» ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
» ราคากลาง สำหรับการประกาศประกวดราคาจ้างประกอบเครื่องเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับ พร้อมติดตั้งระบบ สำหรับโครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การดูแลผู้ป่วยแผลกดทับด้วยนวัตกรรมเครื่องเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับ กิจกรรมย่อย จัดทำเครื่องเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับ การทดสอบรองรับน้ำหนัก จำนวน 40 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

» อ่านข่าวทั้งหมด...