ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ข่าวบริการนักศึกษา»แบบฟอร์มเอกสารขอรับเงินคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการศึกษาในอัตราร้อยละ 10
แบบฟอร์มเอกสารขอรับเงินคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการศึกษาในอัตราร้อยละ 10
.
นักศึกษาสามารถส่งเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 19 ชั้น 2
วันจันทร์ ? วันศุกร์ เวลา 08.30 น. ? 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
.
หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์จ่าหน้าซอง
งานการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
.
โทร. 044-233000 ต่อ กองคลัง 2142
.
ทั้งนี้ขอให้นักศึกษา ศึกษาวิธีการกรอกแบบฟอร์มตามตัวอย่างที่แนบไว้ในดาวน์โหลด
และกรอกเอกสารให้ถูกต้อง พร้อมแนบเอกสารที่ต้องใช้ก่อนส่งไปยังกองคลัง
เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินการคืนเงิน

เอกสารแนบ>>

Copyright ©2015 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved
744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044 233000 แฟกส์: 044 233052 E-mail : info@rmuti.ac.th | Powered By OARIT