» ศูนย์กลางนครราชสีมา : ประกาศการขอใช้สิทธิ์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ปี 2567 
» ศูนย์กลางนครราชสีมา : ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา 
» ศูนย์กลางนครราชสีมา : ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องยกเลิกประกาศปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 และเรื่องปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 
» ศูนย์กลางนครราชสีมา : ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๑ อัตรา 
» ศูนย์กลางนครราชสีมา : แจ้งปิดการใช้งาน Microsoft365 จากต่างประเทศ 
» ศูนย์กลางนครราชสีมา : ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 
» ศูนย์กลางนครราชสีมา : ขอเชิญชวน บุคลกรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) 

» อ่านข่าวทั้งหมด...