ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง หน่วยงานภายนอก ร่วมงานกับเรา


นักศึกษาปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Date Campus Topic By
12 กรกฏาคม 2567 ศูนย์กลางนครราชสีมา เปิดรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร yupapun.bu
12 กรกฏาคม 2567 ศูนย์กลางนครราชสีมา เปิดรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 -5 ประจำปีการศึกษา 2567 yupapun.bu
11 กรกฏาคม 2567 ศูนย์กลางนครราชสีมา พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2567 yupapun.bu
19 มิถุนายน 2567 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศผลการจัดห้องพักนักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 yupapun.bu
14 มิถุนายน 2567 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษาจัดตั้งชมรมและต่อทะเบียนชมรมกิจกรรมนักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2567 yupapun.bu
11 มิถุนายน 2567 ศูนย์กลางนครราชสีมา ข้อมูลการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 yupapun.bu
10 มิถุนายน 2567 ศูนย์กลางนครราชสีมา คู่มือกิจกรรมนักศึกษา มทร.อีสาน yupapun.bu
5 มิถุนายน 2567 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศผลการจัดห้องพักนักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 yupapun.bu
26 เมษายน 2567 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์นักศึกษาผู้ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567 yupapun.bu
19 เมษายน 2567 ศูนย์กลางนครราชสีมา การขอแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ ร้อยตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน yupapun.bu
22 มีนาคม 2567 ศูนย์กลางนครราชสีมา การเตรียมตัวและขั้นตอนการตรวจเลือกทหาร ประจำปี 2567 yupapun.bu
6 มีนาคม 2567 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567 สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย (63-66) yupapun.bu
10 มกราคม 2567 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษาที่ 2565 รับหนังสือสำคัญแสดงวิทยฐานะ (รด.3) yupapun.bu
5 มกราคม 2567 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร และการฝึกหลักสูตรการกระโดดร่มแบบพาราเซล ประจำปีการศึกษา 2566 yupapun.bu
18 ธันวาคม 2566 ศูนย์กลางนครราชสีมา การตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกทหารกองกองเกินทหารกองเกิน ซึ่งอยู่ในกำหนดเรียกเข้ารับการตรวจเลือกฯ ในดือนเมษายน 2567 yupapun.bu
7 ธันวาคม 2566 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศบัญชีรายชื่อ นศท. ไม่ผ่านการฝึกภาคปกติ (หมดสิทธิ์สอบ) ประจำปีการศึกษา 2566 yupapun.bu
9 ตุลาคม 2566 ศูนย์กลางนครราชสีมา เชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมการประกวดในโครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง yupapun.bu
7 สิงหาคม 2566 ศูนย์กลางนครราชสีมา เปิดรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2566 yupapun.bu
3 สิงหาคม 2566 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศ เรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2567 yupapun.bu
10 กรกฏาคม 2566 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศผลการจัดห้องพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 yupapun.bu
6 กรกฏาคม 2566 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 yupapun.bu
27 มิถุนายน 2566 ศูนย์กลางนครราชสีมา พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 yupapun.bu
20 มิถุนายน 2566 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศผลการจัดห้องพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 yupapun.bu
19 มิถุนายน 2566 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษาจัดตั้งชมรมและต่อทะเบียนชมรมกิจกรรมนักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2566 yupapun.bu
13 มิถุนายน 2566 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งรายละเอียดการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 yupapun.bu
7 มิถุนายน 2566 ศูนย์กลางนครราชสีมา คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 yupapun.bu
7 มิถุนายน 2566 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการเซ็นเอกสารใบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 yupapun.bu
2 มิถุนายน 2566 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศผลการจัดห้องพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 yupapun.bu
3 มีนาคม 2566 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2566 yupapun.bu
20 มกราคม 2566 ศูนย์กลางนครราชสีมา โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 yupapun.bu
6 มกราคม 2566 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา นครราชสีมา ปีการศึกษา 2566 yupapun.bu
26 กันยายน 2565 ศูนย์กลางนครราชสีมา ปฏิทินการดำเนินการเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2565 yupapun.bu
5 สิงหาคม 2565 ศูนย์กลางนครราชสีมา เปิดรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 -5 ประจำปีการศึกษา 2565 yupapun.bu
4 สิงหาคม 2565 ศูนย์กลางนครราชสีมา การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2566 yupapun.bu
1 สิงหาคม 2565 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งนักศึกษา กลุ่ม 2 ลงชื่อเพื่อจองสิทธิ์การเซ็นสัญญา กยศ. วันละ 100 คน yupapun.bu
12 กรกฏาคม 2565 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการกิจกรรมในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 yupapun.bu
8 กรกฏาคม 2565 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับทุนกองทุนสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 yupapun.bu
4 กรกฏาคม 2565 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนกองทุนสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 yupapun.bu
28 มิถุนายน 2565 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศ ผลการจัดห้องพักนักศึกษาฯ รอบที่ 3 yupapun.bu
28 มิถุนายน 2565 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขยายเวลาการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (กลุ่ม2) yupapun.bu
22 มิถุนายน 2565 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รหัสนักศึกษา 64 เท่านั้น) yupapun.bu
20 มิถุนายน 2565 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศ ผลการจัดห้องพักนักศึกษาฯ รอบที่ 2 yupapun.bu
20 มิถุนายน 2565 ศูนย์กลางนครราชสีมา ข้อมูลประกันอุบัติเหตุนักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2565 yupapun.bu
20 มิถุนายน 2565 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษา จัดตั้งชมรมและต่อทะเบียนชมรมกิจกรรมนักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2565 yupapun.bu
17 มิถุนายน 2565 ศูนย์กลางนครราชสีมา มทร.อีสาน ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง 8 บริการ/กิจกรรมงานวิทยบริการ สำหรับนักศึกษา patimakorn.pu
14 มิถุนายน 2565 ศูนย์กลางนครราชสีมา ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 yupapun.bu
2 มิถุนายน 2565 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศ ผลการจัดห้องพักนักศึกษาฯ รอบที่ 1 yupapun.bu
27 เมษายน 2565 ศูนย์กลางนครราชสีมา ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร ไม่ผ่านการฝึก ประจำปีการศึกษา 2564 yupapun.bu
21 เมษายน 2565 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (กลุ่ม2) yupapun.bu
11 เมษายน 2565 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (กลุ่ม1) yupapun.bu
1 เมษายน 2565 ศูนย์กลางนครราชสีมา การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในปี 2565 yupapun.bu
22 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์กลางนครราชสีมา โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 yupapun.bu
10 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์กลางนครราชสีมา สดช.เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับทุนการศึกษา ด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) waraporn.na
4 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ ปี พ.ศ. 2565 yupapun.bu
28 มกราคม 2565 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจรายชื่อและข้อมูล สำหรับนักศึกษาผู้ยื่นขอผ่อนผันฯ ทหาร ประจำปี 2565 yupapun.bu
20 มกราคม 2565 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งกำหนดการฝึกภาคปกติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ถึง 3 ประจำปีการศึกษา 2564 yupapun.bu
20 มกราคม 2565 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-5 ดำเนินการตรวจสอบผลการเรียน การสอบภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 (เฉพาะนักเรียนที่ยังไม่ผ่าน /ไม่เข้าเรียน) yupapun.bu
12 มกราคม 2565 ศูนย์กลางนครราชสีมา ตรวจรายชื่อและข้อมูลผู้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันทหารฯ ประจำปี 2565 yupapun.bu
27 ธันวาคม 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา ทุนบริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด yupapun.bu
24 ธันวาคม 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี 3 และชั้นปี 5 สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564 yupapun.bu
9 ธันวาคม 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา ทำเนียบรายชื่อผู้บริจาคทุนกองทุนพี่และครูร่วมดูแลน้อง อนุสรณ์ 60 ปี เทคโนตะโกราย ประจำปี 2559 - 2563 yupapun.bu
9 ธันวาคม 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษา yupapun.bu
17 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาทำงานระหว่างเรียนภาคเรียนที่ 2 /2564 yupapun.bu
14 ตุลาคม 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศ เรื่อง ลดอัตราค่าหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 yupapun.bu
7 ตุลาคม 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา ข้อมูลการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา มทร.อีสาน yupapun.bu
17 กันยายน 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา แถลงการณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การคืนเงินให้แก่นักศึกษา jitsupa.pr
26 สิงหาคม 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศการจ่ายเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้ารอบที่ 2 /2564 jitsupa.pr
26 สิงหาคม 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศการขอรับเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้ารอบที่ 3 /2564 jitsupa.pr
10 สิงหาคม 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา แบบฟอร์มเอกสารขอรับเงินคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการศึกษาในอัตราร้อยละ 10 jitsupa.pr
9 สิงหาคม 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศการจ่ายเงินคืน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการศึกษาในอัตราร้อยละ 10 jitsupa.pr
24 กรกฏาคม 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ลดค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2) jitsupa.pr
20 กรกฏาคม 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขั้นตอนและวิธีการเซ็นใบเบิกเงินของนักศึกษากลุ่มที่ 1 รายเก่าเลื่อนชั้นปี yupapun.bu
16 กรกฏาคม 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2565 yupapun.bu
16 กรกฏาคม 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา เปิดรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 -5 ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา yupapun.bu
