ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการนักศึกษา ข่าวบริการศิษย์เก่า ข่าวการศึกษา ข่าวรับสมัครงาน จัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง ข่าวหน่วยงานภายนอก ข่าวทุนการศึกษา ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร


ข่าวบริการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Date Catagory Topic By
2022-06-28 16:55:31 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศ ผลการจัดห้องพักนักศึกษาฯ รอบที่ 3 yupapun.bu
2022-06-28 10:48:50 ข่าวบริการนักศึกษา ขยายเวลาการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (กลุ่ม2) yupapun.bu
2022-06-22 15:28:12 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รหัสนักศึกษา 64 เท่านั้น) yupapun.bu
2022-06-20 15:51:59 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศ ผลการจัดห้องพักนักศึกษาฯ รอบที่ 2 yupapun.bu
2022-06-20 10:51:54 ข่าวบริการนักศึกษา ข้อมูลประกันอุบัติเหตุนักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2565 yupapun.bu
2022-06-20 10:31:38 ข่าวบริการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษา จัดตั้งชมรมและต่อทะเบียนชมรมกิจกรรมนักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2565 yupapun.bu
2022-06-17 15:07:05 ข่าวบริการนักศึกษา มทร.อีสาน ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง 8 บริการ/กิจกรรมงานวิทยบริการ สำหรับนักศึกษา patimakorn.pu
2022-06-14 08:57:40 ข่าวบริการนักศึกษา ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 yupapun.bu
2022-06-02 19:40:15 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศ ผลการจัดห้องพักนักศึกษาฯ รอบที่ 1 yupapun.bu
2022-04-27 12:45:05 ข่าวบริการนักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร ไม่ผ่านการฝึก ประจำปีการศึกษา 2564 yupapun.bu
2022-04-21 14:32:59 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (กลุ่ม2) yupapun.bu
2022-04-11 12:48:29 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (กลุ่ม1) yupapun.bu
2022-04-01 14:39:54 ข่าวบริการนักศึกษา การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในปี 2565 yupapun.bu
2022-02-22 14:34:45 ข่าวบริการนักศึกษา โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 yupapun.bu
2022-02-04 11:31:57 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ ปี พ.ศ. 2565 yupapun.bu
2022-01-28 18:22:04 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจรายชื่อและข้อมูล สำหรับนักศึกษาผู้ยื่นขอผ่อนผันฯ ทหาร ประจำปี 2565 yupapun.bu
2022-01-20 15:25:59 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งกำหนดการฝึกภาคปกติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ถึง 3 ประจำปีการศึกษา 2564 yupapun.bu
2022-01-20 15:20:40 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-5 ดำเนินการตรวจสอบผลการเรียน การสอบภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 (เฉพาะนักเรียนที่ยังไม่ผ่าน /ไม่เข้าเรียน) yupapun.bu
2022-01-12 17:35:00 ข่าวบริการนักศึกษา ตรวจรายชื่อและข้อมูลผู้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันทหารฯ ประจำปี 2565 yupapun.bu
2021-12-24 13:42:59 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี 3 และชั้นปี 5 สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564 yupapun.bu
2021-11-17 11:50:59 ข่าวบริการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาทำงานระหว่างเรียนภาคเรียนที่ 2 /2564 yupapun.bu
2021-10-14 17:47:30 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศ เรื่อง ลดอัตราค่าหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 yupapun.bu
2021-10-07 09:55:22 ข่าวบริการนักศึกษา ข้อมูลการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา มทร.อีสาน yupapun.bu
2021-09-17 15:14:46 ข่าวบริการนักศึกษา แถลงการณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การคืนเงินให้แก่นักศึกษา jitsupa.pr
2021-08-26 14:17:07 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศการจ่ายเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้ารอบที่ 2 /2564 jitsupa.pr
2021-08-26 14:15:43 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศการขอรับเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้ารอบที่ 3 /2564 jitsupa.pr
2021-08-10 10:24:01 ข่าวบริการนักศึกษา แบบฟอร์มเอกสารขอรับเงินคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการศึกษาในอัตราร้อยละ 10 jitsupa.pr
2021-08-09 19:45:38 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศการจ่ายเงินคืน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการศึกษาในอัตราร้อยละ 10 jitsupa.pr
2021-07-24 18:33:06 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ลดค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2) jitsupa.pr
2021-07-20 12:27:56 ข่าวบริการนักศึกษา ขั้นตอนและวิธีการเซ็นใบเบิกเงินของนักศึกษากลุ่มที่ 1 รายเก่าเลื่อนชั้นปี yupapun.bu
2021-07-16 16:33:47 ข่าวบริการนักศึกษา การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2565 yupapun.bu
2021-07-16 15:27:57 ข่าวบริการนักศึกษา เปิดรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 -5 ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา yupapun.bu
2021-06-21 15:58:42 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศงดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2564 jitsupa.pr
2021-06-14 18:20:46 ข่าวบริการนักศึกษา เลื่อนการรับชุดนักศึกษา 2564 jitsupa.pr
2021-06-14 11:56:32 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศการจ่ายเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้ารอบที่ 1/2564 jitsupa.pr
2021-06-14 11:48:51 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศการขอรับเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า รอบที่ 2/2564 jitsupa.pr
2021-06-04 11:07:38 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งผลการสอบนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1,2 และ 4 สังกัดสถานศึกษา มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2563 yupapun.bu
2021-05-14 16:43:14 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศการขอรับเงินคืน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการศึกษาในอัตราร้อยละ 10 (ภาคการศึกษา 1/64) jitsupa.pr
2021-05-14 15:14:17 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศการจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการศึกษาในอัตราร้อยละ 10 (รอบ 3) jitsupa.pr
2021-05-13 15:05:32 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564 yupapun.bu
2021-04-16 13:31:18 ข่าวบริการนักศึกษา การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 2/2563 และ 3/2563 jitsupa.pr
2021-03-29 10:31:47 ข่าวบริการนักศึกษา หน้าที่และสิทธิที่ควรทราบในวันตรวจเลือกทหาร yupapun.bu
2021-03-23 13:20:23 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาฤดูร้อน jitsupa.pr
2021-03-23 13:17:37 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศขยายเวลาการเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) 45 วัน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 jitsupa.pr
2021-03-19 13:22:00 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งกำหนดการระบบการเรียนรู้การฝึกภาคสนามออนไลน์ ทดแทนการฝึกภาคสนาม ของ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 -5 ประจำปีการศึกษา 2563 (แบบแบ่งพลัด) yupapun.bu
2021-03-12 13:34:53 ข่าวบริการนักศึกษา นักศึกษาที่ยื่นขอผ่อนผันทหารฯ ประจำปี 2564 แก้ไขหมายเรียก(สด.35) ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2564 yupapun.bu
2021-03-08 09:29:17 ข่าวบริการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้ใช้บริการ กองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 yupapun.bu
2021-02-24 09:19:18 ข่าวบริการนักศึกษา การเตรียมความพร้อมการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล yupapun.bu
2021-02-16 15:29:14 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ ปี พ.ศ. 2564 yupapun.bu
2021-01-29 13:42:30 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งผลการตรวจเอกสารการยื่นผ่อนผันทหาร 2564 (กรณีล่าช้า) สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา yupapun.bu
2021-01-26 09:42:16 ข่าวบริการนักศึกษา การเรียนรู้การฝึกภาคสนามทางออนไลน์ด้วย E-learning ด้วยระบบ Moodle ทดแทนการฝึกภาคสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา 2563 yupapun.bu
2021-01-26 09:23:06 ข่าวบริการนักศึกษา ยกเลิกการฝึกภาคสนาม นศท.ประจำปีการศึกษา 2563 yupapun.bu
2021-01-21 15:28:49 ข่าวบริการนักศึกษา ตรวจบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 (สำหรับผู้ยื่นตามกำหนด) yupapun.bu
2021-01-14 17:16:15 ข่าวบริการนักศึกษา ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 jitsupa.pr
2021-01-06 10:26:38 ข่าวบริการนักศึกษา สัมมนาออนไลน์พิเศษในหัวข้อ "Microsoft Teams - Remote Learning Features Update" manot.au
2020-12-09 10:08:51 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการสอบทฤษฎี นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี 3 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2563 yupapun.bu
2020-11-12 13:36:48 ข่าวบริการนักศึกษา ข้อมูลการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2563 yupapun.bu
2020-10-19 11:47:52 ข่าวบริการนักศึกษา แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการจิตอาสาไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อ 1 ภาคการศึกษา yupapun.bu
2020-10-16 15:32:06 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทุกประเภท yupapun.bu
2020-09-25 10:21:59 ข่าวบริการนักศึกษา การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2564 yupapun.bu
2020-09-14 10:36:13 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 yupapun.bu
2020-09-14 09:22:40 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 yupapun.bu
