ราคากลาง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน ๕๕ เครื่อง วันที่ประกาศข่าว : 24-05-2560
ราคากลาง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน ๕๕ เครื่อง
ประกาศราคากลาง สอบราคาซื้อชุดระบบรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๒ ชุด วันที่ประกาศข่าว : 16-05-2560
ประกาศราคากลาง สอบราคาซื้อชุดระบบรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๒ ชุด
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เชื่อมต่อบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคาร ๒ ศูนย์วัฒนธรรม จำนวน ๑ ชุด วันที่ประกาศข่าว : 08-05-2560
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เชื่อมต่อบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคาร ๒ ศูนย์วัฒนธรรม จำนวน ๑ ชุด
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องดิจิตัลมัลติมิเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม จำนวน 17 เครื่อง วันที่ประกาศข่าว : 02-05-2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องดิจิตัลมัลติมิเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม จำนวน 17 เครื่อง
ราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๒ รายการ วันที่ประกาศข่าว : 21-04-2560
ราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๒ รายการ