» ราคากลาง สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ชุดทำไข่เค็มพร้อมวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการอบรมและส่งเสริมการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน จำนวน ๘,๑๔๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก 
» ราคากลาง สำหรับการซื้อวัสดุการเกษตร รายการ กระชังบกพร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการอบรมและส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพด้านประมง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเศรษฐกิจฐานราก จำนวน ๖๕๕ ชุด โดยวิธีคัดเลือก  
» ราคากลาง สำหรับการซื้อวัสดุการเกษตร รายการ พันธุ์ปลาหมอและพันธุ์ปลาดุก สำหรับโครงการอบรมและส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพด้านประมง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเศรษฐกิจฐานราก จำนวน ๑๐,๔๘๐,๐๐๐ ตัว โดยวิธีคัดเลือก 
» ราคากลาง สำหรับการซื้อวัสดุการเกษตร รายการ พันธุ์ไก่พื้นบ้าน สำหรับโครงการอบรมและส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเศรษฐกิจฐานราก จำนวน ๑๕๔,๐๒๕ ตัว โดยวิธีคัดเลือก 
» ราคากลาง สำหรับประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการไหล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

» อ่านข่าวทั้งหมด...