21 มิถุนายน 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศงดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2564 jitsupa.pr
14 มิถุนายน 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา เลื่อนการรับชุดนักศึกษา 2564 jitsupa.pr
14 มิถุนายน 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศการจ่ายเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้ารอบที่ 1/2564 jitsupa.pr
14 มิถุนายน 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศการขอรับเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า รอบที่ 2/2564 jitsupa.pr
4 มิถุนายน 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งผลการสอบนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1,2 และ 4 สังกัดสถานศึกษา มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2563 yupapun.bu
14 พฤษภาคม 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศการขอรับเงินคืน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการศึกษาในอัตราร้อยละ 10 (ภาคการศึกษา 1/64) jitsupa.pr
14 พฤษภาคม 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศการจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการศึกษาในอัตราร้อยละ 10 (รอบ 3) jitsupa.pr
13 พฤษภาคม 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564 yupapun.bu
16 เมษายน 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 2/2563 และ 3/2563 jitsupa.pr
29 มีนาคม 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา หน้าที่และสิทธิที่ควรทราบในวันตรวจเลือกทหาร yupapun.bu
23 มีนาคม 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาฤดูร้อน jitsupa.pr
23 มีนาคม 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศขยายเวลาการเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) 45 วัน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 jitsupa.pr
19 มีนาคม 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งกำหนดการระบบการเรียนรู้การฝึกภาคสนามออนไลน์ ทดแทนการฝึกภาคสนาม ของ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 -5 ประจำปีการศึกษา 2563 (แบบแบ่งพลัด) yupapun.bu
12 มีนาคม 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา นักศึกษาที่ยื่นขอผ่อนผันทหารฯ ประจำปี 2564 แก้ไขหมายเรียก(สด.35) ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2564 yupapun.bu
8 มีนาคม 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษาร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้ใช้บริการ กองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 yupapun.bu
24 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา การเตรียมความพร้อมการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล yupapun.bu
16 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ ปี พ.ศ. 2564 yupapun.bu
29 มกราคม 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งผลการตรวจเอกสารการยื่นผ่อนผันทหาร 2564 (กรณีล่าช้า) สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา yupapun.bu
26 มกราคม 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา การเรียนรู้การฝึกภาคสนามทางออนไลน์ด้วย E-learning ด้วยระบบ Moodle ทดแทนการฝึกภาคสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา 2563 yupapun.bu
26 มกราคม 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา ยกเลิกการฝึกภาคสนาม นศท.ประจำปีการศึกษา 2563 yupapun.bu
21 มกราคม 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา ตรวจบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 (สำหรับผู้ยื่นตามกำหนด) yupapun.bu
14 มกราคม 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 jitsupa.pr
6 มกราคม 2564 ศูนย์กลางนครราชสีมา สัมมนาออนไลน์พิเศษในหัวข้อ "Microsoft Teams - Remote Learning Features Update" manot.au
9 ธันวาคม 2563 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการสอบทฤษฎี นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี 3 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2563 yupapun.bu
12 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์กลางนครราชสีมา ข้อมูลการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2563 yupapun.bu
19 ตุลาคม 2563 ศูนย์กลางนครราชสีมา แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการจิตอาสาไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อ 1 ภาคการศึกษา yupapun.bu
16 ตุลาคม 2563 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทุกประเภท yupapun.bu
25 กันยายน 2563 ศูนย์กลางนครราชสีมา การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2564 yupapun.bu
14 กันยายน 2563 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 yupapun.bu
14 กันยายน 2563 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 yupapun.bu
24 สิงหาคม 2563 ศูนย์กลางนครราชสีมา โครงการ Computer Laptop เพื่อการศึกษา ประจำปี 2563 manot.au
3 สิงหาคม 2563 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ศูนย์ป้องปรามกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 yupapun.bu
3 สิงหาคม 2563 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศมทร.อีสาน เรื่อง งดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์2563 yupapun.bu
14 กรกฏาคม 2563 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศแนวทางปฏิบัติการจัดโครงการและกิจกรรมในช่วงการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) yupapun.bu
13 กรกฏาคม 2563 ศูนย์กลางนครราชสีมา จัดตั้งชมรมและต่อทะเบียนชมรมกิจกรรมนักศึกษา yupapun.bu
13 กรกฏาคม 2563 ศูนย์กลางนครราชสีมา จัดตั้งชมรมและต่อทะเบียนชมรมกิจกรรมนักศึกษา yupapun.bu
25 มิถุนายน 2563 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ./กรอ. รอบที่ 2 รายเก่าเลื่อนชั้นปี ระดับปวส. ป.ตรี รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย58-62) ภาคเรียนที่1/2563 yupapun.bu
5 มิถุนายน 2563 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ./กรอ. รายเก่าเลื่อนชั้นปี ระดับ ปวส./ป.ตรี รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย58-62) ภาคเรียนที่1/2563 yupapun.bu
1 มิถุนายน 2563 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศการขอรับเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า ครั้งที่ 2 jitsupa.pr
20 พฤษภาคม 2563 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 yupapun.bu
27 มีนาคม 2563 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันทหารฯ ประจำปี 2563 เรื่องการเลื่อนการตรวจเลือกทหาร ประจำปี2563 yupapun.bu
25 มีนาคม 2563 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศจากแผนกงานกองทุน yupapun.bu
25 มีนาคม 2563 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงการส่งเอกสารกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา yupapun.bu
19 มีนาคม 2563 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งการผ่อนผันทหารเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ yupapun.bu
19 มีนาคม 2563 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งการผ่อนผันทหารเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ yupapun.bu
6 มีนาคม 2563 ศูนย์กลางนครราชสีมา คำแนะนำการปฏิบัติในวันทำการตรวจเลือกฯ สำหรับนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร yupapun.bu
3 มีนาคม 2563 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการส่งเอกสารกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา yupapun.bu
28 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์กลางนครราชสีมา โครงการปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 yupapun.bu
25 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ ปีการศึกษา 2562 yupapun.bu
4 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์กลางนครราชสีมา โครงการฝึกงานและพัฒนา ศักยภาพก่อนการทำงาน Singha Biz Course ปีที่ ๑๒ somporn.in
20 มกราคม 2563 ศูนย์กลางนครราชสีมา นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 phattaralapa.th
16 ธันวาคม 2562 ศูนย์กลางนครราชสีมา ข้อมูลการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา yupapun.bu
20 กันยายน 2562 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 มทร.อีสาน นครราชสีมา yupapun.bu
2 กรกฏาคม 2562 ศูนย์กลางนครราชสีมา แบบคำร้องขอจัดตั้งชมรม/ต่อทะเบียนชมรม ปีการศึกษา 2562 yupapun.bu
11 มิถุนายน 2562 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศการขอรับเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า waraporn.na
24 พฤษภาคม 2562 ศูนย์กลางนครราชสีมา ใบคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจาปีการศึกษา 2562 yupapun.bu
24 เมษายน 2562 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานของ บริษัท เวิร์คแมน การาจ จำกัด somporn.in
17 เมษายน 2562 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการแก้ไขค่าระดับคะแนน มส.(I) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 phattaralapa.th
26 มีนาคม 2562 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการประมวลผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 phattaralapa.th
22 มีนาคม 2562 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 phattaralapa.th
8 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการวันลงทะเบียนเรียน และชำระค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 phattaralapa.th
7 มกราคม 2562 ศูนย์กลางนครราชสีมา ตารางการเข้าฝึกภาคสนามนักสึกษาวิชาทหาร ชั้นปี 3 - 5 ประจำปีการศึกษา 2561 yupapun.bu
4 มกราคม 2562 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการถอนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 phattaralapa.th
16 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อรับเงินเบิกค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุ yupapun.bu
15 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา ปฏิทินกิจกรรมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 phattaralapa.th
15 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 phattaralapa.th
14 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งให้นักศึกษาเข้าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561 phattaralapa.th
7 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อประจำการแข่งขันกีฬา "ราชมงคลอีสานเกมส์" ครั้งที่ 36 yupapun.bu
6 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ ของ บริษัท อีเอ็มอี ควอลิตี้ เวอร์คส จำกัด somporn.in
5 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี somporn.in
30 ตุลาคม 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการฝึกภาคทฤษฎี (ภาคที่ตั้ง) สังกัด มทร.อีสาน นครราชสีมา yupapun.bu
4 ตุลาคม 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา มทร.อีสาน ผสานความร่วมมือกับ สกอ.และสกว.ผลิตนักวิจัยใหม่ผ่าน Multi Mentoring System waraporn.na
4 ตุลาคม 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มทร.อีสาน ร่วมบันทึกเทปรายการ Tech Talk ช่อง MOCT waraporn.na
3 ตุลาคม 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการประมวลผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 phattaralapa.th
3 ตุลาคม 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการวันลงทะเบียนเรียน และชำระค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 phattaralapa.th
