ข่าวบริการนักศึกษา » นักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2558 ติดต่อรับเงินค่าประกันของเสียหาย และค่าไฟฟ้าคงเหลือคืน


นักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2558

 ติดต่อรับเงินค่าประกันของเสียหาย และค่าไฟฟ้าคงเหลือคืน

ได้ตั้งแต่วันที่ 17-19ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 ถึง 15.30 น.

ที่กองคลัง ชั้น 2 อาคาร 19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

วันที่ 17 ตุลาคม 2559คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 18 ตุลาคม 2559คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 19 ตุลาคม 2559คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  และ

        คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

 

ขั้นตอนการรับเงิน

1.  ตรวจสอบรายละเอียดการคืนเงินฯ ลำดับจำนวนเงินค่าประกันของเสียหาย และจำนวนเงินค่าไฟฟ้าล่วงหน้าที่ได้รับคืน(ดาวโหลดไฟล์ที่ 1)

2.  กรอกข้อมูลในใบสำคัญรับเงินให้ครบถ้วนตามตัวอย่าง(ดาวโหลดไฟล์ที่ 2)

 

หลักฐานการรับเงิน

1. กรณีมารับด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงชื่อรับรองสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ

แนบมาพร้อมกับใบสำคัญรับเงินโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน(ดาวโหลดไฟล์ที่ 3 หรือ  

มารับได้ที่กองคลัง)

2.  กรณีรับแทนผู้อื่น

2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา

ของผู้ให้มารับจำนวน1 ฉบับ และผู้รับแทน จำนวน ฉบับ

2.2 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ให้มารับและผู้รับแทน

2.3 ใบมอบฉันทะ(ดาวโหลดไฟล์ที่ 4 )และตัวอย่างใบมอบฉันทะ (ดาวโหลดไฟล์ที่ 5)

2.4 ใบสำคัญรับเงิน  (ดาวโหลดไฟล์ที่ 3 หรือมารับได้ที่กองคลัง)และตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน 

(ดาวโหลดไฟล์ที่ 6)

ดาวโหลดไฟล์

1. ดาวโหลดไฟล์ที่ 1

2. ดาวโหลดไฟล์ที่ 2

3. ดาวโหลดไฟล์ที่ 3

4. ดาวโหลดไฟล์ที่ 4

5. ดาวโหลดไฟล์ที่ 5

6. ดาวโหลดไฟล์ที่ 6

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 044-233000 ต่อ 6100 และ7100 

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2016-10-16 05:53:32