ข่าวบริการนักศึกษา » ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

แจ้งนักศึกษาทราบ  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งใบสมัครงานโครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน (ไฟล์แนบที่ ๑) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น ๒ 

****** นักศึกษาท่านใดที่สมัครงานดังกล่าวให้มาสัมภาษณ์  ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น ๒ 

แจ้งหน่วยงานทราบ  สามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับฯ (ไฟล์แนบที่ ๒) และส่งแบบตอบรับฯ ภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น ๒

โดย สมพร อินบุญเชิด ,งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ลงประกาศ 2017-10-09 11:45:56
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2