1 ตุลาคม 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา วันสุดท้ายของการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร yupapun.bu
7 กันยายน 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา มทร.อีสาน จัดการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ 2561 waraporn.na
31 สิงหาคม 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา สถาบันชุณหะวัณฯ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมเสวนา CISMED ม่วนคัก ตอนมนต์รัก SMEs waraporn.na
21 สิงหาคม 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งนักศึกษาวิชาทหารวิชาทหารที่ได้รายงานตัว ชั้นปีที่ 2-5 ทุกคนให้นักศึกษาวิชาทหาร ส่งเอกสารบันทึกข้อตกลงในการรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 yupapun.bu
17 สิงหาคม 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการถอนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 phattaralapa.th
2 สิงหาคม 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งนักศึกษาใหม่ มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพ ให้ดำเนินการตรวจสุขภาพ yupapun.bu
2 สิงหาคม 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา รายละเอียดการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา yupapun.bu
20 กรกฏาคม 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ/กรอ ภาคเรียนที่1/2561 รายใหม่ yupapun.bu
17 กรกฏาคม 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 yupapun.bu
28 มิถุนายน 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ yupapun.bu
28 มิถุนายน 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา สิ่งที่นักศึกษาควรทราบเกี่ยวกับ กยศ./กรอ. yupapun.bu
28 มิถุนายน 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการ ใบสมัคร-หลักเกณฑ์ เข้าร่วมการจัดพานดอกไม้และพานธูปเทียน ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 yupapun.bu
26 มิถุนายน 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา แบบคำร้องขอจัดตั้งชมรม/ต่อทะเบียนชมรม ปีการศึกษา 2561 yupapun.bu
22 มิถุนายน 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 yupapun.bu
22 มิถุนายน 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา ตัวอย่างคำขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 yupapun.bu
20 มิถุนายน 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการให้กู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 56 - 60) ปีการศึกษา1/2561 yupapun.bu
15 มิถุนายน 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมนักศึกษา yupapun.bu
14 มิถุนายน 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา ปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 yupapun.bu
8 มิถุนายน 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 yupapun.bu
24 พฤษภาคม 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการประมวลผลการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 phattaralapa.th
22 พฤษภาคม 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ยื่นเรื่องได้ตั้งวันที่ 2 กรกฏาคม ถึง 28 กันยายน 2561 surachade
22 พฤษภาคม 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2561 surachade
11 พฤษภาคม 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 yupapun.bu
30 เมษายน 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 phattaralapa.th
17 เมษายน 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการถอนรายวิชา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 phattaralapa.th
4 เมษายน 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา นศ.ที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2560 ติดต่อขอรับเอกสารทางการศึกษาตามประกาศ jitsupa.pr
13 มีนาคม 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการวันลงทะเบียนเรียน และชำระค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 phattaralapa.th
14 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการประมวลผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 phattaralapa.th
13 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา นักศึกษาที่กู้ กยศ. และ กรอ. ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา yupapun.bu
13 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดส่งเอกสารกู้ยืมเงิน กยศ. /กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2561 นักศึกษากู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 56 - 60) yupapun.bu
1 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการวันลงทะเบียนเรียน และชำระค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 phattaralapa.th
30 มกราคม 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นิสิต/นักศึกษาเข้าฝึกงาน ในกระทรวงการต่างประเทศ somporn.in
30 มกราคม 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ somporn.in
30 มกราคม 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ ๑๐ somporn.in
4 มกราคม 2561 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดวันฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 - 5 ของ มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2560 surachade
25 ตุลาคม 2560 ศูนย์กลางนครราชสีมา ช่องทางการติดต่องานทะเบียนและประมวลผล phattaralapa.th
20 ตุลาคม 2560 ศูนย์กลางนครราชสีมา ปฏิทินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่2/2560 yupapun.bu
17 ตุลาคม 2560 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดช่วงเวลาเรียน ของ นศท. ชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2560 surachade
9 ตุลาคม 2560 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ somporn.in
11 กันยายน 2560 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการให้กู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ทุกชั้นปี และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา (นักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2560 yupapun.bu
22 สิงหาคม 2560 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศขั้นตอนการทำสัญญา กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560 yupapun.bu
16 สิงหาคม 2560 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศเรื่องการรับเงินคืนค่าประกันความเสียหายและค่าไฟฟ้าคงเหลือ ของนักศึกษาหอพัก 2559 yupapun.bu
15 สิงหาคม 2560 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศเรื่องการรับเงินคืนค่าหอพัก รอบที่1,และรอบที่2 yupapun.bu
21 กรกฏาคม 2560 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการเซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียนผู้กู้ยืม กยศ และ กรอ ภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า ( รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 56 , 57 , 58 , 59 ) yupapun.bu
29 มิถุนายน 2560 ศูนย์กลางนครราชสีมา รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาไทยออยล์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ somporn.in
29 มิถุนายน 2560 ศูนย์กลางนครราชสีมา รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ somporn.in
27 มิถุนายน 2560 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา สำหรับกู้ยืมรายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา (รหัสนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย56-59) ภาคเรียนที่1/2560 yupapun.bu
23 มิถุนายน 2560 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก รอบที่ 4 (ข้อมูล ณวันที่23 มิถุนายน 2560) yupapun.bu
22 มิถุนายน 2560 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 (ที่รอพิจารณาคำร้องไม่ขออยู่หอพัก) yupapun.bu
19 มิถุนายน 2560 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2561 surachade
14 มิถุนายน 2560 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 yupapun.bu
13 มิถุนายน 2560 ศูนย์กลางนครราชสีมา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 yupapun.bu
13 มิถุนายน 2560 ศูนย์กลางนครราชสีมา ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 yupapun.bu
8 มิถุนายน 2560 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)รายเก่า.... yupapun.bu
6 มิถุนายน 2560 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 yupapun.bu
16 พฤษภาคม 2560 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์นักศึกษาขึ้นต้นด้วย 55 - 59 ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืม yupapun.bu
3 พฤษภาคม 2560 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๙ somporn.in
25 เมษายน 2560 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขั้นตอนการให้กู้ยืม กยศ/กรอ yupapun.bu
22 เมษายน 2560 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) yupapun.bu
3 เมษายน 2560 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งการเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศกองทุน ประจำปีการศึกษา 2559 yupapun.bu
3 เมษายน 2560 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการส่งเอกสารกู้ยืมเงิน กยศ. /กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2560 นักศึกษากู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 55 ? 59) yupapun.bu
28 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาฝึกงาน ของบริษัทไทยเมโทรแคปปิตอล จำกัด somporn.in
29 ธันวาคม 2559 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 somporn.in
17 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศการรับเงินค่าประกันของเสียหายคืน waraporn.na
17 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่จะขอคืนเงินประกันของเสียหาย ระดับปวส.และป.ตรี kanchalee.po
15 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการวันลงทะเบียน และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 kanchalee.po
16 ตุลาคม 2559 ศูนย์กลางนครราชสีมา นักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2558 ติดต่อรับเงินค่าประกันของเสียหาย และค่าไฟฟ้าคงเหลือคืน yupapun.bu
10 ตุลาคม 2559 ศูนย์กลางนครราชสีมา การกู้ยืม กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2559 yupapun.bu
27 กันยายน 2559 ศูนย์กลางนครราชสีมา ด่วน แจ้งนักศึกษาตรวจสอบรายชื่อเพื่อติดต่อแผนกงานกองทุน yupapun.bu
6 กันยายน 2559 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ yupapun.bu
5 กันยายน 2559 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ไม่ได้เข้าโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 somporn.in
5 กันยายน 2559 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเลื่อนประกาศผลผู้กู้ยืมรายใหม่ yupapun.bu
19 สิงหาคม 2559 ศูนย์กลางนครราชสีมา คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาทุนกยศ ประจำปีการศึกษา 59 yupapun.bu
19 สิงหาคม 2559 ศูนย์กลางนครราชสีมา ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ผู้กู้ยืมรายใหม่ yupapun.bu
15 สิงหาคม 2559 ศูนย์กลางนครราชสีมา การจัดตั้ง และต่ออายุชมรม ประจำปีการศึกษา 2559 wattanasak.su
11 สิงหาคม 2559 ศูนย์กลางนครราชสีมา การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2559 wattanasak.su
8 สิงหาคม 2559 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2) yupapun.bu
1 สิงหาคม 2559 ศูนย์กลางนครราชสีมา โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา yupapun.bu
14 กรกฏาคม 2559 ศูนย์กลางนครราชสีมา ปฏิทินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2559 yupapun.bu
