» ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบรับตรง (รอบที่ 3) เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2565 
» ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2565 
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบ TCAS รอบที่ 2 รอบโควตา (Quota) ยืนยันสิทธิ์เมื่อวันที่ 9-10 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา 
» มทร.อีสาน ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ Neo?s Test ของมหาวิทยาลัย 
» มทร.อีสาน ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ผ่านโปรแกรม DynEd ของมหาวิทยาลัย 
» ประกาศ เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบรับตรง (รอบที่ 2) สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา 
» ประกาศการขอใช้สิทธิ์เข้าพักอาศัยภายในบ้านพักของมหาวิทยาลัย (ข้าราชการ,พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ) ประจำปี 2565 
» ขอเชิญผู้สนใจทั่วไป ร่วมส่งบทความวิชาการเพื่อลงใน วารสาร มทร.อีสาน ฉบับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง) 

» อ่านข่าวทั้งหมด...