หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่และทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ประกาศข่าว : 22-03-2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่และทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2561
ประกาศราคากลาง จัดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสถานที่อบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนว วันที่ประกาศข่าว : 15-03-2561
ประกาศราคากลาง จัดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสถานที่อบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ ชุด วันที่ประกาศข่าว : 08-03-2561
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ ชุด
ราคากลาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคุรุสัมมนาคาร มทร.อีสาน จำนวน 1 ชุด วันที่ประกาศข่าว : 06-03-2561
ราคากลาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคุรุสัมมนาคาร มทร.อีสาน จำนวน 1 ชุด
ราคากลางชุดเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์นม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด วันที่ประกาศข่าว : 05-03-2561
ราคากลางชุดเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์นม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด
ราคากลางจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ งาน วันที่ประกาศข่าว : 28-02-2561
ราคากลางจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ งาน
ราคากลางจัดซื้อชุดระบบรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ ชุด วันที่ประกาศข่าว : 13-02-2561
ราคากลางจัดซื้อชุดระบบรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ ชุด
ราคากลาง จัดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ งาน วันที่ประกาศข่าว : 07-02-2561
ราคากลาง จัดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ งาน