30 มิถุนายน 2559 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 yupapun.bu
30 พฤษภาคม 2559 ศูนย์กลางนครราชสีมา รายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้าปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รอบ 2 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.00 น. -12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 ตึกกองพัฒนานักศึกษา somporn.in
27 พฤษภาคม 2559 ศูนย์กลางนครราชสีมา รับสมัครนักศึกษาโครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน somporn.in
18 พฤษภาคม 2559 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา somporn.in
10 พฤษภาคม 2559 ศูนย์กลางนครราชสีมา เชิญชวนนิสิตนักศึกษา เข้าร่วม ค่ายวิชาการด้าน "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ" รุ่นที่7 somporn.in
10 พฤษภาคม 2559 ศูนย์กลางนครราชสีมา รับนักศึกษาฝึกงาน somporn.in
10 พฤษภาคม 2559 ศูนย์กลางนครราชสีมา โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี11 somporn.in
29 เมษายน 2559 ศูนย์กลางนครราชสีมา โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา yupapun.bu
29 เมษายน 2559 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการส่งเอกสารขอกู้ยืมเงินกยศ. ประจำปีการศึกษา 2559 yupapun.bu
26 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์กลางนครราชสีมา รายชื่อนักศึกษาผ่านการสัมภาษณ์ในโครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 somporn.in
28 มกราคม 2559 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญชวนร่วมโครงการ Singha English Challenge 2016 somporn.in
28 มกราคม 2559 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงาน Singha ฺBiz Course somporn.in
14 มกราคม 2559 ศูนย์กลางนครราชสีมา รับสมัครนักศึกษาทำงานโครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 somporn.in
18 ธันวาคม 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการโอนเงินค่าเทอมภาคเรียนที่ 1/58 คืน yupapun.bu
11 ธันวาคม 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา ปฏิทินการดำเนินงานแผนกงานกองทุน yupapun.bu
16 ตุลาคม 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนมูลนิธิวัตไกรฤกษ์ somporn.in
29 กันยายน 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา โครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ somporn.in
16 กันยายน 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดวันฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 - 5 ของ มทร.อีสาน surachade
8 กันยายน 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558 yupapun.bu
5 กันยายน 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้กองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 58 yupapun.bu
1 กันยายน 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา กองทุนสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อมาสัมภาษณ์ในวันที่ 2 กันยายน 2558 somporn.in
21 สิงหาคม 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาและย้ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 yupapun.bu
19 สิงหาคม 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา somporn.in
15 สิงหาคม 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา โครงการก้าวแรกสู่ มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2558 ( วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 05.00 - 19.00 น.) yupapun.bu
13 สิงหาคม 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2558 wattanasak.su
10 สิงหาคม 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับชุดกีฬาและเสื้อวัฒนธรรม มทร.อีสาน yupapun.bu
4 สิงหาคม 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา ปฏิทินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มทร.อีสาน ภาคเรียนที่ 1 / 2558 yupapun.bu
4 สิงหาคม 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ yupapun.bu
4 สิงหาคม 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งเปลี่ยนแปลงปฐมนิเทศนักศึกษากองทุน yupapun.bu
3 สิงหาคม 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 yupapun.bu
24 กรกฏาคม 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2558 (รอบรายงานตัวเป็นนักศึกษา เมื่อวันที่ 14 ก.ค.58) yupapun.bu
17 กรกฏาคม 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การแต่งกายชุดวัฒนธรรมของนักศึกษา มทร.อีสาน yupapun.bu
16 กรกฏาคม 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา มทร.อีสาน ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมโครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ yupapun.bu
16 กรกฏาคม 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสุดท้าย) yupapun.bu
3 กรกฏาคม 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำงานโครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557 somporn.in
16 มิถุนายน 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2558 yupapun.bu
8 มิถุนายน 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรับสมัครนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน somporn.in
4 มิถุนายน 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์จากแผนกงานกองทุน เดิน - วิ่งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬา 80 พรรษาฯ yupapun.bu
25 พฤษภาคม 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าปัจฉิมนิเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 somporn.in
20 พฤษภาคม 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง วิธีการและขั้นตอนการชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 12.00 ? 15.00 น. ณ ห้องประชุมตะ yupapun.bu
26 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์เสื้อประจำการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ ๔๘ yupapun.bu
9 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ชั่วโมงละ 35 บาท somporn.in
3 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนกงานกองทุน เรื่อง ใบรับรองการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา yupapun.bu
3 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา ทดสอบ mayuree.ru
20 มกราคม 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรับสมัครนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน somporn.in
16 มกราคม 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา รายชื่อนักศึกษา กยศ. ที่ได้รับการโอนเงินคืน (ในกรณีที่นักศึกษาสำรองจ่ายเงินค่าเทอมก่อน) ภาคเรียนที่ 1/2557 apiradee.ko
16 มกราคม 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา ปฏิทินดำเนินงานแผนกงานกองทุน (ฉบับแก้ไข) apiradee.ko
15 มกราคม 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา การแข่งขันกีฬาภายใน RMUTI Sports Day 2014 yupapun.bu
8 มกราคม 2558 ศูนย์กลางนครราชสีมา ปฏิทินการดำเนินงานแผนกงานกองทุน งานบริการสวัสดิการนักศึกษาและสุขภาพอนามัย กองพัฒนานักศึกษา ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน yupapun.bu
26 ธันวาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม 2557‏ yupapun.bu
18 ธันวาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศจากแผนกงานวิชาทหาร เรื่อง ผู้ขอผ่อนผันการเรียกเข้ากองประจำการ ประจำปี 2557 yupapun.bu
12 ธันวาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศจากแผนกงานกองทุน yupapun.bu
28 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศจากกองทุน เรื่อง นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2557 yupapun.bu
26 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา รายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2557 yupapun.bu
17 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศเรื่องการขอรับเงินค่าหอพักคืน กรณีได้รับยกเว้นไม่อยู่หอพัก รอบที่ 4 yupapun.bu
15 ตุลาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน กยศ. รายใหม่ ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2557 yupapun.bu
15 ตุลาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทง ๒๕๕๗ yupapun.bu
14 ตุลาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา ปฏิทินดำเนินกิจกรรมสำหรับผู้กู้ยืมเงิน กยศ. yupapun.bu
10 ตุลาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศจากแผนกงานกองทุน 10 ตุลาคม 2557 yupapun.bu
7 ตุลาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา โครงการประเพณีลอยกระทง ๒๕๕๗ yupapun.bu
3 ตุลาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำงานโครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 somporn.in
2 ตุลาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศจากแผนกงานกองทุน yupapun.bu
30 กันยายน 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศฯ หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงของนักศึกษา ประจำปี 2557 wattanasak.su
23 กันยายน 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ติดต่อขอรับผลตรวจสุขภาพได้ที่แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ อาคาร 8 ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2557 yupapun.bu
22 กันยายน 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา ด่วน!!! สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ‪#‎ตั้งแต่บัดนี้ถึง30กันยายน2557เท่านั้น‬ yupapun.bu
22 กันยายน 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การแต่งกายชุดวัฒนธรรมของนักศึกษา มทร.อีสาน yupapun.bu
19 กันยายน 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ. รายเก่า ระดับการศึกษา ปวส. และปฏิทินกิจกรรมสำหรับผู้ยื่นขอกู้ กยศ. รายใหม่ ทุกชั้นปี yupapun.bu
18 กันยายน 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา ผลการประกวด RMUTI Freshy Boy and Girl 2014 yupapun.bu
13 กันยายน 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์สายตรง แจ้งเหตุการจัดกิจกรรมรับน้องที่ไม่พึงประสงค์ wattanasak.su
13 กันยายน 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศฯ การจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ 2557 wattanasak.su
8 กันยายน 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา โครงการอบรมความปลอดภัยจากโรคเอดส์และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร yupapun.bu
8 กันยายน 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา โครงการเปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 yupapun.bu
25 สิงหาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ wattanasak.su
21 สิงหาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา ศูนย์กลาง มทร.อีสาน จัดการประกวดพานไหว้ครู 2557 wattanasak.su
20 สิงหาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 somporn.in
20 สิงหาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ yupapun.bu
19 สิงหาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา เปิดให้นักศึกษา จัดตั้ง/ต่อทะเบียนชมรม ปีการศึกษา 2557 wattanasak.su
18 สิงหาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ 1/2557 somporn.in
14 สิงหาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งนักศึกษาใหม่ทุกคน ที่ยังไม่ได้รับชุดกีฬา มทร.อีสาน yupapun.bu
14 สิงหาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก รอบ 2 yupapun.bu
9 สิงหาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่กรอกข้อมูลในระบบ e-Studentloan ไม่ถูกต้องให้ติดต่อที่แผนกงานกองทุน yupapun.bu
