ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ผลงานวิจัยดีเด่น

ผลงาน : Electrochemical Double-layer Capacitor of wood charcol

ชื่อ : นางสาวปริศฑนุช มาศกุล
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
โครงการ/ กิจกรรม : โครงการ The 5th Asian Conferrence on tjremoelectrics and 5th Southeast Asia Conferenve on thermoelectrics
รางวัล : ชนะเลิศ

ผลงาน : ผลของสารเคมีจำกัดแมลงต่อการเจริญของเชื้อรา Metarhizium spp. และประสิทธิภาพในการควบคุมดักแด้แมลงวันบ้าน (Musca domestica L.)

ชื่อ : ดร.เดือนเพ็ญ วงศ์สอน
หน่วยงาน : สถาบันสหสรรพศาสตร์
โครงการ/ กิจกรรม : รายงานสืบเนื่องจากประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 ปี 2564
รางวัล : ชนะเลิศ

ผลงาน : RH-FA Geopolymer Hollow Non-Bearing Load Masory Unit

ชื่อ : ผศ.ดร.เกียรติสุดา สมนา
หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการ/ กิจกรรม : E-NNOVATE International Innovation Show
รางวัล : ชนะเลิศอันดับ 1

ผลงาน : FAG Fire Resistance Material (วัสดุจีโอโพลิเมอร์ทนไฟ)

ชื่อ : นางเกียรติสุดา สมนา
หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการ/ กิจกรรม : –
รางวัล : รางวัลอันดับ 1

ผลงาน : 3D Finite Element Analysis of Electric Field for Microwave Oven

ชื่อ : นายอารักษ์ บุญมาตย์
หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการ/ กิจกรรม : –
รางวัล : ชนะเลิศอันดับ 1

ผลงาน : ผลของการและสภาวะการให้ความร้อนต่อ สมบัติเจลเนื้อปลาบดของปลาดุกอุยเทศ และปลานิล

ชื่อ : ดร.เยาวพา ความหมั่น
หน่วยงาน : สถาบันสหสรรพศาสตร์
โครงการ/ กิจกรรม : จากการประชุมวิชาการ สัตว์ศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ปี 63-64
รางวัล : รองชนะเลิศอันดับที่ 1

ผลงาน : การคัดเลือกเชื้อราก่อโรคในแมลง ที่มีประสิทธิภาพในการ ควบคุมหนอกระทู้ผัก (Spodoptera litura Fabricius)

ชื่อ : ดร.เดือนเพ็ญ วงศ์สอน
หน่วยงาน : สถาบันสหสรรพศาสตร์
โครงการ/ กิจกรรม : การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11
รางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 1

ผลงาน : Wrapped inlotus in the mist

ชื่อ : นางสาวนภาพร มบขุนทด
หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์
โครงการ/ กิจกรรม : –
รางวัล : รางวัลอันดับ 2

ผลงาน : Geopolymer Plastering for acid-resisant walls

ชื่อ : ผศ.ดร.เกียรติสุดา สมนา
หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการ/ กิจกรรม : 2021 China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo
รางวัล : รางวัลอันดับ 2

ผลงาน : ประสิทธิภาพของเชื้อรา Metarhizium spp. ในการควบคุมแมลงวันบ้าน (Muscadometica L.) พาหะนำโรคสู่สัตว์

ชื่อ : ดร.เดือนเพ็ญ วงศ์สอน
หน่วยงาน : สถาบันสหสรรพศาสตร์
โครงการ/ กิจกรรม : การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563-2564
รางวัล : ระดับดีเยี่ยม

นวัตกรรม