2020-08-24 16:02:55 ข่าวบริการนักศึกษา โครงการ Computer Laptop เพื่อการศึกษา ประจำปี 2563 manot.au
2020-08-03 14:13:49 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ศูนย์ป้องปรามกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 yupapun.bu
2020-08-03 14:12:28 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศมทร.อีสาน เรื่อง งดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์2563 yupapun.bu
2020-07-14 09:16:29 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศแนวทางปฏิบัติการจัดโครงการและกิจกรรมในช่วงการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) yupapun.bu
2020-07-13 15:40:56 ข่าวบริการนักศึกษา จัดตั้งชมรมและต่อทะเบียนชมรมกิจกรรมนักศึกษา yupapun.bu
2020-06-25 09:58:09 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ./กรอ. รอบที่ 2 รายเก่าเลื่อนชั้นปี ระดับปวส. ป.ตรี รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย58-62) ภาคเรียนที่1/2563 yupapun.bu
2020-06-05 15:23:55 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ./กรอ. รายเก่าเลื่อนชั้นปี ระดับ ปวส./ป.ตรี รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย58-62) ภาคเรียนที่1/2563 yupapun.bu
2020-06-01 08:12:40 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศการขอรับเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า ครั้งที่ 2 jitsupa.pr
2020-05-20 14:48:53 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 yupapun.bu
2020-03-27 16:56:58 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันทหารฯ ประจำปี 2563 เรื่องการเลื่อนการตรวจเลือกทหาร ประจำปี2563 yupapun.bu
2020-03-25 12:31:18 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศจากแผนกงานกองทุน yupapun.bu
2020-03-25 09:53:05 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงการส่งเอกสารกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา yupapun.bu
2020-03-19 10:23:45 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งการผ่อนผันทหารเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ yupapun.bu
2020-03-19 10:22:13 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งการผ่อนผันทหารเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ yupapun.bu
2020-03-06 10:09:27 ข่าวบริการนักศึกษา คำแนะนำการปฏิบัติในวันทำการตรวจเลือกฯ สำหรับนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร yupapun.bu
2020-03-03 16:06:49 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการส่งเอกสารกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา yupapun.bu
2020-02-28 15:20:40 ข่าวบริการนักศึกษา โครงการปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 yupapun.bu
2020-02-25 10:23:31 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ ปีการศึกษา 2562 yupapun.bu
2020-02-04 15:42:35 ข่าวบริการนักศึกษา โครงการฝึกงานและพัฒนา ศักยภาพก่อนการทำงาน Singha Biz Course ปีที่ ๑๒ somporn.in
2020-01-20 15:11:57 ข่าวบริการนักศึกษา นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 phattaralapa.th
2019-12-16 15:10:06 ข่าวบริการนักศึกษา ข้อมูลการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา yupapun.bu
2019-09-20 16:17:44 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 มทร.อีสาน นครราชสีมา yupapun.bu
2019-07-02 11:17:57 ข่าวบริการนักศึกษา แบบคำร้องขอจัดตั้งชมรม/ต่อทะเบียนชมรม ปีการศึกษา 2562 yupapun.bu
2019-06-24 19:37:58 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 yupapun.bu
2019-06-11 11:19:59 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศการขอรับเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า waraporn.na
2019-06-04 19:29:37 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 yupapun.bu
2019-05-24 09:02:26 ข่าวบริการนักศึกษา ใบคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจาปีการศึกษา 2562 yupapun.bu
2019-04-24 09:30:25 ข่าวบริการนักศึกษา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานของ บริษัท เวิร์คแมน การาจ จำกัด somporn.in
2019-04-17 15:46:42 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการแก้ไขค่าระดับคะแนน มส.(I) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 phattaralapa.th
2019-03-26 15:06:18 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการประมวลผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 phattaralapa.th
2019-03-22 14:36:05 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 phattaralapa.th
2019-02-08 10:24:03 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการวันลงทะเบียนเรียน และชำระค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 phattaralapa.th
2019-01-07 11:35:25 ข่าวบริการนักศึกษา ตารางการเข้าฝึกภาคสนามนักสึกษาวิชาทหาร ชั้นปี 3 - 5 ประจำปีการศึกษา 2561 yupapun.bu
2019-01-04 14:47:49 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการถอนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 phattaralapa.th
2018-11-16 11:59:37 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อรับเงินเบิกค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุ yupapun.bu
2018-11-15 15:03:41 ข่าวบริการนักศึกษา ปฏิทินกิจกรรมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 phattaralapa.th
2018-11-15 14:49:17 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 phattaralapa.th
2018-11-14 15:24:33 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งให้นักศึกษาเข้าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561 phattaralapa.th
2018-11-07 12:37:35 ข่าวบริการนักศึกษา ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อประจำการแข่งขันกีฬา "ราชมงคลอีสานเกมส์" ครั้งที่ 36 yupapun.bu
2018-11-06 10:45:43 ข่าวบริการนักศึกษา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ ของ บริษัท อีเอ็มอี ควอลิตี้ เวอร์คส จำกัด somporn.in
2018-11-05 14:15:53 ข่าวบริการนักศึกษา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี somporn.in
2018-10-30 10:41:58 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการฝึกภาคทฤษฎี (ภาคที่ตั้ง) สังกัด มทร.อีสาน นครราชสีมา yupapun.bu
2018-10-03 10:32:50 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการประมวลผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 phattaralapa.th
2018-10-03 10:29:28 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการวันลงทะเบียนเรียน และชำระค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 phattaralapa.th
2018-10-01 11:19:50 ข่าวบริการนักศึกษา วันสุดท้ายของการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร yupapun.bu
2018-08-21 10:27:16 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งนักศึกษาวิชาทหารวิชาทหารที่ได้รายงานตัว ชั้นปีที่ 2-5 ทุกคนให้นักศึกษาวิชาทหาร ส่งเอกสารบันทึกข้อตกลงในการรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 yupapun.bu
2018-08-17 10:40:01 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการถอนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 phattaralapa.th
2018-08-02 10:31:19 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งนักศึกษาใหม่ มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพ ให้ดำเนินการตรวจสุขภาพ yupapun.bu
2018-08-02 09:40:30 ข่าวบริการนักศึกษา รายละเอียดการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา yupapun.bu
2018-07-20 14:35:18 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ/กรอ ภาคเรียนที่1/2561 รายใหม่ yupapun.bu
2018-07-17 12:37:05 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 yupapun.bu
2018-06-28 15:43:17 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ yupapun.bu
2018-06-28 14:42:13 ข่าวบริการนักศึกษา สิ่งที่นักศึกษาควรทราบเกี่ยวกับ กยศ./กรอ. yupapun.bu
2018-06-28 09:48:37 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการ ใบสมัคร-หลักเกณฑ์ เข้าร่วมการจัดพานดอกไม้และพานธูปเทียน ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 yupapun.bu
2018-06-26 10:26:06 ข่าวบริการนักศึกษา แบบคำร้องขอจัดตั้งชมรม/ต่อทะเบียนชมรม ปีการศึกษา 2561 yupapun.bu
2018-06-22 20:28:21 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 yupapun.bu
2018-06-22 15:35:08 ข่าวบริการนักศึกษา ตัวอย่างคำขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 yupapun.bu
2018-06-20 14:58:36 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการให้กู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 56 - 60) ปีการศึกษา1/2561 yupapun.bu
2018-06-15 09:34:45 ข่าวบริการนักศึกษา ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมนักศึกษา yupapun.bu
2018-06-14 10:35:44 ข่าวบริการนักศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 yupapun.bu
2018-06-08 13:27:50 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 yupapun.bu
2018-05-24 09:08:50 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการประมวลผลการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 phattaralapa.th
2018-05-22 17:26:29 ข่าวบริการนักศึกษา การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ยื่นเรื่องได้ตั้งวันที่ 2 กรกฏาคม ถึง 28 กันยายน 2561 surachade
2018-05-22 17:10:00 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2561 surachade
2018-05-11 16:04:08 ข่าวบริการนักศึกษา ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 yupapun.bu
2018-04-30 09:25:27 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 phattaralapa.th
2018-04-17 11:15:40 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการถอนรายวิชา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 phattaralapa.th
2018-04-04 15:37:28 ข่าวบริการนักศึกษา นศ.ที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2560 ติดต่อขอรับเอกสารทางการศึกษาตามประกาศ jitsupa.pr
