บริการสารสนเทศสำหรับนักศึกษา

สำหรับนักศึกษา

บริการระบบจัดการข้อมูลและบริการอินเทอร์เน็ต

https://www.rmuti.ac.th/network/services/

บัญชีใช้งาน : name.la@rmuti.ac.th

เป็นบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต ให้บริการสำหรับบุคคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วยบริการต่าง เช่น บริการอินเทอร์เน็ต, บริการเครือข่ายไร้สาย (Rmuti_WIFI), บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (mail), บริการพื้นที่เว็บไซต์ (Web Hosting Service), ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (RMUTI LMS) เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการอิเล็กทรอนิกส์เมล์ (Rmuti Mail)

http://network.rmuti.ac.th/index.php/download/manual

บัญชีใช้งาน : name.la@rmuti.ac.th

อิเล็กทรอนิกเมล์ (Electronic Mail) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิก หรือเรียกย่อๆ ว่า อีเมล์ (E-Mail) เป็นบริการพื้นฐานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับหน่วยงานหรือบุคลากรในองค์กรเพื่อการติดต่อสื่อสาร  ทั้งระหว่างบุคลากรภายในองค์กร และหน่วยงานหรือบุคคลอื่นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบริการอีเมล์ใน มทร.อีสาน เป็นบริการเฉพาะ มีไว้เพื่อบริการแก่หน่วยงาน บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับนักศึกษา

http://www.oarit.rmuti.ac.th/licenses

บัญชีใช้งาน : namบัญชีใช้งาน : name.la

บริการ Software ลิขสิทธิ์สำหรับนักศึกษา มทร.อีสาน งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานวิชาการได้เปิดให้บริการดาวน์โหลดโปรแกรมผ่านทางเวบไซต์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถได้สิทธิ์ใช้งาน Software ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง Software ที่ให้บริการได้แก่

•Microsoft Imagine ชุดโปรแกรมต่างๆ ภายใต้โครงการ Microsoft Imagine เช่น Microsoft Visual Studio Professional, Microsoft Visio Professional
•โปรแกรมป้องกันไวรัส
•โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Freeware) เป็นต้น

ตัวอย่าง

บัญชี : name.la

รหัสผ่าน : เป็นรหัสที่ตั้งค่าใช้บัญชีสมาชิกอินเตอร์เน็ต

รายละเอียดเพิ่มเติม

Microsoft Office365 for Education

http://tc.oarit.rmuti.ac.th/services/365/

บัญชีใช้งาน : name.la@365.rmuti.ac.th

บริการ Office 365 คือ ชุด office Application ให้บริการหลากหลายรูปแบบทั้งในส่วนของ เมล์,    ปฎิทิน, พื้นที่ส่วนตัว, พื้นที่ส่วนกลาง, ระบบเอกสาร (Sharepoint) และในส่วนโปรแกรม Microsoft Office ทั้งแบบ Online (Office Web Apps) และ Microsoft Office 2013 ProPlus ที่สามารถติดตั้งได้ทั้งเครื่อง PC, MAC และ Ipad

  ในปัจจุบันสามารถติดตั้งผ่านหน้า Web ลงบนอุปกรณ์ได้ไม่เกิน 5 เครื่อง (นับรวมกันทั้ง PC และ Tablet) โดยในขณะนี้ยังไม่รองรับในส่วนของ Android Device (แต่สามารถใช้งานในส่วนของโปรแกรม outlook web app ได้อย่างเดียว)

  สำหรับนักศึกษา มทร.อีสาน โดยการ Login Name บัญชีเดียวกับสมาชิกอินเทอร์เน็ต ตามด้วย @365.rmuti.ac.th ตัวอย่าง paweena.na@365.rmuti.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

Google APP for Education

http://network.rmuti.ac.th/index.php/download/manual

บัญชีใช้งาน : name.la@rmuti.ac.th

Google Apps For Education หรือ Google Apps สำหรับการศึกษา คือ ชุดของฟรีอีเมลล์จาก Google และเครื่องมือต่างๆ เป็นแบบระบบเปิดในการทำงานร่วมกัน เปิดกว้างสำหรับอาจารย์ นักศึกษาภายใน มทร.อีสาน

  ตัวอย่างเครื่องมือที่เป็นที่นิยมใช้ที่ท่านรู้จักดี เช่น อีเมล (mail), ปฏิทิน (Calendar), เอกสาร (Docs), พี้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล ไดรว์ (Drive), พื้นที่ในการจัดการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัว (Site)  และ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Classroom) เป็นต้น รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนแบบทำงานร่วมกันในรูปแบบคลาวด์ (Cloud service) สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม


บริการระบบบริการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มทร.อีสาน (RMUTI LMS)

http://lms.rmuti.ac.th/

บัญชีใช้งาน : บัญชีใช้งาน : name.la

 ระบบ RMUTI LMS ให้บริการสำหรับจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ     e-Learning ด้วยรายวิชาที่เปิดสอนบนระบบที่มากกว่า 500 รายวิชา นักศึกษาสามารถเรียนรู้ผ่านระบบได้ ทุกที่ ทุกเวลา ระบบ RMUTI LMS ให้บริการในรูปแบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ  e-Learning  ให้มีบรรยากาศเหมือนเรียนในห้องเรียนจริงที่ผู้สอนกับผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่        ita.rmuti แผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 4 อาคาร 12C สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการเครือข่ายไร้สาย (wireless network)

https://www.rmuti.ac.th/network/doc/tag/rmuti-wifi

บัญชีใช้งาน : name.la@rmuti.ac.th

เป็นการให้บริการเครือข่ายไร้สายชื่อ RMUTi-WiFi ภายในศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยสามารถเข้าใช้บริการเครือข่ายไร้สายบริเวณอาคารหลักและบริเวณโถงกิจกรรม การเข้าใช้งานใช้รหัสบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตในการล็อกอินเข้าใช้งาน เช่น บัญชี name.la รหัสผ่าน เป็นรหัสที่ตั้งค่าใช้บัญชีสมาชิกอินเตอร์เน็ต

  นอกจากนี้ยังมีบริการ eduroam เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถดูรายชื่อ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ http://eduroam.uni.net.th การเข้าใช้งานใช้รหัสผู้ใช้เช่น chaiwat.d@rmuti.ac.th และใช้รหัสผ่านบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตในการล็อกอินเข้าใช้งาน

รายละเอียดเพิ่มเติม


บริการเครือข่ายเสมือนจริง (RMUTi VPN)

http://network.rmuti.ac.th/index.php/services/vpn

บัญชีใช้งาน : name.la

VPN (วีพีเอ็น) คือเทคโนโลยีในการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์เสมือน เชื่อมจากจุดใช้งานปัจจุบันหรือในอินเทอร์เน็ตไปยังเครือข่ายปลายทางหรือเครือข่ายส่วนตัว คุณสมบัติด้านเครือข่ายที่ได้หลังจากการเชื่อมต่อจะทำให้เสมือนนำคอมพิวเตอร์ไปใช้งานบนเครือข่ายส่วนตัว ทำให้เครือข่ายปลายทางมองเห็นว่าเป็นการสื่อสารจากเครือข่ายส่วนตัวนั้น 

  ประโยชน์ของ RMUTi VPN สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากที่บ้าน นักวิจัย นักศึกษาที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.) ซื้อบริการจากผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้โดยกำหนดให้เข้าถึงบริการผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบบริการสื่อ e-Courseware

http://cw.rmuti.ac.th

บัญชีใช้งาน : name.la

บริการสื่อ e-Courseware เป็นการบริการสื่อการเรียนการสอนรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้บริการแก่อาจารย์ผู้สอนเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบในกิจกรรมการสอน และให้บริการแก่นักศึกษาเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน โดยสามารถใช้บริการสื่อได้ทุกที่

  ปัจจุบันมีสื่อให้บริการกว่า  90  รายวิชา โดยจำแนกตามหมวดหมู่ ดังนี้ หมวดบริหารธุรกิจ  หมวดวิศวกรรมศาสตร์  หมวดวิทยาศาสตร์  หมวดคหกรรม  และหมวดครุศาสตร์อุตสาหกรรม

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่        ita.rmuti แผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 4 อาคาร 12C สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบบริการนักศึกษา (Student Service System)

https://ess.rmuti.ac.th/Rmuti/Registration/

บัญชีใช้งาน : รหัสนักศึกษา

ระบบบริการนักศึกษา (Student Service System) :   เป็นระบบสารสนเทศที่ให้บริการนักศึกษาในการลงทะเบียนเรียน, เพิ่ม / ลดวิชาเรียน, ดูตารางเรียน, ดูผลการศึกษา, แจ้งจบการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบประเมินการเรียนการสอน (Training Evaluation System)

https://ess.rmuti.ac.th/Rmuti.qa/Account/Login

บัญชีใช้งาน : รหัสนักศึกษา

เป็นระบบสารสนเทศที่ให้บริการนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนตามรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม


บริการศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ทดสอบความรู้และบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

http://www.oarit.rmuti.ac.th/certificate/

มีหน้าที่เป็นศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ทดสอบความรู้ และบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นหลักประกันและช่วยยกระดับทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ

•นิสิต, นักศึกษาได้รับความรู้ที่อัพเดทและก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
•ช่วยฝึกฝนการใช้ทักษะคอมพิวเตอร์ด้วยเครื่องมือทีเป็นมาตรฐานเทียบเท่านานาประเทศ
•สร้างความแตกต่าง และความสามารถที่โดดเด่นต่างจากผู้อื่น

โดยนักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่       ita.rmuti หรือ แผนกงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 12A สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม


ติดตามข่าวสารเพิ่มจากสำนักได้ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม