มทร.อีสาน ชวนวัยเก๋าสร้างอาชีพ ด้วยหลักสูตรห้องเรียนวัยเกษียณกว่า 100+

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดหลักสูตรอบรมส่งเสริมการสร้างอาชีพสำหรับกลุ่มประชากรวัยเกษียณ “ห้องเรียนวัยเกษียณ มทร.อีสาน” พร้อมจัดทำหลักสูตรให้ผู้สนใจเรียนฟรี ผ่านระบบออนไลน์ https://rtc.rmuti.ac.th/ จำนวนมากกว่า 100 หลักสูตร ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ การปลูกผักเศรษฐกิจ การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การทำเกษตรอัจฉริยะ การทำอาหารปลอดภัย การแปรรูปอาหาร บรรจุภัณฑ์ การตลาดออนไลน์ และ ผู้ประกอบการ ซึ่งมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและหน่วยงานเครือข่ายเป็นวิทยากรจัดการสอนในแต่ละหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง ประธานขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง ประธานขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หัวหน้าโครงการห้องเรียนวัยเกษียณ มทร.อีสาน กล่าวถึงที่มาของโครงการนี้ว่า ห้องเรียนวัยเกษียณ มหาวิทยาลัยเทคในโลยีราชมงคลอีสาน จัดทำขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สำหรับสร้างทักษะอาชีพให้เกิดแนวทางการทำอาชีพสำหรับผู้สูงวัยและวัยก่อนหรือหลังเกษียณ ตามวิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ สามารถเรียนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ https://rtc.rmuti.ac.th/ หรือเรียนในพื้นที่จริง ณ ศูนย์การเรียนรู้ 5 แห่ง ประกอบด้วย มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง, มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้, มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช จังหวัดนครราชสีมา และ วิสาหกิจชุมชนแปรรูป(2019) น้ำเพียงดิน ตำบลโบสถ์ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีหลักสูตรให้เลือกเรียนได้ จำนวนมากกว่า 100 หลักสูตร อีกทั้งเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วจะได้รับใบประกาศการันตีทักษะความสามารถอีกด้วย โดยหลักสูตรเหล่านี้จะเข้าไปรองรับบริบทของประเทศไทยที่กำลังอยู่ในช่วงของสังคมผู้สูงวัย เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้เกษียณใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมายในช่วงบั้นปลายของชีวิต พร้อมทั้งมีเป้าหมายให้ผู้สูงวัยสามารถดูแลตนเองได้ทั้งด้านโภชนาการรวมถึงการมีคุณภาพกายคุณภาพใจที่ดี สามารถดำเนินชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่า สร้างกลไกที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ด้วยการใช้องค์ความรู้จากห้องเรียนวัยเกษียณ มทร.อีสาน ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นทักษะการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

สำหรับโครงการห้องเรียนวัยเกษียณ มทร.อีสาน ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้จัดทำศูนย์เรียนรู้เพื่อประชากรวัยเกษียณ ภายใต้ชื่อ “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้สูงวัยและวัยก่อนหรือหลังเกษียณให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมรับสังคมผู้สูงวัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมและเป็นพลังของบ้านเมือง ซึ่งจัดทำขึ้นทั้งสิ้น 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ การปลูกผักเศรษฐกิจ การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การทำเกษตรอัจฉริยะ การทำอาหารปลอดภัย การแปรรูปอาหาร บรรจุภัณฑ์ การตลาดออนไลน์ และ ผู้ประกอบการ มีตัวอย่างหลักสูตร เช่น แคคตัส, สวนแขวน, กรีนโอ๊ค, จิ้งหรีด, สดิ้ง, ไก่ไข่, เขียนโปรแกรมเพื่อการเกษตรอัจฉริยะ, การใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนไฟฟ้า, การสร้างเพจขายสินค้า และ การทำการตลาดออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมทั้งร่วมพูดคุยกับคณะผู้จัดทำโครงการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้หลายช่องทาง ดังนี้ Facebook Group : กลุ่ม ห้องเรียนวัยเกษียณ มทร.อีสาน Facebook Page : เพจ ห้องเรียนวัยเกษียณ มทร.อีสาน โทรศัพท์ : 093 454 7462 (อาจารย์ ดร.สาวิตรี ประภาการ) และ Line ID : Rmuti_rtc

ทั้งนี้เนื่องจาก มทร.อีสาน เป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ มีวิทยาเขตหลายแห่งกระจายอยู่ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพันธกิจเพื่อจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ รวมถึงมียุทธศาสตร์ในการเป็นสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ฉะนั้นโครงการห้องเรียนวัยเกษียณ มทร.อีสาน ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะสร้างให้เกิดการเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยก่อนและหลังเกษียณ สามารถศึกษาเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ในรูปแบบ Up skill, Re skill และ New skill ที่เท่าทันกับยุคสมัยได้ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลา ซึ่งเชื่อมั่นว่าเหมาะสมกับการพัฒนาสมรรถนะบุคคลให้มีคุณภาพแบบยั่งยืน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการห้องเรียนวัยเกษียณของ มทร.อีสาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่เว็บไซต์ https://rtc.rmuti.ac.th/ และนอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยจะมีการเพิ่มเติมหลักสูตรใหม่ ๆ เข้าไปให้ท่านได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องอีกแน่นอน “อยากมีรายได้ ไม่เหงา มีสังคมหลังเกษียณ สนุกสนาน ต้องมาเรียนกับห้องเรียนวัยเกษียณ มทร.อีสาน” ครับ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต กล่าวทิ้งท้าย

จิตสุภา ประหา /ข่าว

Message us