ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศข่าว : 21-03-2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ วันที่ประกาศข่าว : 16-03-2561
แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว132 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561
ประกาศยกเลิก การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศข่าว : 15-03-2561
ประกาศยกเลิก การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์นม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด วันที่ประกาศข่าว : 09-03-2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์นม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศข่าว : 08-03-2561
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปข้าวและธัญพืช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) วันที่ประกาศข่าว : 07-03-2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปข้าวและธัญพืช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ งาน วันที่ประกาศข่าว : 28-02-2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ งาน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ประกาศข่าว : 28-02-2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รับสมัครผู้ประกอบการบริการตัดและให้เช่าชุดครุยและชุดปกติขาวให้แก่บัณฑิต วันที่ประกาศข่าว : 02-02-2561
รับสมัครผู้ประกอบการบริการตัดและให้เช่าชุดครุยและชุดปกติขาวให้แก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ประกวดราคาจัดซื้อชุดนักศึกษาและชุดกีฬา จำนวน 3000 ชุด วันที่ประกาศข่าว : 01-02-2561
ประกวดราคาจัดซื้อชุดนักศึกษาและชุดกีฬา จำนวน 3000 ชุด
สอบราคาจัดจ้างทำสมุดเรียน จำนวน 3000 ชุด ชุดละ 15 เล่ม วันที่ประกาศข่าว : 01-02-2561
สอบราคาจัดจ้างทำสมุดเรียน จำนวน 3000 ชุด ชุดละ 15 เล่ม
สอบราคาจัดจ้างทำเครื่องหมายนักศึกษา จำนวน 3000 ชุด วันที่ประกาศข่าว : 01-02-2561
สอบราคาจัดจ้างทำเครื่องหมายนักศึกษา จำนวน 3000 ชุด
สอบราคาจัดจ้างทำเสื้อวัฒนธรรม จำนวน 3000 ชุด วันที่ประกาศข่าว : 01-02-2561
สอบราคาจัดจ้างทำเสื้อวัฒนธรรม จำนวน 3000 ชุด