» ประกาศ มทร อีสาน เรื่อง มาตรการด้านการบริหาร แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๓) 
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง)ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง) 
» ประกาศ มทร อีสาน เรื่อง มาตรการด้านการบริหาร แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๒) 
» ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ระหว่างวันที่ 3 - 19 มกราคม 2565 (เท่านั้น) 
» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง มาตรการด้านการบริหาร แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
» มทร.อีสาน ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมคอร์สเรียนภาษาจีนแบบออนไลน์ฟรี  
» ปฏิทินวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชย ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
» ขอเชิญชวน บุคลกรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) 
» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การเปิดสถานที่ทำงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
» สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร มทร.อีสาน เสนอความต้องการ หนังสือ, E-book และสื่อโสตฯ 

» อ่านข่าวทั้งหมด...