กำหนดการลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 วันที่ประกาศข่าว : 27-11-2560
กำหนดการลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560
ช่องทางการติดต่องานทะเบียนและประมวลผล วันที่ประกาศข่าว : 25-10-2560
ช่องทางการติดต่องานทะเบียนและประมวลผล
ประกาศเรื่องการรับเงินคืนค่าประกันความเสียหายและค่าไฟฟ้าคงเหลือ ของนักศึกษาหอพัก 2559 วันที่ประกาศข่าว : 16-08-2560
การรับเงินคืนค่าประกันความเสียหายและค่าไฟฟ้าคงเหลือ ของนักศึกษาหอพัก 2559
ประกาศเรื่องการรับเงินคืนค่าหอพัก รอบที่1,และรอบที่2 วันที่ประกาศข่าว : 15-08-2560
กองคลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจะโอนเงินเข้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย โดยขอให้นักศึกษาส่งเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
กำหนดการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา สำหรับกู้ยืมรายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา (รหัสนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย56-59) ภาคเรียนที่1/2560 วันที่ประกาศข่าว : 27-06-2560
ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก รอบที่ 4 (ข้อมูล ณวันที่23 มิถุนายน 2560) วันที่ประกาศข่าว : 23-06-2560
เป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่23 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 (ที่รอพิจารณาคำร้องไม่ขออยู่หอพัก) วันที่ประกาศข่าว : 22-06-2560
รายชื่อนักศึกษาหอพัก(ที่รอพิจารณาคำร้องไม่ขออยู่หอพัก)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 วันที่ประกาศข่าว : 14-06-2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ประกาศข่าว : 13-06-2560
ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)รายเก่า.... วันที่ประกาศข่าว : 08-06-2560
ประกาศ
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 วันที่ประกาศข่าว : 06-06-2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
ขั้นตอนการให้กู้ยืม กยศ/กรอ วันที่ประกาศข่าว : 25-04-2560
ประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) วันที่ประกาศข่าว : 22-04-2560
ประกาศ
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2) วันที่ประกาศข่าว : 08-08-2559
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 วันที่ประกาศข่าว : 30-06-2559
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1