9 สิงหาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับผู้กู้รายเก่า รหัสนักศึกษา 48-56 yupapun.bu
5 สิงหาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ที่ไม่ได้ตรวจสุขภาพ ให้ดำเนินการตรวจสุขภาพ yupapun.bu
4 สิงหาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 waranya.sa
30 กรกฏาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศเรื่องการขอรับเงินค่าหอพักคืน กรณีได้รับการยกเว้นไม่อยู่หอพัก รอบที่ 1 yupapun.bu
25 กรกฏาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนรู้การใช้ชีวิตในศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2557 yupapun.bu
22 กรกฏาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการ กยศ yupapun.bu
22 กรกฏาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขั้นตอนการกู้ยืมของผู้กู้ยืมในระบบ e-Studentloan yupapun.bu
21 กรกฏาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา โครงการเรียนรู้การใช้ชีวิตในศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2557 yupapun.bu
17 กรกฏาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา รายชื่อนักศึกษารับเงินทำงานโดยมีรายได้พิเศษ somporn.in
9 กรกฏาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการรับเงินค่าประกันของเสียหาย และค่าไฟฟ้าคืน นักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 19 -21 สิงหาคม 2557 yupapun.bu
4 กรกฏาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2558 yupapun.bu
30 มิถุนายน 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2557 yupapun.bu
26 มิถุนายน 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา มทร.อีสาน ปีการศึกษา 2557 และกำหนดวัน เวลา สถานที่รับชุดกีฬาและเสื้อวัฒนธรรม มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2557 yupapun.bu
11 มิถุนายน 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2557 surachade
26 พฤษภาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ของนักศึกษาเก่าพักต่อ ปีการศึกษา 2557 yupapun.bu
19 พฤษภาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการนักศึกษาเก่าที่ประสงค์พักหอพักนักศึกษา มทร.อีสาน ต่อ ปีการศึกษา 2557 yupapun.bu
2 พฤษภาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำงานโครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556 somporn.in
28 เมษายน 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา นักศึกษาใหม่ ผู้มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน กยศ. รายเก่าและรายใหม่ ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการขอกู้ยืม ดังนี yupapun.bu
31 มีนาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาทำงานนอกเวลาเรียน somporn.in
11 มีนาคม 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ติดต่อได้ที่แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา yupapun.bu
19 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับชั้นและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 48 - 56 )ส่งเอกสารหลักฐานการขอกู้ยืมเงิน กยศ. ในภาคเรียนที่ 1/2557 yupapun.bu
17 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์กลางนครราชสีมา ให้นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ส่งตัวแทนห้องละ 1 คน มารับใบเสร็จค่าลงทะเบียนเรียน และสำเนาสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2556 yupapun.bu
16 ธันวาคม 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2556 jeerasak.pi
13 ธันวาคม 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงาน นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา jeerasak.pi
9 ธันวาคม 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล Freshy FA CUP 2013 somporn.in
4 ธันวาคม 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ somporn.in
14 พฤศจิกายน 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษา ศูนย์กลาง มทร.อีสาน ใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ศูนย์กลาง มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2557 wattanasak.su
12 พฤศจิกายน 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญร่วมโครงการราชมงคลอีสานบูชาสายธารา นำพาลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงประเพณีลอยกระทง yupapun.bu
18 ตุลาคม 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ปฏิทินกองทุน ภาคเรียนที่ 2 / 2556 yupapun.bu
3 ตุลาคม 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา รายชื่อนักศึกษาได้รับเงินคืนค่าหอพัก (รอบ 4) yupapun.bu
12 กันยายน 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศขอให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน กยศ. ทุกท่าน ดำเนินการกรอกข้อมูลขอกู้ยืมเงิน กยศ. ในภาคเรียนที่ 2/2556 ในระบบ e-Studentloan ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป yupapun.bu
5 กันยายน 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาชมรม 2556 wattanasak.su
15 สิงหาคม 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศด่วนขอให้นักศึกษารายเก่าที่ย้ายสถานศึกษา (ที่ยังไม่ได้ทำสัญญา) ติดต่อทำสัญญาได้ที่แผนกงานกองทุน yupapun.bu
15 สิงหาคม 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 ที่มีรายชื่อได้รับอนุมัติยกเว้นเข้าพักหอพักนักศึกษา รอบ 3 yupapun.bu
18 กรกฏาคม 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 ที่มีรายชื่อได้รับอนุมัติยกเว้นเข้าพักหอพักนักศึกษา รอบ 2 yupapun.bu
17 กรกฏาคม 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซ้อมย่อย และวันถ่ายภาพหมู่บัณฑิตและมหาบัณฑิต waranya.sa
11 กรกฏาคม 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม กยศ. รายใหม่ yupapun.bu
8 กรกฏาคม 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกตามโครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษประจำภาคเรียนที่ 1/2556 jeerasak.pi
8 กรกฏาคม 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา นักศึกษาที่ทำงานนอกเวลาเรียนตามโครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษประจำภาคเรียนที่ 3/2555 jeerasak.pi
8 กรกฏาคม 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับสถานศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา yupapun.bu
5 กรกฏาคม 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 ที่มีรายชื่อได้รับอนุมัติยกเว้นเข้าพักหอพักนักศึกษา yupapun.bu
2 กรกฏาคม 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศเรื่องการขอผ่อนผันทหาร ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 yupapun.bu
1 กรกฏาคม 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจัดนักศึกษาทำงาน
โดยมีรายได้พิเศษ ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2556
jeerasak.pi
26 มิถุนายน 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว ติดต่อที่คณะของนักศึกษา เพื่อขอกำหนดการเข้ารับการสัมภาษณ์ที่คณะของนักศึกษา yupapun.bu
26 มิถุนายน 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา นักศึกษาใหม่ ที่ยังไม่ได้รับชุดพละติดต่อรับได้ที่กองพัฒนานักศึกษา wattanasak.su
24 มิถุนายน 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพักรับเงินประกันของเสียหาย ค่าทำความสะอาด และค่าไฟฟ้า ปีการศึกษา 2555 yupapun.bu
24 มิถุนายน 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งนักศึกษากองทุน แผนกงานงานกองทุนขอยกเลิกปฏิทินการดำเนินงานกองทุน yupapun.bu
17 มิถุนายน 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมนักศึกษา ประจำปี 2556 yupapun.bu
13 มิถุนายน 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา นักศึกษาติดต่อจัดตั้ง / ต่อทะเบียนชมรม ปี 2556 คลิกที่นี่ wattanasak.su
13 มิถุนายน 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรับสมัครคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 21 มิถุนายน 2556 yupapun.bu
10 มิถุนายน 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 somporn.in
8 มิถุนายน 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา รับสมัครนักศึกษาทำงานโครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ 1/2556 somporn.in
7 มิถุนายน 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโลโยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ yupapun.bu
6 มิถุนายน 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งนักศึกษาใหม่ ที่มิได้รับการตรวจสุขภาพกรุณาติดต่อด่วนที่ แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ ฝ่ายสุขภาพและอนามัย ภายในวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2556 yupapun.bu
5 มิถุนายน 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ปฐมนิเทศนักศึกษากองทุน กยศ วันที่ 12 มิถุนายน 2556 yupapun.bu
5 มิถุนายน 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ป้องปรามกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2556 yupapun.bu
5 มิถุนายน 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 2556 yupapun.bu
5 มิถุนายน 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กำหนดชั่วโมงกิจกรรมในตารางเรียน yupapun.bu
5 มิถุนายน 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ป้องปรามกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2556 yupapun.bu
5 มิถุนายน 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 2556 yupapun.bu
5 มิถุนายน 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศกำหนดชั่วโมงกิจกรรมในตารางเรียน yupapun.bu
3 มิถุนายน 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศนักศึกษาที่ไม่มีหมายเลขห้องพัก หรือกรณีรอพิจารณา ให้ติดต่อสำนักงานหอพัก วันที่ 3 มิถุนายน 2556(ให้นักศึกษานำสำเนาใบเสร็จค่าหอพักนักศึกษา มาส่งที่สำนักงานหอพัก) yupapun.bu
3 มิถุนายน 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพักชาย (เพิ่มเติม) รายงานตัวเข้าหอพัก วันที่ 3 มิถุนายน 2556 yupapun.bu
30 พฤษภาคม 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศขอเลื่อนการประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก รอบ 2 (เพิ่มเติม) yupapun.bu
23 พฤษภาคม 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก มทร.อีสาน ปีการศึกษา 2556 ( เพิ่มเติม ) yupapun.bu
21 พฤษภาคม 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก มทร.อีสาน ปีการศึกษา 2556‏ yupapun.bu
8 พฤษภาคม 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาพักต่อ ปีการศึกษา 2556 yupapun.bu
11 เมษายน 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ปฏิทินการดำเนินงานแผนกงานกองทุน ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556 yupapun.bu
5 เมษายน 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2555 รายงานตัวและรับหนังสือส่งตัว ในวันที่ 18 เมษายน 2556 jeerasak.pi
3 เมษายน 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญร่วมโครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีสงกรานต์ วันพุธที่ 10 เมษายน 2556 ณ บริเวณคุรุสัมมนาคาร มทร.อีสาน yupapun.bu
1 เมษายน 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจัดนักศึกษาทำงาน
โดยมีรายได้พิเศษ ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2556
jeerasak.pi
18 มีนาคม 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขยายเวลารับสมัคร นักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ (ชั่วโมงละ 35 บาท) ภาคเรียนที่ 3/2555
ถึงวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556
jeerasak.pi