2018-03-13 10:38:13 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการวันลงทะเบียนเรียน และชำระค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 phattaralapa.th
2018-02-14 10:03:26 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการประมวลผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 phattaralapa.th
2018-02-13 14:10:59 ข่าวบริการนักศึกษา นักศึกษาที่กู้ กยศ. และ กรอ. ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา yupapun.bu
2018-02-13 14:04:50 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดส่งเอกสารกู้ยืมเงิน กยศ. /กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2561 นักศึกษากู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 56 - 60) yupapun.bu
2018-02-01 15:14:58 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการวันลงทะเบียนเรียน และชำระค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 phattaralapa.th
2018-01-30 11:27:29 ข่าวบริการนักศึกษา ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นิสิต/นักศึกษาเข้าฝึกงาน ในกระทรวงการต่างประเทศ somporn.in
2018-01-30 11:26:00 ข่าวบริการนักศึกษา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ somporn.in
2018-01-30 11:24:36 ข่าวบริการนักศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ ๑๐ somporn.in
2018-01-04 11:11:36 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดวันฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 - 5 ของ มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2560 surachade
2017-10-25 10:13:56 ข่าวบริการนักศึกษา ช่องทางการติดต่องานทะเบียนและประมวลผล phattaralapa.th
2017-10-20 09:51:19 ข่าวบริการนักศึกษา ปฏิทินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่2/2560 yupapun.bu
2017-10-17 14:21:05 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดช่วงเวลาเรียน ของ นศท. ชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2560 surachade
2017-10-09 11:45:56 ข่าวบริการนักศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ somporn.in
2017-09-11 09:20:19 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการให้กู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ทุกชั้นปี และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา (นักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2560 yupapun.bu
2017-08-22 15:30:15 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศขั้นตอนการทำสัญญา กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560 yupapun.bu
2017-08-16 12:04:52 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศเรื่องการรับเงินคืนค่าประกันความเสียหายและค่าไฟฟ้าคงเหลือ ของนักศึกษาหอพัก 2559 yupapun.bu
2017-08-15 11:08:32 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศเรื่องการรับเงินคืนค่าหอพัก รอบที่1,และรอบที่2 yupapun.bu
2017-07-21 14:35:31 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการเซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียนผู้กู้ยืม กยศ และ กรอ ภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า ( รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 56 , 57 , 58 , 59 ) yupapun.bu
2017-06-29 08:51:51 ข่าวบริการนักศึกษา รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาไทยออยล์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ somporn.in
2017-06-29 08:42:18 ข่าวบริการนักศึกษา รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ somporn.in
2017-06-27 13:53:30 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา สำหรับกู้ยืมรายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา (รหัสนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย56-59) ภาคเรียนที่1/2560 yupapun.bu
2017-06-23 15:50:20 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก รอบที่ 4 (ข้อมูล ณวันที่23 มิถุนายน 2560) yupapun.bu
2017-06-22 20:18:24 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 (ที่รอพิจารณาคำร้องไม่ขออยู่หอพัก) yupapun.bu
2017-06-19 19:16:17 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2561 surachade
2017-06-14 14:51:45 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 yupapun.bu
2017-06-13 11:50:05 ข่าวบริการนักศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 yupapun.bu
2017-06-13 11:27:14 ข่าวบริการนักศึกษา ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 yupapun.bu
2017-06-08 14:30:21 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)รายเก่า.... yupapun.bu
2017-06-06 13:12:32 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 yupapun.bu
2017-05-16 13:42:19 ข่าวบริการนักศึกษา ประชาสัมพันธ์นักศึกษาขึ้นต้นด้วย 55 - 59 ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืม yupapun.bu
2017-05-03 14:40:50 ข่าวบริการนักศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๙ somporn.in
2017-04-25 15:55:59 ข่าวบริการนักศึกษา ขั้นตอนการให้กู้ยืม กยศ/กรอ yupapun.bu
2017-04-22 07:15:17 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) yupapun.bu
2017-04-03 16:08:48 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งการเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศกองทุน ประจำปีการศึกษา 2559 yupapun.bu
2017-04-03 09:47:30 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการส่งเอกสารกู้ยืมเงิน กยศ. /กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2560 นักศึกษากู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 55 ? 59) yupapun.bu
2017-02-28 15:22:48 ข่าวบริการนักศึกษา ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาฝึกงาน ของบริษัทไทยเมโทรแคปปิตอล จำกัด somporn.in
2016-12-29 15:41:00 ข่าวบริการนักศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 somporn.in
2016-11-17 11:58:18 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศการรับเงินค่าประกันของเสียหายคืน waraporn.na
2016-11-17 11:27:20 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่จะขอคืนเงินประกันของเสียหาย ระดับปวส.และป.ตรี kanchalee.po
2016-11-15 16:27:13 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการวันลงทะเบียน และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 kanchalee.po
2016-10-16 05:53:32 ข่าวบริการนักศึกษา นักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2558 ติดต่อรับเงินค่าประกันของเสียหาย และค่าไฟฟ้าคงเหลือคืน yupapun.bu
2016-10-10 09:09:27 ข่าวบริการนักศึกษา การกู้ยืม กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2559 yupapun.bu
2016-09-27 14:59:01 ข่าวบริการนักศึกษา ด่วน แจ้งนักศึกษาตรวจสอบรายชื่อเพื่อติดต่อแผนกงานกองทุน yupapun.bu
2016-09-06 08:50:31 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ yupapun.bu
2016-09-05 14:27:11 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ไม่ได้เข้าโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 somporn.in
2016-09-05 09:31:39 ข่าวบริการนักศึกษา ขอเลื่อนประกาศผลผู้กู้ยืมรายใหม่ yupapun.bu
2016-08-19 15:49:25 ข่าวบริการนักศึกษา คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาทุนกยศ ประจำปีการศึกษา 59 yupapun.bu
2016-08-19 15:41:48 ข่าวบริการนักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ผู้กู้ยืมรายใหม่ yupapun.bu
2016-08-15 16:49:29 ข่าวบริการนักศึกษา การจัดตั้ง และต่ออายุชมรม ประจำปีการศึกษา 2559 wattanasak.su
2016-08-11 09:44:35 ข่าวบริการนักศึกษา การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2559 wattanasak.su
2016-08-08 21:22:16 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2) yupapun.bu
2016-08-01 10:48:56 ข่าวบริการนักศึกษา โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา yupapun.bu
2016-07-14 14:59:38 ข่าวบริการนักศึกษา ปฏิทินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2559 yupapun.bu
2016-06-30 14:42:47 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 yupapun.bu
2016-05-30 09:32:54 ข่าวบริการนักศึกษา รายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้าปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รอบ 2 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.00 น. -12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 ตึกกองพัฒนานักศึกษา somporn.in
2016-05-27 16:08:46 ข่าวบริการนักศึกษา รับสมัครนักศึกษาโครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน somporn.in
2016-05-18 10:05:46 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา somporn.in
2016-05-10 15:49:20 ข่าวบริการนักศึกษา เชิญชวนนิสิตนักศึกษา เข้าร่วม ค่ายวิชาการด้าน "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ" รุ่นที่7 somporn.in
2016-05-10 10:31:22 ข่าวบริการนักศึกษา รับนักศึกษาฝึกงาน somporn.in
2016-05-10 10:21:31 ข่าวบริการนักศึกษา โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี11 somporn.in
2016-04-29 14:08:16 ข่าวบริการนักศึกษา โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา yupapun.bu
2016-04-29 13:39:43 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการส่งเอกสารขอกู้ยืมเงินกยศ. ประจำปีการศึกษา 2559 yupapun.bu
2016-02-26 16:03:46 ข่าวบริการนักศึกษา รายชื่อนักศึกษาผ่านการสัมภาษณ์ในโครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 somporn.in
2016-01-28 17:18:42 ข่าวบริการนักศึกษา ขอเชิญชวนร่วมโครงการ Singha English Challenge 2016 somporn.in
2016-01-28 17:14:56 ข่าวบริการนักศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงาน Singha ฺBiz Course somporn.in
2016-01-14 15:57:01 ข่าวบริการนักศึกษา รับสมัครนักศึกษาทำงานโครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 somporn.in
2015-12-18 14:12:52 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการโอนเงินค่าเทอมภาคเรียนที่ 1/58 คืน yupapun.bu
2015-12-11 14:04:05 ข่าวบริการนักศึกษา ปฏิทินการดำเนินงานแผนกงานกองทุน yupapun.bu
2015-10-16 16:49:30 ข่าวบริการนักศึกษา รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนมูลนิธิวัตไกรฤกษ์ somporn.in
