» ศูนย์กลางนครราชสีมา : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดฝึกมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานี ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
» ศูนย์กลางนครราชสีมา : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
» ศูนย์กลางนครราชสีมา : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดซอฟต์แวร์จำลองการออกแบบและวิเคราะห์สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
» ศูนย์กลางนครราชสีมา : ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (RMUTi LMS และ RMUTi SPOC) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
» ศูนย์กลางนครราชสีมา : ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (RMUTi LMS และ RMUTi SPOC) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
» ศูนย์กลางนครราชสีมา : ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ จำนวน ๑ ชุด 
» ศูนย์กลางนครราชสีมา : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการ ปรับปรุงพันธุ์พืช ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
» ศูนย์กลางนครราชสีมา : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงฝึกปฏิบัติงานออกแบบอุตสาหกรรม แห่งการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
» ศูนย์กลางนครราชสีมา : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยนวัตกรรมระบบสัมผัส จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
» ศูนย์กลางนครราชสีมา : ประกาศประกวดราคาซื้อ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

» อ่านข่าวทั้งหมด...