» ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดอัตราการไหล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
» ประกาศการจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 198 รายการ โดยวิธีทอดตลาด 
» ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร รายการ สแลนกรองแสง สำหรับโครงการอบรมและส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพด้านพืชและเห็ดเศรษฐกิจเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 379 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก  

» อ่านข่าวทั้งหมด...