2015-09-29 15:39:43 ข่าวบริการนักศึกษา โครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ somporn.in
2015-09-16 12:46:49 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดวันฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 - 5 ของ มทร.อีสาน surachade
2015-09-08 16:56:56 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558 yupapun.bu
2015-09-05 15:20:13 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้กองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 58 yupapun.bu
2015-09-01 14:49:49 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา กองทุนสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อมาสัมภาษณ์ในวันที่ 2 กันยายน 2558 somporn.in
2015-08-21 16:12:26 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาและย้ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 yupapun.bu
2015-08-19 19:29:38 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา somporn.in
2015-08-15 17:11:40 ข่าวบริการนักศึกษา โครงการก้าวแรกสู่ มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2558 ( วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 05.00 - 19.00 น.) yupapun.bu
2015-08-13 10:37:37 ข่าวบริการนักศึกษา การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2558 wattanasak.su
2015-08-10 10:01:33 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับชุดกีฬาและเสื้อวัฒนธรรม มทร.อีสาน yupapun.bu
2015-08-04 12:53:38 ข่าวบริการนักศึกษา ปฏิทินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มทร.อีสาน ภาคเรียนที่ 1 / 2558 yupapun.bu
2015-08-04 12:02:50 ข่าวบริการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ yupapun.bu
2015-08-04 11:56:23 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งเปลี่ยนแปลงปฐมนิเทศนักศึกษากองทุน yupapun.bu
2015-08-03 19:22:02 ข่าวบริการนักศึกษา โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 yupapun.bu
2015-07-24 15:09:49 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2558 (รอบรายงานตัวเป็นนักศึกษา เมื่อวันที่ 14 ก.ค.58) yupapun.bu
2015-07-16 11:43:25 ข่าวบริการนักศึกษา ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสุดท้าย) yupapun.bu
2015-07-03 17:06:01 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำงานโครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557 somporn.in
2015-06-16 16:44:05 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2558 yupapun.bu
2015-06-08 13:18:01 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน somporn.in
2015-05-25 12:31:34 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าปัจฉิมนิเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 somporn.in
2015-05-20 16:44:08 ข่าวบริการนักศึกษา โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง วิธีการและขั้นตอนการชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 12.00 ? 15.00 น. ณ ห้องประชุมตะ yupapun.bu
2015-02-09 14:43:10 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ชั่วโมงละ 35 บาท somporn.in
2015-02-03 15:00:40 ข่าวบริการนักศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนกงานกองทุน เรื่อง ใบรับรองการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา yupapun.bu
2015-01-20 10:28:37 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน somporn.in
2015-01-16 16:14:38 ข่าวบริการนักศึกษา รายชื่อนักศึกษา กยศ. ที่ได้รับการโอนเงินคืน (ในกรณีที่นักศึกษาสำรองจ่ายเงินค่าเทอมก่อน) ภาคเรียนที่ 1/2557 apiradee.ko
2015-01-16 15:15:58 ข่าวบริการนักศึกษา ปฏิทินดำเนินงานแผนกงานกองทุน (ฉบับแก้ไข) apiradee.ko
2015-01-08 12:00:46 ข่าวบริการนักศึกษา ปฏิทินการดำเนินงานแผนกงานกองทุน งานบริการสวัสดิการนักศึกษาและสุขภาพอนามัย กองพัฒนานักศึกษา ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน yupapun.bu
2014-12-18 14:29:15 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศจากแผนกงานวิชาทหาร เรื่อง ผู้ขอผ่อนผันการเรียกเข้ากองประจำการ ประจำปี 2557 yupapun.bu
2014-12-12 14:44:38 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศจากแผนกงานกองทุน yupapun.bu
2014-11-28 13:26:23 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศจากกองทุน เรื่อง นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2557 yupapun.bu
2014-11-26 16:09:42 ข่าวบริการนักศึกษา รายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2557 yupapun.bu
2014-11-17 10:24:53 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศเรื่องการขอรับเงินค่าหอพักคืน กรณีได้รับยกเว้นไม่อยู่หอพัก รอบที่ 4 yupapun.bu
2014-10-15 11:24:32 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน กยศ. รายใหม่ ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2557 yupapun.bu
2014-10-14 11:52:47 ข่าวบริการนักศึกษา ปฏิทินดำเนินกิจกรรมสำหรับผู้กู้ยืมเงิน กยศ. yupapun.bu
2014-10-10 16:09:19 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศจากแผนกงานกองทุน 10 ตุลาคม 2557 yupapun.bu
2014-10-03 12:46:14 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำงานโครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 somporn.in
2014-10-02 13:19:07 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศจากแผนกงานกองทุน yupapun.bu
2014-09-23 09:35:51 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ติดต่อขอรับผลตรวจสุขภาพได้ที่แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ อาคาร 8 ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2557 yupapun.bu
2014-09-22 10:35:44 ข่าวบริการนักศึกษา ด่วน!!! สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ‪#‎ตั้งแต่บัดนี้ถึง30กันยายน2557เท่านั้น‬ yupapun.bu
2014-09-22 10:01:15 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การแต่งกายชุดวัฒนธรรมของนักศึกษา มทร.อีสาน yupapun.bu
2014-09-19 10:14:19 ข่าวบริการนักศึกษา รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ. รายเก่า ระดับการศึกษา ปวส. และปฏิทินกิจกรรมสำหรับผู้ยื่นขอกู้ กยศ. รายใหม่ ทุกชั้นปี yupapun.bu
2014-08-20 17:36:50 ข่าวบริการนักศึกษา รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 somporn.in
2014-08-20 16:47:56 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ yupapun.bu
2014-08-18 16:25:45 ข่าวบริการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ 1/2557 somporn.in
2014-08-14 11:50:36 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งนักศึกษาใหม่ทุกคน ที่ยังไม่ได้รับชุดกีฬา มทร.อีสาน yupapun.bu
2014-08-14 09:25:19 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก รอบ 2 yupapun.bu
2014-08-09 17:07:19 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่กรอกข้อมูลในระบบ e-Studentloan ไม่ถูกต้องให้ติดต่อที่แผนกงานกองทุน yupapun.bu
2014-08-09 17:04:09 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับผู้กู้รายเก่า รหัสนักศึกษา 48-56 yupapun.bu
2014-08-05 13:40:55 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ที่ไม่ได้ตรวจสุขภาพ ให้ดำเนินการตรวจสุขภาพ yupapun.bu
2014-08-04 09:43:04 ข่าวบริการนักศึกษา ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 waranya.sa
2014-07-30 15:22:21 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศเรื่องการขอรับเงินค่าหอพักคืน กรณีได้รับการยกเว้นไม่อยู่หอพัก รอบที่ 1 yupapun.bu
2014-07-22 10:34:54 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการ กยศ yupapun.bu
2014-07-22 10:12:21 ข่าวบริการนักศึกษา ขั้นตอนการกู้ยืมของผู้กู้ยืมในระบบ e-Studentloan yupapun.bu
2014-07-17 09:01:17 ข่าวบริการนักศึกษา รายชื่อนักศึกษารับเงินทำงานโดยมีรายได้พิเศษ somporn.in
2014-07-09 11:20:09 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการรับเงินค่าประกันของเสียหาย และค่าไฟฟ้าคืน นักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 19 -21 สิงหาคม 2557 yupapun.bu
2014-06-30 11:26:21 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2557 yupapun.bu
2014-06-26 11:48:45 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา มทร.อีสาน ปีการศึกษา 2557 และกำหนดวัน เวลา สถานที่รับชุดกีฬาและเสื้อวัฒนธรรม มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2557 yupapun.bu
2014-06-11 16:30:39 ข่าวบริการนักศึกษา รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2557 surachade
2014-05-26 13:32:38 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ของนักศึกษาเก่าพักต่อ ปีการศึกษา 2557 yupapun.bu
2014-05-19 13:08:09 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการนักศึกษาเก่าที่ประสงค์พักหอพักนักศึกษา มทร.อีสาน ต่อ ปีการศึกษา 2557 yupapun.bu
2014-05-02 14:04:34 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำงานโครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556 somporn.in
2014-04-28 11:10:21 ข่าวบริการนักศึกษา นักศึกษาใหม่ ผู้มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน กยศ. รายเก่าและรายใหม่ ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการขอกู้ยืม ดังนี yupapun.bu
2014-03-31 10:05:23 ข่าวบริการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาทำงานนอกเวลาเรียน somporn.in
2014-02-19 14:43:00 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับชั้นและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 48 - 56 )ส่งเอกสารหลักฐานการขอกู้ยืมเงิน กยศ. ในภาคเรียนที่ 1/2557 yupapun.bu
2014-02-17 09:05:56 ข่าวบริการนักศึกษา ให้นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ส่งตัวแทนห้องละ 1 คน มารับใบเสร็จค่าลงทะเบียนเรียน และสำเนาสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2556 yupapun.bu
2013-12-16 15:05:03 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2556 jeerasak.pi
2013-12-13 08:29:21 ข่าวบริการนักศึกษา ขอเชิญร่วมงาน นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา jeerasak.pi
