล 
 7.  ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กองกลาง 
 8.  ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กองพัฒนานักศึกษา 
 9. ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
 10.  ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 11.  ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ คณะบริหารธุรกิจ 
 12.  ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 13. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
  สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 14. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
  สำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสร้างสรรค์ 
 15. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ วิทยาเขต สกลนคร 
 16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
  สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการจัดการ
   
 17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
 18. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ วิทยาเขตขอนแก่น 

17 E-Service

 1. Eservice สำหรับนักศึกษา 
 2. EService สำหรับบุคลากร 
 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 4. ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่  
 5. ระบบขอเอกสารทางการศึกษา  
 6. ระบบกิจกรรมออนไลน์  
 7. บริการ Application RMUTI Connect 
 8. ระบบรับสมัครงาน  และ ระบบขอเกียรติบัตรออนไลน์ 
 9. บริการห้องสมุดมนุษย์ 
 10. ระบบสืบค้นทรัพยากร 
 11. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 12. อักขราวิสุทธิ์ ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ 
 13. Turnitin โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ  
 14. ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์การเรียนด้วยตนเอง 
 15. ระบบเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 16. ระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษา มทร.อีสาน 
 17. ระบบบริการนักวิจัย 
 18. ระบบประกาศผลการคัดเลือกจากสถานประกอบ 
 19. บริการคลังปัญญามทร.อีสาน 
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 1.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564 
 2.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2564 
 3.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564 
 4.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565 
 5.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 
 6.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565 
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29 แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
   
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 1. ระกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ มทร.อีสาน 
 2. มทร.อีสาน เชิญ 6 รร.เทศบาลโคราช หามติร่วมในการจัดทำหลักสูตร Credit Bank สนองความต้องการของผู้เรียนยุคใหม่ 
 3. มทร. อีสาน ประชุมร่วม National Pingtung University สานต่อความร่วมมือสู่การพัฒนาการศึกษาข้ามชาติ เสริมศักยภาพนวัตกร 
 4. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร. อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 
 5. มทร.อีสาน โดย ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูดิจิทัลกับการพัฒนาสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21” ผ่านระบบออนไลน์ 
 6. มทร.อีสาน ผลิตนวัตกรรมที่นอนเฝ้าระวังแผลกดทับ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
 7. มทร.อีสาน โดย สถาบันชุณหะวัณฯ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ พัฒนาเครื่องดื่มจากข้าว เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 
 8. มทร.อีสาน จับมือ วช. บางจาก และ บีบีจีไอ ต่อยอดการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพแบบยั่งยืน (SAF) นำไทยสู่เป้าหมาย Net Zero 
 9. มทร.อีสาน จับมือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วิจัยรูปแบบนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ เพิ่มศักยภาพการจัดการวิสาหกิจชุมชนใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เพื่อชาวบ้านโนนยาง จ.ร้อยเอ็ด 
 10. มทร.อีสาน ยกระดับอาชีพเกษตรกรรมภาคเหนือ พลิกฟื้นเศรษฐกิจให้ชุมชนท้องถิ่น 
 11. U2T มทร.อีสาน ต.โคกกรวด ปิดโครงการ พร้อมส่งมอบแลนด์มาร์กท่องเที่ยวใหม่ให้ชุมชน 
 12. มทร.อีสาน ชวนวัยเก๋าสร้างอาชีพ ด้วยหลักสูตรห้องเรียนวัยเกษียณกว่า 100+ 
 13. มทร.อีสาน โดย วิทยาเขตขอนแก่น เปิดบ้านรับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผนึกกำลังส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ (กัญชง กัญชา พืชกระท่อม และสมุนไพร) 
 14. มทร.อีสาน โดย หลักสูตรทัศนศิลป์ จัดงานอบรมเยาวชนสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ต้อนรับ Thailand Biennale Korat 
 15. ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 นโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบประจำปี
37 การดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
   
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
40 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน
41 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43 การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
Message us
English EN Thai TH