12 มีนาคม 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา มทร.อีสาน กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยกเว้นนักศึกษาภาคสมทบเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ yupapun.bu
22 กุมภาพันธ์ 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศจากแผนกงานกองทุน กำหนดส่งเอกสารสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. รายเก่า(เปลี่ยนระดับชั้น) ประจำปีการศึกษา 2556 yupapun.bu
31 มกราคม 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี) เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเท yupapun.bu
14 มกราคม 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 yupapun.bu
8 มกราคม 2556 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น yupapun.bu
28 ธันวาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา โครงการ เปิดหอเชื่อมไมตรี พร้อมสวัสดีปีใหม่ 2556 yupapun.bu
19 ธันวาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งนักศึกษาที่ยื่นขอผ่อนผันการเรียกเข้ากองประจำการในคราวที่มีคนพอ ประจำปีการศึกษา 2555 yupapun.bu
13 ธันวาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา การขอผ่อนผันการเรียกเข้ากองประจำการในคราวที่มีคนพอ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบ 2 surachade
22 พฤศจิกายน 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา รายชื่อนักศึกษาผู้ขอผ่อนผันการเรียกเข้ากองประจำการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2555 yupapun.bu
21 พฤศจิกายน 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ฝ่ายพัฒนาทักษะวินัยและประสบการณ์นักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจร่วมประกวดพูดสุนทรพจน์ ในวันพ่อ 4 ธ.ค. 2555 yupapun.bu
19 พฤศจิกายน 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศวันและเวลาสัมภาษณ์นักศึกษาสมัครงานโครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน somporn.in
29 ตุลาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคนชำระเงินค่าปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 somporn.in
15 ตุลาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญร่วมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 yupapun.bu
9 ตุลาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ตรวจสอบรายชื่อขอถอนผ่อนผันการเรียกเข้ากองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2555 yupapun.bu
8 ตุลาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเอกสารในการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2555 yupapun.bu
2 ตุลาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2555 yupapun.bu
1 ตุลาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งนักศึกษาหอพักนักศึกษา เรื่องค่าไฟฟ้าหอพักนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 yupapun.bu
1 ตุลาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของนักศึกษาฯ yupapun.bu
28 กันยายน 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการโอนเงินคืน yupapun.bu
18 กันยายน 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ปี 2555 yupapun.bu
13 กันยายน 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษากองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2555 yupapun.bu
7 กันยายน 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. ที่ได้รับเงินคืน(สำกรับนักศึกษาที่สำรองเงินจ่ายค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2555) yupapun.bu
17 สิงหาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมอุดมณ์การณ์รักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 - วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555 yupapun.bu
6 สิงหาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาติดต่อขอรับเงินคืนค่าหอพักสำหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติยกเว้นการเข้าพักหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (รอบ 2) yupapun.bu
6 สิงหาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอให้นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ที่ส่งสัญญากู้ยืมเงิน กยศ.ที่แผนกงานกองทุนแล้วให้นักศึกษาไปกรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan yupapun.bu
18 กรกฏาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาผู้ที่ยืนกู้ยืมเงิน กยศ. รายเก่าที่ย้ายสถานศึกษา ที่เปลี่ยนระดับชั้น และนักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมรายเก่าแต่ไม่เคย yupapun.bu
17 กรกฏาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งนักศึกษาผู้ที่ยืนกู้ยืมเงิน กยศ. รายใหม่ทุกคนตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้กู้ยืมเงิน กยศ.รายใหม่ ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ แผนกงานกองทุน อาคารกิจการนักศึกษาและที่ www.rmuti.ac.th ในส่ yupapun.bu
16 กรกฏาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำงานโครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 1-2555 somporn.in
10 กรกฏาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมัครทำงานโครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2555 somporn.in
6 กรกฏาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษารับเงินตอบแทนทำงานของ โครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ประจำปีการศึกษา 3/2554 somporn.in
5 กรกฏาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศด่วน แจ้งนักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ เพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 รอบที่ 2 yupapun.bu
3 กรกฏาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศแผนกงานกองทุนขอเลื่อนกำหนดการทำสัญญาของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายเก่า-ย้ายสถานศึกษา (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 55) yupapun.bu
26 มิถุนายน 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 เข้าร่วมประกวด RMUTI Freshy Boy & Girl 2012 wattanasak.su
25 มิถุนายน 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ทำเรื่องรอรับสิทธิ์เรียนวิชาทหาร (รด.) เพื่อเรียนต่อปี 2556 surachade
25 มิถุนายน 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาติดต่อขอรับเงินคืนค่าหอพักสำหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติยกเว้นการเข้าพักหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 yupapun.bu
25 มิถุนายน 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษา ติดต่อขอรับเงินค่าประกันของเสียหาย และไฟฟ้าที่เหลือ ตั้งแต่ วันที่ 26 มิถุนายน 2555 ถึง วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 yupapun.bu
20 มิถุนายน 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา แบบตอบรับการสำรวจความต้องการรับนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 yupapun.bu
18 มิถุนายน 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น (อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันภาวะตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ) ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2555 (รับเฉพาะนักศึกษาหญิงจำนวน 30 คน) yupapun.bu
15 มิถุนายน 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชา/โปรแกรมวิชา ประดิษฐ์พานไหว้ครู เข้าร่วมการประกวด เนื่องในพิธีไหว้ครู 2556 wattanasak.su
14 มิถุนายน 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) รอบที่ 2 yupapun.bu
14 มิถุนายน 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ใบสมัครงานโครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวัน 2 กรกฎาคม 2555 yupapun.bu
13 มิถุนายน 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 yupapun.bu
8 มิถุนายน 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ปฐมนิเทศกองทุน สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะกู้ยืม กยศ. รายเก่า และรายใหม่ ทุกชั้นปี เข้าร่วมปฐมนิเทศกองทุนในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ yupapun.bu
7 มิถุนายน 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา แนวทางการกรอกข้อมูลในระบบ e-Studentloan เพิ่มเติมประจำปีการศึกษา 2555 yupapun.bu
7 มิถุนายน 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2555 ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ขอให้เข้ารับการตรวจสุขภาพในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555 yupapun.bu
5 มิถุนายน 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2555 ร่วมงาน Welcome Party ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 - 21.00 น. ณ หอพักนักศึกษา ศูนย์กลาง มทร.อีสาน yupapun.bu
5 มิถุนายน 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมงานวิสาขบูชาวันพุทธศาสนาโลก ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 12.00 น. ณ หอพักนักศึกษา มทร.อีสาน yupapun.bu
5 มิถุนายน 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย.2555 เวลา 07.00 - 12.00 น. yupapun.bu
5 มิถุนายน 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 (ทุกคน) เข้าร่วมกิจกรรมก้าวแรกสู่ มทร.อีสาน ในวันเสาร์ที่ 9 มิ.ย.2555 ตั้งแต่เวลา 05.00 - 19.00 น. yupapun.bu
2 มิถุนายน 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพักชาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2555 (รอบ2) yupapun.bu
1 มิถุนายน 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาอนุมัติยกเว้นหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน yupapun.bu
30 พฤษภาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศขอให้นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. (รายเก่า รหัสขึ้นต้นด้วย 47 – 54)ส่งตัวแทนห้องละ 5 คน เข้าร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนการบันทึกค่าเล่าเรียนของนักศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2555 yupapun.bu
30 พฤษภาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศเลื่อนการขออนุมัติผลการยกเว้นให้พักหอพักนักศึกษา มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2555 yupapun.bu
22 พฤษภาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพ (ทุกคน) สามารถมารับการตรวจสุขภาพได้ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 yupapun.bu
17 พฤษภาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2555 yupapun.bu
14 พฤษภาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศแจ้งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ทุกคน เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม และ วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555 yupapun.bu
14 พฤษภาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศเรื่อง การรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 yupapun.bu
2 พฤษภาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา รายละเอียดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา สำหรับนักศึกษาเก่าพักต่อ ปีการศึกษา 2555 yupapun.bu
18 เมษายน 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา หอพักนักศึกษา ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับสมัครคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 yupapun.bu
17 เมษายน 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมได้ wattanasak.su
2 เมษายน 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญร่วม “โครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีสงกรานต์” ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 yupapun.bu
