» ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565  
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีพบนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
» ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565 รายละเอียดดังแนบ 
» ประกาศเรื่อง แนวทางการปฏิบัติ กรณีบุคลากรเป็นผู้ติดเชื้อ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ หรือเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงในเมืองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (ฉบับที่ 3) 
» มทร.อีสาน ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ Neos Test ของมหาวิทยาลัย 
» มทร.อีสาน ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ผ่านโปรแกรม DynEd ของมหาวิทยาลัย 
» ขอเชิญผู้สนใจทั่วไป ร่วมส่งบทความวิชาการเพื่อลงใน วารสาร มทร.อีสาน ฉบับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : แนวทางการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง เรื่อง มาตรการสำหรับบุคลากรและนักศึกษาในการปฏิบัติตน ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) 
» ปฏิทินวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชย ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

» อ่านข่าวทั้งหมด...