About

ภาพประกอบ

Programmer & IT Support

เว็บไซต์จัดทำขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมผลงาน และข้อมูลส่วนตัวบางส่วน

 • ชื่อ - สกุล : นายจิรพันธ์ รองในเมือง
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • สังกัด : กองบริหารงานบุคคล
 • เบอร์โทรศัพท์ : 044-233000 ต่อ 2600
 • E-mail : jirapan.ro@rmuti.ac.th
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

      เมื่อต้องเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องนำมางานนั้นมาวิเคราะห์รายละเอียดของงาน เขียนผังงาน แล้วจึงนำไปเขียนโปรแกรม หลังจากนั้นทำการทดสอบโปรแกรมว่าถูกต้องแล้วหรือพบข้อผิดพลาดของการทำงานหรือไม่ หากทำการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์จะทำการเปิดใช้งานโปรแกรมให้กับผู้ใช้งาน และจัดทำเอกสารประกอบการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม และสำหรับการแก้ไขต่อไป

Skills

PHP, HTML, CSS, Javascript, Python, SQL, Network, Internet, Photoshop, Video Editing, Data Sci (Basic)

Resume

การศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์

2564 - ปัจจุบัน

ปริญญาโท

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

2556 - 2560

ปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประวัติการอบรม / หลักสูตรระยะสั้น / Certificate

โครงการ การให้ความรู้ในการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน

ประวัติการทำงาน

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2562 - ปัจจุบัน

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • งานดูแล และพัฒนาเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล
 • งานดูแล แก้ไข และพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล
 • งานดูแล และพัฒนาระบบเพื่อความสะดวกสบายแด่เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
 • จัดทำลิงค์ข้อมูล และอัพเดทข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับกองบริหารงานบุคคล
 • ดูแล และแก้ไขคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • งานดูแลฐานข้อมูลของระบบต่างๆ ภายในกองบริหารงานบุคคล
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทริบเปิ้ลทรีบรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน)

2560 - 2562

ตำแหน่ง : Technician Unit

 • ซ่อมแซมอินเตอร์เน็ต
 • ขายอินเตอร์เน็ต
 • ให้คำปรึกษาลูกค้าด้านอินเตอร์เน็ต
 • ดูแลโครงข่ายและชุมสาย
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Service

Download

คู่มือการตรวจสอบ IP Address ของผู้แชร์เครื่องปริ้น และการเชื่อมต่อเครื่องปริ้นที่แชร์โดยเพื่อนร่วมงาน

Portfolio

portfolio images

เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

portfolio images

ระบบขอหนังสือรับรอง (เฉพาะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)

portfolio images

ระบบติดตามประเมินเพื่อตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน (เฉพาะเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)

portfolio images

ระบบสืบค้นข้อมูลคำสั่ง

portfolio images

เว็บไซต์สำนักงานกฎหมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

portfolio images

ระบบรวบรวมข้อมูลกฎหมาย

portfolio images

ระบบตรวจคำสั่ง / MOU

portfolio images

เว็บไซต์งานภายในกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

portfolio images

ระบบติดตามระยะเวลาการศึกษา

portfolio images

เว็บไซต์รวบรวมสถานปฏิบัติธรรมในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

portfolio images

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

portfolio images

ระบบร้านอัศวินบาร์ (ร้านเหล้า)

portfolio images

ระบบจองห้องประชุม ตึกสำนักงานอธิการบดี

portfolio images

เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

portfolio images

ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

portfolio images

เว็บไซต์ขอเกียรติบัตรออนไลน์

portfolio images

ระบบครุภัณฑ์กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

portfolio images

เว็บไซต์กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

portfolio images

ระบบแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และผลการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

Contact

My Address

744 Suranarai Road, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand

Social Profiles

Email

jirapan.ro@rmuti.ac.th

Call Me

044-233000 Ext. 2600 or 044-233065

Designes By Personal BootstrapMade