ข่าวบริการนักศึกษา » กำหนดการส่งเอกสารกู้ยืมเงิน กยศ. /กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2560 นักศึกษากู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 55 ? 59)


กำหนดการส่งเอกสารกู้ยืมเงิน  กยศ. /กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2560

นักศึกษากู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 55 - 59)

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม  2560  เวลา 9.00 - 16.00 น.

                   -คณะบริหารธุรกิจ  ปวส.และปริญญาตรี

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม  2560  เวลา 9.00 - 16.00 น.

                   -คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

                   -คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์                                 

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม  2560  เวลา 9.00 - 16.00 น.

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ปวส.และปริญญาตรี

เอกสารที่ต้องส่ง

1.แบบคำขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์จากระบบ e-Studentloan  ภาคเรียนที่ 1/2560

2.เอกสารประกอบการรับรองรายได้  ดังนี้

          2.1 กรณีบิดา  มารดา ผู้ปกครองของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงินมีรายได้ประจำ ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิป

     เงินเดือนของบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี

          2.2 กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงินไม่มีรายได้ประจำ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว

               ของผู้ขอกู้ยืมเงิน (แบบ กยศ.102) และสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรอบรายได้ (พร้อมลายเซ็น)

3.หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)

4.ใบแสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป)

5.ใบรับรองการผ่านกิจกรรมจิตอาสา 18 ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษา (กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยฯ 9 ชั่วโมง)

6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล

หมายเหตุ : 1. นักศึกษาสามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซต์กองทุน กยศ./กรอ คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับ กยศ.

2. นักศึกษาสามารถรวบรวมเอกสารส่งเป็นห้องหรือเป็นกลุ่มได้

        

 

แผนกงานกองทุน งานบริการ สวัสดิการนักศึกษาและสุขภาพอนามัย

กองพัฒานักศึกษา 

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2017-04-03 09:47:30
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2