งานวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูลตามความต้องการของหน่วยงาน และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอผ่านระบบ BI

Read more

งานพัฒนาระบบ

พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชันเพื่อตอบสนอง และสนับสนุนการทำงานของมหาวิทยาลัย

Read more

งานอื่นที่ได้รับตามมอบหมาย

Read more

งานสนับสนุน(Support)

งานสนับสนุนการใช้งานระบบ e-Document และบริการจัดการผู้ใช้งานและการตั้งค่าต่างๆของระบบ

Read more

งานอบรม สัมมนา

เข้าร่วมอบรม ศึกษาดูงาน

Read more

Aboute Me

ชื่อ นายมาโนช อุทรส
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
เริ่มงาน วันที่ 15 มิถุนายน 2559  ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัด แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
เริ่มงาน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ถึง ปัจจุบัน