2013-12-09 18:32:39 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล Freshy FA CUP 2013 somporn.in
2013-12-04 16:59:22 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ somporn.in
2013-10-18 11:13:19 ข่าวบริการนักศึกษา ปฏิทินกองทุน ภาคเรียนที่ 2 / 2556 yupapun.bu
2013-10-03 09:05:29 ข่าวบริการนักศึกษา รายชื่อนักศึกษาได้รับเงินคืนค่าหอพัก (รอบ 4) yupapun.bu
2013-09-12 13:35:06 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศขอให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน กยศ. ทุกท่าน ดำเนินการกรอกข้อมูลขอกู้ยืมเงิน กยศ. ในภาคเรียนที่ 2/2556 ในระบบ e-Studentloan ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป yupapun.bu
2013-08-15 09:02:33 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศด่วนขอให้นักศึกษารายเก่าที่ย้ายสถานศึกษา (ที่ยังไม่ได้ทำสัญญา) ติดต่อทำสัญญาได้ที่แผนกงานกองทุน yupapun.bu
2013-08-15 08:55:39 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 ที่มีรายชื่อได้รับอนุมัติยกเว้นเข้าพักหอพักนักศึกษา รอบ 3 yupapun.bu
2013-07-18 15:00:09 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 ที่มีรายชื่อได้รับอนุมัติยกเว้นเข้าพักหอพักนักศึกษา รอบ 2 yupapun.bu
2013-07-17 10:19:12 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซ้อมย่อย และวันถ่ายภาพหมู่บัณฑิตและมหาบัณฑิต waranya.sa
2013-07-11 16:19:24 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม กยศ. รายใหม่ yupapun.bu
2013-07-08 11:30:42 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกตามโครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษประจำภาคเรียนที่ 1/2556 jeerasak.pi
2013-07-08 10:58:20 ข่าวบริการนักศึกษา นักศึกษาที่ทำงานนอกเวลาเรียนตามโครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษประจำภาคเรียนที่ 3/2555 jeerasak.pi
2013-07-08 10:11:34 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับสถานศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา yupapun.bu
2013-07-05 08:40:25 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 ที่มีรายชื่อได้รับอนุมัติยกเว้นเข้าพักหอพักนักศึกษา yupapun.bu
2013-07-02 10:33:49 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศเรื่องการขอผ่อนผันทหาร ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 yupapun.bu
2013-07-01 08:44:01 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจัดนักศึกษาทำงาน
โดยมีรายได้พิเศษ ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2556
jeerasak.pi
2013-06-26 17:10:20 ข่าวบริการนักศึกษา ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว ติดต่อที่คณะของนักศึกษา เพื่อขอกำหนดการเข้ารับการสัมภาษณ์ที่คณะของนักศึกษา yupapun.bu
2013-06-24 13:42:17 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพักรับเงินประกันของเสียหาย ค่าทำความสะอาด และค่าไฟฟ้า ปีการศึกษา 2555 yupapun.bu
2013-06-24 09:45:34 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งนักศึกษากองทุน แผนกงานงานกองทุนขอยกเลิกปฏิทินการดำเนินงานกองทุน yupapun.bu
2013-06-13 13:35:45 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรับสมัครคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 21 มิถุนายน 2556 yupapun.bu
2013-06-10 11:40:26 ข่าวบริการนักศึกษา รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 somporn.in
2013-06-08 16:33:14 ข่าวบริการนักศึกษา รับสมัครนักศึกษาทำงานโครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ 1/2556 somporn.in
2013-06-07 09:43:16 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโลโยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ yupapun.bu
2013-06-06 14:02:43 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งนักศึกษาใหม่ ที่มิได้รับการตรวจสุขภาพกรุณาติดต่อด่วนที่ แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ ฝ่ายสุขภาพและอนามัย ภายในวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2556 yupapun.bu
2013-06-05 16:52:40 ข่าวบริการนักศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษากองทุน กยศ วันที่ 12 มิถุนายน 2556 yupapun.bu
2013-06-05 09:45:27 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ป้องปรามกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2556 yupapun.bu
2013-06-05 09:43:41 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 2556 yupapun.bu
2013-06-05 09:42:37 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศกำหนดชั่วโมงกิจกรรมในตารางเรียน yupapun.bu
2013-06-03 08:36:45 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศนักศึกษาที่ไม่มีหมายเลขห้องพัก หรือกรณีรอพิจารณา ให้ติดต่อสำนักงานหอพัก วันที่ 3 มิถุนายน 2556(ให้นักศึกษานำสำเนาใบเสร็จค่าหอพักนักศึกษา มาส่งที่สำนักงานหอพัก) yupapun.bu
2013-06-03 08:35:36 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพักชาย (เพิ่มเติม) รายงานตัวเข้าหอพัก วันที่ 3 มิถุนายน 2556 yupapun.bu
2013-05-30 08:47:25 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศขอเลื่อนการประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก รอบ 2 (เพิ่มเติม) yupapun.bu
2013-05-23 08:49:29 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก มทร.อีสาน ปีการศึกษา 2556 ( เพิ่มเติม ) yupapun.bu
2013-05-21 09:09:06 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก มทร.อีสาน ปีการศึกษา 2556‏ yupapun.bu
2013-05-08 11:47:52 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาพักต่อ ปีการศึกษา 2556 yupapun.bu
2013-04-11 10:41:37 ข่าวบริการนักศึกษา ปฏิทินการดำเนินงานแผนกงานกองทุน ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556 yupapun.bu
2013-04-05 16:41:49 ข่าวบริการนักศึกษา รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2555 รายงานตัวและรับหนังสือส่งตัว ในวันที่ 18 เมษายน 2556 jeerasak.pi
2013-04-01 09:58:58 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจัดนักศึกษาทำงาน
โดยมีรายได้พิเศษ ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2556
jeerasak.pi
2013-03-18 08:53:15 ข่าวบริการนักศึกษา ขยายเวลารับสมัคร นักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ (ชั่วโมงละ 35 บาท) ภาคเรียนที่ 3/2555
ถึงวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556
jeerasak.pi
2013-03-12 14:35:24 ข่าวบริการนักศึกษา มทร.อีสาน กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยกเว้นนักศึกษาภาคสมทบเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ yupapun.bu
2013-02-22 09:24:36 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศจากแผนกงานกองทุน กำหนดส่งเอกสารสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. รายเก่า(เปลี่ยนระดับชั้น) ประจำปีการศึกษา 2556 yupapun.bu
2013-01-31 14:49:24 ข่าวบริการนักศึกษา ขอให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี) เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเท yupapun.bu
2013-01-14 11:54:54 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 yupapun.bu
2013-01-08 13:02:28 ข่าวบริการนักศึกษา ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น yupapun.bu
2012-12-28 11:32:54 ข่าวบริการนักศึกษา โครงการ เปิดหอเชื่อมไมตรี พร้อมสวัสดีปีใหม่ 2556 yupapun.bu
2012-12-19 14:06:45 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งนักศึกษาที่ยื่นขอผ่อนผันการเรียกเข้ากองประจำการในคราวที่มีคนพอ ประจำปีการศึกษา 2555 yupapun.bu
2012-12-13 11:14:59 ข่าวบริการนักศึกษา การขอผ่อนผันการเรียกเข้ากองประจำการในคราวที่มีคนพอ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบ 2 surachade
2012-11-22 13:44:11 ข่าวบริการนักศึกษา รายชื่อนักศึกษาผู้ขอผ่อนผันการเรียกเข้ากองประจำการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2555 yupapun.bu
2012-11-19 14:36:18 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศวันและเวลาสัมภาษณ์นักศึกษาสมัครงานโครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน somporn.in
2012-10-29 13:18:57 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคนชำระเงินค่าปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 somporn.in
2012-10-09 14:27:37 ข่าวบริการนักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อขอถอนผ่อนผันการเรียกเข้ากองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2555 yupapun.bu
2012-10-08 14:41:53 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเอกสารในการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2555 yupapun.bu
2012-10-02 15:41:18 ข่าวบริการนักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2555 yupapun.bu
2012-10-01 16:18:03 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งนักศึกษาหอพักนักศึกษา เรื่องค่าไฟฟ้าหอพักนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 yupapun.bu
2012-09-28 15:44:04 ข่าวบริการนักศึกษา รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการโอนเงินคืน yupapun.bu
2012-09-13 11:50:23 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษากองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2555 yupapun.bu
2012-09-07 09:47:00 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. ที่ได้รับเงินคืน(สำกรับนักศึกษาที่สำรองเงินจ่ายค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2555) yupapun.bu
2012-08-06 15:01:02 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาติดต่อขอรับเงินคืนค่าหอพักสำหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติยกเว้นการเข้าพักหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (รอบ 2) yupapun.bu
2012-08-06 09:28:38 ข่าวบริการนักศึกษา ขอให้นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ที่ส่งสัญญากู้ยืมเงิน กยศ.ที่แผนกงานกองทุนแล้วให้นักศึกษาไปกรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan yupapun.bu
2012-07-18 09:10:12 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาผู้ที่ยืนกู้ยืมเงิน กยศ. รายเก่าที่ย้ายสถานศึกษา ที่เปลี่ยนระดับชั้น และนักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมรายเก่าแต่ไม่เคย yupapun.bu
