ข่าวบริการนักศึกษา » ประชาสัมพันธ์นักศึกษาขึ้นต้นด้วย 55 - 59 ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืม


นักศึกษารหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 55 - 59
ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมรายใหม่ และรายเก่าที่ไม่เคยทำสัญญากู้ยืมกับ มทร.อีสาน
ให้นักศึกษาส่งเอกสารในวันที่ 5 กรกฎาคม 60 (ปฐมนิเทศนักศึกษากยศ.)

คลิกรายการเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2017-05-16 13:42:19
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1