» แจ้งกำหนดการฝึกภาคปกติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ถึง 3 ประจำปีการศึกษา 2564 
» แจ้งนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-5 ดำเนินการตรวจสอบผลการเรียน การสอบภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 (เฉพาะนักเรียนที่ยังไม่ผ่าน /ไม่เข้าเรียน) 
» ตรวจรายชื่อและข้อมูลผู้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันทหารฯ ประจำปี 2565 
» ข้อมูลการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา มทร.อีสาน 
» แถลงการณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การคืนเงินให้แก่นักศึกษา 

» อ่านข่าวทั้งหมด...