2012-07-17 09:08:42 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งนักศึกษาผู้ที่ยืนกู้ยืมเงิน กยศ. รายใหม่ทุกคนตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้กู้ยืมเงิน กยศ.รายใหม่ ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ แผนกงานกองทุน อาคารกิจการนักศึกษาและที่ www.rmuti.ac.th ในส่ yupapun.bu
2012-07-16 17:05:07 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำงานโครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 1-2555 somporn.in
2012-07-10 13:22:01 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมัครทำงานโครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2555 somporn.in
2012-07-06 09:49:01 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษารับเงินตอบแทนทำงานของ โครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ประจำปีการศึกษา 3/2554 somporn.in
2012-07-05 17:15:20 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศด่วน แจ้งนักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ เพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 รอบที่ 2 yupapun.bu
2012-07-03 10:44:02 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศแผนกงานกองทุนขอเลื่อนกำหนดการทำสัญญาของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายเก่า-ย้ายสถานศึกษา (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 55) yupapun.bu
2012-06-25 15:50:19 ข่าวบริการนักศึกษา ทำเรื่องรอรับสิทธิ์เรียนวิชาทหาร (รด.) เพื่อเรียนต่อปี 2556 surachade
2012-06-25 14:36:43 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาติดต่อขอรับเงินคืนค่าหอพักสำหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติยกเว้นการเข้าพักหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 yupapun.bu
2012-06-25 14:20:07 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษา ติดต่อขอรับเงินค่าประกันของเสียหาย และไฟฟ้าที่เหลือ ตั้งแต่ วันที่ 26 มิถุนายน 2555 ถึง วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 yupapun.bu
2012-06-20 08:46:46 ข่าวบริการนักศึกษา แบบตอบรับการสำรวจความต้องการรับนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 yupapun.bu
2012-06-14 15:22:39 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) รอบที่ 2 yupapun.bu
2012-06-14 15:18:01 ข่าวบริการนักศึกษา ใบสมัครงานโครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวัน 2 กรกฎาคม 2555 yupapun.bu
2012-06-07 11:50:46 ข่าวบริการนักศึกษา แนวทางการกรอกข้อมูลในระบบ e-Studentloan เพิ่มเติมประจำปีการศึกษา 2555 yupapun.bu
2012-06-07 09:32:23 ข่าวบริการนักศึกษา นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2555 ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ขอให้เข้ารับการตรวจสุขภาพในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555 yupapun.bu
2012-06-02 11:09:58 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพักชาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2555 (รอบ2) yupapun.bu
2012-06-01 10:54:39 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาอนุมัติยกเว้นหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน yupapun.bu
2012-05-30 09:01:13 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศขอให้นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. (รายเก่า รหัสขึ้นต้นด้วย 47 – 54)ส่งตัวแทนห้องละ 5 คน เข้าร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนการบันทึกค่าเล่าเรียนของนักศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2555 yupapun.bu
2012-05-30 08:50:04 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศเลื่อนการขออนุมัติผลการยกเว้นให้พักหอพักนักศึกษา มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2555 yupapun.bu
2012-05-22 10:48:43 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพ (ทุกคน) สามารถมารับการตรวจสุขภาพได้ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 yupapun.bu
2012-05-17 08:45:42 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2555 yupapun.bu
2012-05-14 10:02:24 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศเรื่อง การรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 yupapun.bu
2012-05-02 08:51:34 ข่าวบริการนักศึกษา รายละเอียดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา สำหรับนักศึกษาเก่าพักต่อ ปีการศึกษา 2555 yupapun.bu
2012-03-26 11:11:22 ข่าวบริการนักศึกษา รายชื่อนักศึกษารับเงินตอบแทนทำงานของ โครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2/2554 รอบ 2 somporn.in
2012-03-16 21:29:45 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ภาคเรียนฤดูร้อน 2/2554 yupapun.bu
2012-03-12 13:33:39 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการส่งเอกสารการขอกู้ยืมเงิน กยศ.และ กรอ.ประจำปีการศึกษา 2555 apiradee.ko
2012-03-12 11:05:53 ข่าวบริการนักศึกษา รายชื่อนักศึกษารับเงินตอบแทนทำงานของ โครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2/2554 รอบ 1 somporn.in
2012-03-12 09:48:32 ข่าวบริการนักศึกษา รับสมัครนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2555 ณ ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา somporn.in
2012-03-01 10:03:55 ข่าวบริการนักศึกษา นักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ (ชั่วโมงละ25 บาท) ที่มีรายชื่อให้มาติดต่อที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ด่วน somporn.in
2012-02-27 09:02:01 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ให้ส่งตัวแทนมารับของที่ระลึกงานปัจฉิมนิเทศ ที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป somporn.in
2012-02-24 16:50:52 ข่าวบริการนักศึกษา รายชื่อนักศึกษากองทุน กยศ. ให้มาติดต่อขอรับใบยืนยันค่าเล่าเรียนที่แผนกงานกองทุน ภายในวัน 27 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2555 somporn.in
2012-02-24 10:17:58 ข่าวบริการนักศึกษา นักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2554 ให้มาติดต่อที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เรื่อง การเบิกเงินค่าตอบแทนการทำงาน somporn.in
2012-01-27 17:01:33 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศนักศึกษาทำงานโดยมีรายพิเศษ (ชั่วโมง 25 บาท) เรื่อง การเบิกเงินค่าตอบแทนการทำงาน somporn.in
2012-01-27 13:11:58 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 waranya.sa
2011-12-29 11:24:15 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2553 waranya.sa
2011-12-23 18:09:49 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศแจ้งรายชื่อนักศึกษาให้มาติดต่อขอรับเงิน ชั่วโมง 25 บาท somporn.in
2011-12-19 10:05:47 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งนักศึกษาทำงานนอกเวลาเรียนของโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน (เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย) ชั่วโมงละ 40 บาท ให้มาติดต่อขอรับเงิน somporn.in
2011-12-16 10:23:36 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศนักศึกษาทำงานโครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554 ให้มารับเงิน somporn.in
2011-11-28 10:47:31 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ขอรับทุนโครงการ "เรารักโรงเรียนกับโตชิบา" ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2554 somporn.in
2011-11-25 10:44:57 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ชั่วโมง 25 บาท ประจำปีการศึกษา 2/2554 somporn.in
2011-11-24 16:16:59 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ เพิ่มเติม somporn.in
2011-11-21 15:12:25 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศให้นักศึกษาที่สมัครทำงานโครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2/2554 ให้มาสัมภาษณ์ในวันที่ 23 พ.ย. 54 เวลา 15.00 น.ณ ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ somporn.in
2011-11-16 17:50:30 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษระหว่างเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 / 2554 ยังไม่ได้เบิกค่าตอบแทน somporn.in
2011-11-07 15:11:59 ข่าวบริการนักศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554 (ชั่วโมง 25 บาท) wattanasak.su
2011-11-07 14:55:38 ข่าวบริการนักศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาทำงาน (เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากอุทกภัย) ครั้งที่ 2 wattanasak.su
2011-10-28 09:16:19 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 waranya.sa
2011-10-27 10:11:03 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษากองทุนกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2554 apiradee.ko
2011-10-25 12:47:56 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษามารับเงินค่าตอบแทนการทำงานชั่วโมง 40บาท wattanasak.su
2011-10-25 09:57:32 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษามารับเงินค่าตอบแทนการทำงานชั่วโมง 25 บาท wattanasak.su
2011-09-29 11:12:02 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษารับเงินค่าตอบแทนโดยมีรายได้พิเศษ yupapun.bu
2011-09-22 13:31:57 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ.ที่ได้รับการโอนเงินคืน (รอบที่2) apiradee.ko
2011-08-25 15:05:17 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษระหว่างเรียน ประจำปี 2554 เรื่องการเบิกเงินค่าตอบแทนการทำงาน yupapun.bu
2011-08-25 11:13:50 ข่าวบริการนักศึกษา นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ติดต่อขอรับสัญญา/ใบยืนยันฯ คู่ฉบับคืน apiradee.ko
2011-08-04 13:22:16 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษารับเงินคืนค่าประกันของเสียหายค่าน้ำ-ค่าไฟ รอบที่ 4 yupapun.bu
2011-07-21 14:21:14 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ (เพิ่มเติม) yupapun.bu
2011-07-19 08:45:43 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อผู้กู้ยิม กยศ. รายใหม่ apiradee.ko
