งานวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูลตามความต้องการของหน่วยงาน และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอผ่านระบบ BI

Read more

งานพัฒนาระบบ

พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชันเพื่อตอบสนอง และสนับสนุนการทำงานของมหาวิทยาลัย

Read more

งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Read more

งานสนับสนุน(Support)

งานสนับสนุนการใช้งานระบบ e-Document และบริการจัดการผู้ใช้งานและการตั้งค่าต่างๆของระบบ

Read more

งานอบรม สัมมนา

เข้าร่วมอบรม ศึกษาดูงาน

Read more

Aboute Me

ชื่อ นายมาโนช อุทรส
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
เริ่มงาน วันที่ 15 มิถุนายน 2559  ถึง ปัจจุบัน