» เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ระบบโควตา OPENHOUSE ประจำปีการศึกษา 2565 ชำระเงินระหว่างวันที่ 18 - 22 พ.ย. 2564 และรายงานตัวนักศึกษาใหม่ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา 
» ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ระบบโควตา OPENHOUSE ประจำปีการศึกษา 2565 สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา 

» อ่านข่าวทั้งหมด...