2011-07-11 11:20:27 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งให้นักศึกษาที่เคยขอผ่อนผันทหารไว้ตั้งแต่ระดับ ปวส. และสอบเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ให้มาแจ้งเปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่ yupapun.bu
2011-07-06 11:12:05 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ชั่วโมง 25 บาท ประจำปีการศึกษา 1/2554 yupapun.bu
2011-07-06 11:08:39 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทำงานของโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน(เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย) ชั่วโมง 40 บาท ประจำปีการศึกษา 1/2554 yupapun.bu
2011-07-04 09:54:50 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมรายเก่า (ที่เปลี่ยนสถานศึกษา) apiradee.ko
2011-06-28 08:59:45 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษารับเงินคืนค่าประกันของเสียหายค่าน้ำ-ค่าไฟ หอพักนักศึกษา มทร.อีสาน ปีการศึกษา 2553 yupapun.bu
2011-06-24 17:41:49 ข่าวบริการนักศึกษา รายชื่อนักศึกษาที่สมัครทำงานโครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554 yupapun.bu
2011-06-22 09:00:13 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการเซ็นใบยืนยันรายเก่า (เปลี่ยนระดับชั้น) yupapun.bu
2011-06-21 14:47:14 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุน การศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม (นานมี) ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 yupapun.bu
2011-06-20 13:37:39 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ yupapun.bu
2011-06-16 16:25:13 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมรายเก่า (เปลี่ยนระดับชั้น) ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 yupapun.bu
2011-06-07 15:18:43 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ yupapun.bu
2011-06-03 11:39:11 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติยกเว้นเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ภาคเรียนที่1/2554 ติดต่อขอรับเงินค่าหอพักคืนได้ทีสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 กรกฏาคม 2554 yupapun.bu
2011-06-03 10:32:18 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศเรื่องคุณสมบัติของผู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา yupapun.bu
2011-05-30 13:38:17 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 ที่ยังไม่ได้เอ็กซเรย์ร่างกาย yupapun.bu
2011-05-25 13:42:12 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 yupapun.bu
2011-05-24 15:46:38 ข่าวบริการนักศึกษา ปฏิทินดำเนินการกองทุน กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2554 yupapun.bu
2011-05-23 14:32:43 ข่าวบริการนักศึกษา การรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา มทร.อีสาน ปีการศึกษา 2554 yupapun.bu
2011-05-20 08:52:32 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ที่ได้เข้าพักในหอพักนักศึกษา ศูนย์กลาง มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2554 yupapun.bu
2011-05-09 09:02:09 ข่าวบริการนักศึกษา ห้องสอบและรายชื่อนักศึกษาสอบเทียบโอนความรู้ kedkarn
2011-03-16 10:28:16 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศนักศึกษาเริ่มขนย้ายสิ่งของเข้าพักหอพักนักศึกษา มทร.อีสาน yupapun.bu
2011-03-16 10:07:09 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาพักต่อหอพักนักศึกษาภาคฤดูร้อน 2553 yupapun.bu
2011-02-11 13:12:44 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2553 yupapun.bu
2011-02-04 09:34:15 ข่าวบริการนักศึกษา นักศึกษาผู้กู้ยืม กรอ. รับสำเนาสัญญาคืน apiradee.ko
2011-02-02 14:50:03 ข่าวบริการนักศึกษา รายชื่อนักศึกษาเข้าอบรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 apiradee.ko
2011-01-12 09:25:29 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 yupapun.bu
2010-11-24 08:22:18 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศด่วน กยศ.ขยายเวลาเปิดระบบกู้ยืม เทอม 2/2553 apiradee.ko
2010-11-22 08:31:09 ข่าวบริการนักศึกษา การโอนเงินค่าครองชีพ กยศ. apiradee.ko
2010-11-02 13:21:19 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2553 arinya.su
2010-11-02 13:16:48 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศการติดต่อขอรับ รบ. และ Tr. ของนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 1/2553 arinya.su
2010-11-02 10:21:15 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืม ทั้ง กรอ. และ กยศ. apiradee.ko
2010-10-29 08:00:51 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษากู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2553 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) apiradee.ko
2010-10-07 13:56:09 ข่าวบริการนักศึกษา รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับการโอนเงินกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาคืน รอบ 3 apiradee.ko
2010-09-29 14:35:58 ข่าวบริการนักศึกษา รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ กยศ. ที่ได้รับการโอนเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2553 คืน apiradee.ko
2010-09-27 08:41:45 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้กยศ ที่ได้รับโอนเงินค่าเล่าเรียนคืน ในกรณีที่นักศึกษาสำรองจ่าย yupapun.bu
2010-09-20 14:41:45 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการสำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 yupapun.bu
2010-09-13 09:26:55 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศให้นักศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูลขอกู้เทอม 2/2553 yupapun.bu
2010-08-30 16:41:27 ข่าวบริการนักศึกษา รายชื่อนักศึกษากู้ยืม กรอ. ที่ได้รับโอนเงินคืน ภาคเรียนที่ 1/2553 yupapun.bu
2010-08-26 16:01:13 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศมทร.อีสาน ว่าด้วยทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี dawchaya.vo
2010-08-26 15:49:05 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศมทร.อีสาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ dawchaya.vo
2010-08-24 09:14:47 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 arinya.su
2010-08-19 17:51:52 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมรายเก่าที่ย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 apiradee.ko
2010-08-16 10:37:22 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศ แจ้งนักศึกษาตรวจสอบรายชื่อพร้อมรับเงินค่าหอและค่าประกันหอตั้งแต่บัดนี้ ถึง 24 ก.ย.53 yupapun.bu
2010-07-29 17:39:22 ข่าวบริการนักศึกษา เฉลยข้อสอบกลางภาคแคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร yupapun.bu
2010-07-09 09:45:53 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อมารายงานตัวที่แผนกงานกกองทุน ในวันที่ 9 ก.ค.53 และวันที่ 12 ก.ค.53 เวลา 08.30-18.30 น. yupapun.bu
2010-07-05 11:43:44 ข่าวบริการนักศึกษา ด่วน! แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันที่ทำสัญญาผู้กู้ยืมรายเก่า ที่ย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 yupapun.bu
2010-06-28 13:17:58 ข่าวบริการนักศึกษา ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่า ที่ยื่นกู้ยืม กยศ. รอบที่ 2 ติดต่อขอเซ็นต์ใบยืนยันที่แผนกงานกองทุน ภายในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2553 yupapun.bu
2010-06-22 16:01:20 ข่าวบริการนักศึกษา ด่วน! นักศึกษาเก่าที่เป็นผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง รอบ 2 ให้ดำเนินการส่งเอกสารที่แผนกงานกองทุน ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2553 เท่านั้น yupapun.bu
2010-06-17 15:24:50 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศข่าวดี สำหรับผู้ที่ชำระหนี้คืน กยศ. yupapun.bu
2010-06-17 15:23:29 ข่าวบริการนักศึกษา นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมรายใหม่ ที่ไม่เคยกู้ กยศ.เลย ให้นำใบแสดงผลการเรียนแนบพร้อมหลักฐานมาส่งได้ที่แผนกงานกองทุน yupapun.bu
2010-06-11 09:48:34 ข่าวบริการนักศึกษา ด่วน! แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่า ระบบ e-studentloanได้ขยายเวลาเปิด เพื่อให้ดำเนินการยื่นแบบยืนยันการลงทะเบียนเรียน yupapun.bu
2010-05-27 09:29:33 ข่าวบริการนักศึกษา รายชื่อผู้ที่ต้องทำสัญญา กยศ. apiradee.ko
2010-05-20 14:54:25 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 yupapun.bu
2010-05-18 14:27:16 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2553 yupapun.bu
2010-05-06 11:09:29 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศสำหรับนักศึกษาที่กู้ยืมฯ กรอ. apiradee.ko
2010-04-26 08:50:05 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืมฯ กยศ. รายเก่าต่อเนื่อง apiradee.ko
2010-04-22 15:02:36 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการดำเนินงานสำหรับการเข้าพักหอพักนักศึกษา ศูนย์กลาง มทร.อีสาน ของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 yupapun.bu
2010-04-21 13:06:42 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการดำเนินงานสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ.ประจำภาคเรียนที่ 1/2553 yupapun.bu
2010-03-22 10:06:30 ข่าวบริการนักศึกษา นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับ Tr. , รบ. arinya.su
2010-03-17 09:51:21 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมรายใหม่ apiradee.ko
2010-03-03 10:03:28 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการ การยื่นกู้ กยศ. รายเก่า apiradee.ko
2010-02-24 13:57:44 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล ภาคฤดูร้อน/2552 arinya.su
2010-02-23 16:43:31 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552 arinya.su
2010-02-18 09:35:03 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2/2552 เพิ่มเติม arinya.su
2010-02-01 10:11:13 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศ นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา apiradee.ko