27 มีนาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา แบบฟอร์มการรายงานความคิดเห็นการศึกษาดูงาน ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและผู้สร้างคุณประโยชน์ มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2554 yupapun.bu
26 มีนาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา รายชื่อนักศึกษารับเงินตอบแทนทำงานของ โครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2/2554 รอบ 2 somporn.in
16 มีนาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ภาคเรียนฤดูร้อน 2/2554 yupapun.bu
12 มีนาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการส่งเอกสารการขอกู้ยืมเงิน กยศ.และ กรอ.ประจำปีการศึกษา 2555 apiradee.ko
12 มีนาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา รายชื่อนักศึกษารับเงินตอบแทนทำงานของ โครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2/2554 รอบ 1 somporn.in
12 มีนาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา รับสมัครนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2555 ณ ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา somporn.in
9 มีนาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ให้เข้า รอบ 2 ในวันที่ 21 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ตึกคณะวิชาไฟฟ้า (อาคาร 18 ห้อง 18220) somporn.in
1 มีนาคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา นักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ (ชั่วโมงละ25 บาท) ที่มีรายชื่อให้มาติดต่อที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ด่วน somporn.in
27 กุมภาพันธ์ 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ให้ส่งตัวแทนมารับของที่ระลึกงานปัจฉิมนิเทศ ที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป somporn.in
24 กุมภาพันธ์ 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา รายชื่อนักศึกษากองทุน กยศ. ให้มาติดต่อขอรับใบยืนยันค่าเล่าเรียนที่แผนกงานกองทุน ภายในวัน 27 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2555 somporn.in
24 กุมภาพันธ์ 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา นักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2554 ให้มาติดต่อที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เรื่อง การเบิกเงินค่าตอบแทนการทำงาน somporn.in
20 กุมภาพันธ์ 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครประกวดการถ่ายภาพชิงเงินรางวัลกว่า 5,000 บาท เนื่องในวันมาฆบูชา สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้ - 2 มีนาคม 2555 ที่สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา yupapun.bu
16 กุมภาพันธ์ 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคนเข้าปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 07.30 - 12.30 น. ณ MCC HALL THE MALL นครราชสีมา somporn.in
14 กุมภาพันธ์ 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษา กยศ. และ กรอ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ yupapun.bu
14 กุมภาพันธ์ 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงาน ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 12.30 – 16.30 น. ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา somporn.in
27 มกราคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศนักศึกษาทำงานโดยมีรายพิเศษ (ชั่วโมง 25 บาท) เรื่อง การเบิกเงินค่าตอบแทนการทำงาน somporn.in
27 มกราคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 waranya.sa
10 มกราคม 2555 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น ในวันที่ 27-28 มกราคม 2555 (คลิกรายละเอียด) yupapun.bu
29 ธันวาคม 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2553 waranya.sa
23 ธันวาคม 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศแจ้งรายชื่อนักศึกษาให้มาติดต่อขอรับเงิน ชั่วโมง 25 บาท somporn.in
23 ธันวาคม 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างอีคิวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน wattanasak.su
19 ธันวาคม 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งนักศึกษาทำงานนอกเวลาเรียนของโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน (เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย) ชั่วโมงละ 40 บาท ให้มาติดต่อขอรับเงิน somporn.in
16 ธันวาคม 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศนักศึกษาทำงานโครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554 ให้มารับเงิน somporn.in
28 พฤศจิกายน 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ขอรับทุนโครงการ "เรารักโรงเรียนกับโตชิบา" ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2554 somporn.in
25 พฤศจิกายน 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ชั่วโมง 25 บาท ประจำปีการศึกษา 2/2554 somporn.in
24 พฤศจิกายน 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดสุนทรพจน์ เรื่องพ่อแห่งแผ่นดิน และประกวดพูดจากใจ Father's Day in thailand เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ yupapun.bu
24 พฤศจิกายน 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรับสมัครนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ เพิ่มเติม somporn.in
21 พฤศจิกายน 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศให้นักศึกษาที่สมัครทำงานโครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2/2554 ให้มาสัมภาษณ์ในวันที่ 23 พ.ย. 54 เวลา 15.00 น.ณ ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ somporn.in
18 พฤศจิกายน 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา นักศึกษา ศูนย์กลาง มทร.อีสาน ตรวจสอบ / สมัครระบบกิจกรรมออนไลน์ ได้ที่ http://dsd.rmuti.ac.th/activity wattanasak.su
16 พฤศจิกายน 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษระหว่างเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 / 2554 ยังไม่ได้เบิกค่าตอบแทน somporn.in
16 พฤศจิกายน 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ข้อปฏฺิบัติการจัดกิจกรรม "การแข่งขันกีฬาภายใน RMUTI Sports Day 2011 wattanasak.su
7 พฤศจิกายน 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์โครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554 (ชั่วโมง 25 บาท) wattanasak.su
7 พฤศจิกายน 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาทำงาน (เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากอุทกภัย) ครั้งที่ 2 wattanasak.su
28 ตุลาคม 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 waranya.sa
27 ตุลาคม 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษากองทุนกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2554 apiradee.ko
25 ตุลาคม 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษามารับเงินค่าตอบแทนการทำงานชั่วโมง 40บาท wattanasak.su
25 ตุลาคม 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษามารับเงินค่าตอบแทนการทำงานชั่วโมง 25 บาท wattanasak.su
29 กันยายน 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษารับเงินค่าตอบแทนโดยมีรายได้พิเศษ yupapun.bu
22 กันยายน 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ.ที่ได้รับการโอนเงินคืน (รอบที่2) apiradee.ko
25 สิงหาคม 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษระหว่างเรียน ประจำปี 2554 เรื่องการเบิกเงินค่าตอบแทนการทำงาน yupapun.bu
25 สิงหาคม 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ติดต่อขอรับสัญญา/ใบยืนยันฯ คู่ฉบับคืน apiradee.ko
4 สิงหาคม 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่าน ร่วมประกวดบทความพูดจากใจเนื่องในวันแม่แห่งชาติ yupapun.bu
4 สิงหาคม 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษารับเงินคืนค่าประกันของเสียหายค่าน้ำ-ค่าไฟ รอบที่ 4 yupapun.bu
2 สิงหาคม 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ทำอย่างไรให้ปลอดภัยจากเอดส์ ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554 yupapun.bu
21 กรกฏาคม 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ (เพิ่มเติม) yupapun.bu
19 กรกฏาคม 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้กู้ยิม กยศ. รายใหม่ apiradee.ko
11 กรกฏาคม 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งให้นักศึกษาที่เคยขอผ่อนผันทหารไว้ตั้งแต่ระดับ ปวส. และสอบเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ให้มาแจ้งเปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่ yupapun.bu
6 กรกฏาคม 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ชั่วโมง 25 บาท ประจำปีการศึกษา 1/2554 yupapun.bu
6 กรกฏาคม 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทำงานของโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน(เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย) ชั่วโมง 40 บาท ประจำปีการศึกษา 1/2554 yupapun.bu
4 กรกฏาคม 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมรายเก่า (ที่เปลี่ยนสถานศึกษา) apiradee.ko
28 มิถุนายน 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษาร่วมงานเปิดโลกกิจกรรม 2011 วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2554 wattanasak.su
28 มิถุนายน 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษารับเงินคืนค่าประกันของเสียหายค่าน้ำ-ค่าไฟ หอพักนักศึกษา มทร.อีสาน ปีการศึกษา 2553 yupapun.bu
28 มิถุนายน 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ชมรมกิจกรรมนักศึกษายื่นแบบจัดตั้ง / ต่อทะเบียนชมรม wattanasak.su
24 มิถุนายน 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา รายชื่อนักศึกษาที่สมัครทำงานโครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554 yupapun.bu
22 มิถุนายน 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการเซ็นใบยืนยันรายเก่า (เปลี่ยนระดับชั้น) yupapun.bu
21 มิถุนายน 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุน การศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม (นานมี) ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 yupapun.bu
21 มิถุนายน 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษา ร่วมส่งพานไหว้ครูเข้าร่วมประกวด yupapun.bu
20 มิถุนายน 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ yupapun.bu
16 มิถุนายน 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมรายเก่า (เปลี่ยนระดับชั้น) ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 yupapun.bu
16 มิถุนายน 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญชวน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยฯ ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554 yupapun.bu
7 มิถุนายน 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ yupapun.bu
6 มิถุนายน 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขั้นตอนการสมัครระบบเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาออนไลน์ wattanasak.su
3 มิถุนายน 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศนักศึกษารหัส ปี 53 และ 54 สมัครสมาชิกระบบลงทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา yupapun.bu
3 มิถุนายน 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติยกเว้นเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ภาคเรียนที่1/2554 ติดต่อขอรับเงินค่าหอพักคืนได้ทีสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 กรกฏาคม 2554 yupapun.bu