2010-01-15 17:17:46 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2552 arinya.su
2009-12-03 13:35:20 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศสำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา apiradee.ko
2009-11-11 08:44:25 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศสำหรับผู้กู้ กรอ. (รายใหม่) apiradee.ko
2009-10-16 12:49:57 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล arinya.su
2009-10-16 12:40:12 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศกำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2552 arinya.su
2009-09-23 09:58:04 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืม ที่ต้องติดต่อรับสำเนาสัญญาคืน apiradee.ko
2009-09-16 10:51:13 ข่าวบริการนักศึกษา ปฎิทินการดำเนินงานของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมฯ ทั้ง กรอ.และ กยศ ภาคเรียนที่ 2/2552 apiradee.ko
2009-09-14 10:55:50 ข่าวบริการนักศึกษา รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการโอนเงินค่าเทอม เทอม 1/2552 สำหรับผู้กู้แบบ กยศ. apiradee.ko
2009-08-20 13:42:35 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งข้อมูลการประกันอุบัติเหตุนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2552 apiradee.ch
2009-08-20 09:10:41 ข่าวบริการนักศึกษา แจ้งข่าวขยายเวลาถอนรายวิชา arinya.su
2009-08-11 10:37:09 ข่าวบริการนักศึกษา ถ่ายรูปเพิ่มเติม สำหรับทำบัตรนักศึกษาใหม่ 2552 chanintron.ch
2009-07-23 15:38:24 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศ แผนกงานกองทุน เรื่อง การเซ็นใบยืนยันเค่าเล่าเรียน สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ที่ยังไม่มาติดต่อ ตรวจสอบรายชื่อด่วน apiradee.ko
2009-07-20 14:46:51 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศ แผนกงานกองทุน เรื่อง การเซ็นใบยืนยันเค่าเล่าเรียน สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 apiradee.ko
2009-07-13 10:22:00 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศ แผนกงานกองทุน เรื่อง การกู้ยืมเงิน กรอ. รายใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552 apiradee.ko
2009-07-01 10:02:51 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศ จากแผนกงานกองทุน เรื่อง เซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง apiradee.ko
2009-06-29 09:47:51 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 apiradee.ko
2009-06-23 17:07:47 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมรายใหม่ (ระดับปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2552 apiradee.ko
2009-06-23 16:09:58 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมรายใหม่ (ระดับ ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2552 apiradee.ko
2009-06-22 10:00:31 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่ถูกยกเลิกสัญญา ภาคเรียนที่ 1/2552 apiradee.ko
2009-06-22 09:53:49 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศ นักศึกษาใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง ให้ส่งเอกสารพร้อมกับสัญญา ดังนี้ apiradee.ko
2009-06-22 09:48:15 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศ ผู้กู้ยืมรายใหม่ตกค้าง ให้ส่งเอกสารพร้อมกับสัญญา ดังนี้ apiradee.ko
2009-06-19 08:24:56 ข่าวบริการนักศึกษา กยศ. ขอแจ้งข่าวถึงรุ่นพี่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ทุกท่าน apiradee.ko
2009-06-12 15:19:25 ข่าวบริการนักศึกษา ข่าวด่วน ประการศรายชื่อผู้ขอกู้รายใหม่ ให้เข้ารับการสัมภาษณ์ apiradee.ko
2009-06-11 11:17:11 ข่าวบริการนักศึกษา รับสมัครนักศึกษาโดยมีรายได้ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 25 บาท apiradee.ch
2009-06-04 18:37:59 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาเก่าชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป apiradee.ko
2009-06-04 15:37:33 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องมาติดต่อทำสัญญา apiradee.ko
2009-06-02 09:34:39 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศผู้มีความประสงค์ขอกู้ยืมฯ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2552 apiradee.ko
2009-05-26 09:45:55 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อผู้กู้รายใหม่ (ที่ตกค้างในปีการศึกษา 2551) ประจำปีการศึกษา 2552 apiradee.ko
2009-05-25 08:14:17 ข่าวบริการนักศึกษา การเซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียน ของนักศึกษากองทุน กยศ. apiradee.ko
2009-05-25 08:14:11 ข่าวบริการนักศึกษา การเซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียน ของนักศึกษากองทุน กรอ. และ กยศ. apiradee.ko
2009-05-22 09:43:17 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศหมายเลขห้องพักของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 apiradee.ch
2009-05-18 08:57:46 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน ที่จะออกฝึกงาน apiradee.ko
2009-05-01 13:54:14 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ กรอ. apiradee.ko
2009-05-01 13:51:10 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศสำหรับนักศึกษาที่กู้ กยศ. apiradee.ko
2009-03-20 10:20:36 ข่าวบริการนักศึกษา ตรวจสอบผลการศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2551 kedkarn
2008-06-11 13:54:52 ข่าวบริการนักศึกษา ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต apiradee.ch
2008-06-11 13:27:56 ข่าวบริการนักศึกษา ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่(เพิ่มเติม) apiradee.ch
2008-06-09 12:18:57 ข่าวบริการนักศึกษา เปิดให้บริการยืนยันบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต ที่ชั้นหนึ่ง สำนักวิทยบริการฯ(อาคาร ๑๒)
2008-06-02 13:47:24 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศการให้บริการกองพัฒนานักศึกษา apiradee.ch
2008-05-21 21:13:19 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศเลขที่ห้องพักนักศึกษา ปี 2551 apiradee.ch
2008-05-20 09:44:57 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติไม่อยู่หอพักนักศึกษา apiradee.ch
2008-04-25 09:28:39 ข่าวบริการนักศึกษา นักศึกษากองทุนที่มีปัญหาเรื่องแบบคำขอกู้ apiradee.ch
2008-04-04 13:59:45 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศแจ้งนักศึกษากองทุน arpaporn
2007-10-30 09:48:06 ข่าวบริการนักศึกษา นักศึกษาตรวจสุขภาพฟันฟรี! apiradee.ch
2007-08-23 17:24:21 ข่าวบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เพิ่มการให้บริการทั้งวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 08.00-15.00 น. apiradee.ch
2007-08-08 17:34:52 ข่าวบริการนักศึกษา บมจ. ธนาคารกรุงไทย รับสมัครบุคคลเข้าร่วมงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า saranya
2007-07-21 15:52:41 ข่าวบริการนักศึกษา ขอเชิญชวนเข้าร่วม "โครงการการประกวดดีไซน์เบาะรถยนต์รุ่น Yaris" saranya
2007-06-27 15:17:04 ข่าวบริการนักศึกษา ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันเดิม saranya
2007-06-26 13:51:25 ข่าวบริการนักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนักศึกษาที่กู้ กรอ. 2 saranya
2007-06-19 21:15:49 ข่าวบริการนักศึกษา รับสมัครอาสาสมัครประจำการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 saranya
2007-05-30 11:08:46 ข่าวบริการนักศึกษา หมายเลขห้องพัก นักศึกษาชาย และ นักศึกษาหญิง saranya
2007-05-30 09:18:02 ข่าวบริการนักศึกษา นักศึกษาเก่า ที่เป็นผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.รายเก่าต่อเนื่อง) saranya
2007-05-28 17:26:14 ข่าวบริการนักศึกษา ตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับบริการ) saranya
2007-05-26 10:32:48 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดการลงทะเบียน (นักศึกษาปัจจุบัน/นักศึกษาเก่า) saranya
2007-05-21 09:23:10 ข่าวบริการนักศึกษา กำหนดนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2550 และ saranya
2007-05-21 09:00:13 ข่าวบริการนักศึกษา นักศึกษาเก่า ที่เป็นผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.รายเก่าต่อเนื่อง) saranya
2007-05-14 10:13:42 ข่าวบริการนักศึกษา นักศึกษาโครงการ saranya
2007-05-11 16:57:52 ข่าวบริการนักศึกษา ติดต่อจองหอพักนักศึกษา (ห้องแอร์) และเอกสารคู่มือหอพักนักศึกษา saranya
2007-05-11 16:54:41 ข่าวบริการนักศึกษา ค่าใช้จ่าย กองพัฒนานักศึกษา (นักศึกษาใหม่) saranya
2007-05-11 16:36:26 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศจากแผนกงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา saranya
2007-05-01 14:16:19 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศ เรื่อง การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน !!!!! saranya
2007-03-27 16:47:48 ข่าวบริการนักศึกษา บริษัท GCS เปิดรับสมัครพนักงาหลายอัตรา wudthipong
2007-03-19 21:43:35 ข่าวบริการนักศึกษา สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการหลายตำแหน่ง saranya
2006-11-02 14:39:22 ข่าวบริการนักศึกษา บริษัท คาวาซูมิ ลาบอราทอรี่(ประเทศไทย)จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่งต่าง ๆ saranya
2006-10-03 19:07:46 ข่าวบริการนักศึกษา ทุนการศึกษา saranya
2006-09-04 14:54:02 ข่าวบริการนักศึกษา ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษารับ "ทุนการศึกษา" ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ saranya
2006-09-04 09:44:27 ข่าวบริการนักศึกษา ตำแหน่งงานว่าง บ.ไทยสงวนโภชนา จำกัด saranya
2006-09-04 09:38:51 ข่าวบริการนักศึกษา ทุนการศึกษา ประเภทลูกผู้มีรายได้น้อย saranya
2006-08-29 17:18:42 ข่าวบริการนักศึกษา สนง.กำกับหลักทรัพย์ รับ ป.ตรี-ป.โท (11 ตำแหน่ง) saranya
2006-08-29 17:10:55 ข่าวบริการนักศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ saranya
2006-08-22 13:20:50 ข่าวบริการนักศึกษา ตำแหน่งงานว่าง จากแผนกแนะแนว (กองพัฒนานักศึกษา) saranya
Date Catagory Topic By
×

Tickets

Need help?

CONTACT

ติดต่อเรา

แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
Phone: 2887,2888
Email: mis@rmuti.ac.th
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
https://mis.rmuti.ac.th