3 มิถุนายน 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศเรื่องคุณสมบัติของผู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา yupapun.bu
30 พฤษภาคม 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 ที่ยังไม่ได้เอ็กซเรย์ร่างกาย yupapun.bu
25 พฤษภาคม 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 yupapun.bu
24 พฤษภาคม 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ปฏิทินดำเนินการกองทุน กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2554 yupapun.bu
23 พฤษภาคม 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา การรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา มทร.อีสาน ปีการศึกษา 2554 yupapun.bu
23 พฤษภาคม 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมสร้างทักษะชีวิต (แก้ไข) suriya.ji
20 พฤษภาคม 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ที่ได้เข้าพักในหอพักนักศึกษา ศูนย์กลาง มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2554 yupapun.bu
9 พฤษภาคม 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ห้องสอบและรายชื่อนักศึกษาสอบเทียบโอนความรู้ kedkarn
16 มีนาคม 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศนักศึกษาเริ่มขนย้ายสิ่งของเข้าพักหอพักนักศึกษา มทร.อีสาน yupapun.bu
16 มีนาคม 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาพักต่อหอพักนักศึกษาภาคฤดูร้อน 2553 yupapun.bu
11 กุมภาพันธ์ 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2553 yupapun.bu
4 กุมภาพันธ์ 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา นักศึกษาผู้กู้ยืม กรอ. รับสำเนาสัญญาคืน apiradee.ko
2 กุมภาพันธ์ 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา รายชื่อนักศึกษาเข้าอบรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 apiradee.ko
12 มกราคม 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา คณะวิศวกรรมศาสวตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดกิจกรรม 5ส Big Cleaning Day วันที่ 19 มกราคม 2554 suriya.ji
12 มกราคม 2554 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 yupapun.bu
12 ธันวาคม 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศเลื่อนวันจัดการแข่งขัน ฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานฯ ครั้งที่ 44 wattanasak.su
7 ธันวาคม 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม กีฬาสื่อไมตรี สามัคคีร่วมใจ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2553 suriya.ji
24 พฤศจิกายน 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศด่วน กยศ.ขยายเวลาเปิดระบบกู้ยืม เทอม 2/2553 apiradee.ko
22 พฤศจิกายน 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา การโอนเงินค่าครองชีพ กยศ. apiradee.ko
11 พฤศจิกายน 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา ดาว์นโหลดแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมชมรม wattanasak.su
11 พฤศจิกายน 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา เปิดจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าในงานลอยกระทงสำหรับนักศึกษา wattanasak.su
2 พฤศจิกายน 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2553 arinya.su
2 พฤศจิกายน 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศการติดต่อขอรับ รบ. และ Tr. ของนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 1/2553 arinya.su
2 พฤศจิกายน 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืม ทั้ง กรอ. และ กยศ. apiradee.ko
29 ตุลาคม 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษากู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2553 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) apiradee.ko
18 ตุลาคม 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประเพณีลอยกระทง 2553 wattanasak.su
7 ตุลาคม 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับการโอนเงินกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาคืน รอบ 3 apiradee.ko
29 กันยายน 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ กยศ. ที่ได้รับการโอนเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2553 คืน apiradee.ko
27 กันยายน 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้กยศ ที่ได้รับโอนเงินค่าเล่าเรียนคืน ในกรณีที่นักศึกษาสำรองจ่าย yupapun.bu
20 กันยายน 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการสำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 yupapun.bu
13 กันยายน 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศให้นักศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูลขอกู้เทอม 2/2553 yupapun.bu
30 สิงหาคม 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา รายชื่อนักศึกษากู้ยืม กรอ. ที่ได้รับโอนเงินคืน ภาคเรียนที่ 1/2553 yupapun.bu
26 สิงหาคม 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศมทร.อีสาน ว่าด้วยทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี dawchaya.vo
26 สิงหาคม 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศมทร.อีสาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ dawchaya.vo
24 สิงหาคม 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 arinya.su
19 สิงหาคม 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมรายเก่าที่ย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 apiradee.ko
16 สิงหาคม 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศ แจ้งนักศึกษาตรวจสอบรายชื่อพร้อมรับเงินค่าหอและค่าประกันหอตั้งแต่บัดนี้ ถึง 24 ก.ย.53 yupapun.bu
29 กรกฏาคม 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา เฉลยข้อสอบกลางภาคแคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร yupapun.bu
9 กรกฏาคม 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อมารายงานตัวที่แผนกงานกกองทุน ในวันที่ 9 ก.ค.53 และวันที่ 12 ก.ค.53 เวลา 08.30-18.30 น. yupapun.bu
5 กรกฏาคม 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา ด่วน! แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันที่ทำสัญญาผู้กู้ยืมรายเก่า ที่ย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 yupapun.bu
28 มิถุนายน 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่า ที่ยื่นกู้ยืม กยศ. รอบที่ 2 ติดต่อขอเซ็นต์ใบยืนยันที่แผนกงานกองทุน ภายในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2553 yupapun.bu
22 มิถุนายน 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา ด่วน! นักศึกษาเก่าที่เป็นผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง รอบ 2 ให้ดำเนินการส่งเอกสารที่แผนกงานกองทุน ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2553 เท่านั้น yupapun.bu
17 มิถุนายน 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศข่าวดี สำหรับผู้ที่ชำระหนี้คืน กยศ. yupapun.bu
17 มิถุนายน 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมรายใหม่ ที่ไม่เคยกู้ กยศ.เลย ให้นำใบแสดงผลการเรียนแนบพร้อมหลักฐานมาส่งได้ที่แผนกงานกองทุน yupapun.bu
11 มิถุนายน 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา ด่วน! แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่า ระบบ e-studentloanได้ขยายเวลาเปิด เพื่อให้ดำเนินการยื่นแบบยืนยันการลงทะเบียนเรียน yupapun.bu
27 พฤษภาคม 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา รายชื่อผู้ที่ต้องทำสัญญา กยศ. apiradee.ko
26 พฤษภาคม 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา ศูนย์ป้องปรามกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2553 wattanasak.su
25 พฤษภาคม 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การจัดกิจกรรมประชุมเชียร์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553 wattanasak.su
20 พฤษภาคม 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 yupapun.bu
18 พฤษภาคม 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2553 yupapun.bu
17 พฤษภาคม 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา ชมรม ศูนย์กลางมทร.อีสาน เสนอแผนกิจกรรมและงบประมาณภายใน 10 สิงหาคม 2554 และดาวน์โหลดแบบคำร้องต่าง ๆ ของชมรม 2554 wattanasak.su
6 พฤษภาคม 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศสำหรับนักศึกษาที่กู้ยืมฯ กรอ. apiradee.ko
26 เมษายน 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืมฯ กยศ. รายเก่าต่อเนื่อง apiradee.ko
22 เมษายน 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการดำเนินงานสำหรับการเข้าพักหอพักนักศึกษา ศูนย์กลาง มทร.อีสาน ของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 yupapun.bu
21 เมษายน 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการดำเนินงานสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ.ประจำภาคเรียนที่ 1/2553 yupapun.bu
22 มีนาคม 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับ Tr. , รบ. arinya.su
17 มีนาคม 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมรายใหม่ apiradee.ko
3 มีนาคม 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการ การยื่นกู้ กยศ. รายเก่า apiradee.ko
24 กุมภาพันธ์ 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล ภาคฤดูร้อน/2552 arinya.su
23 กุมภาพันธ์ 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552 arinya.su
18 กุมภาพันธ์ 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2/2552 เพิ่มเติม arinya.su
1 กุมภาพันธ์ 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศ นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา apiradee.ko
15 มกราคม 2553 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2552 arinya.su
3 ธันวาคม 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศสำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา apiradee.ko
11 พฤศจิกายน 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศสำหรับผู้กู้ กรอ. (รายใหม่) apiradee.ko
16 ตุลาคม 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล arinya.su
16 ตุลาคม 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศกำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2552 arinya.su
23 กันยายน 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืม ที่ต้องติดต่อรับสำเนาสัญญาคืน apiradee.ko
21 กันยายน 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งกำหนดการ การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่1/2552 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ubon.su
16 กันยายน 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา ปฎิทินการดำเนินงานของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมฯ ทั้ง กรอ.และ กยศ ภาคเรียนที่ 2/2552 apiradee.ko
15 กันยายน 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา สมัครรับข่าวสารจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผ่านโทรศัพท์มือถือ (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) aekachai.pu
14 กันยายน 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการโอนเงินค่าเทอม เทอม 1/2552 สำหรับผู้กู้แบบ กยศ. apiradee.ko
20 สิงหาคม 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งข้อมูลการประกันอุบัติเหตุนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2552 apiradee.ch
20 สิงหาคม 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา แจ้งข่าวขยายเวลาถอนรายวิชา arinya.su
11 สิงหาคม 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา ถ่ายรูปเพิ่มเติม สำหรับทำบัตรนักศึกษาใหม่ 2552 chanintron.ch
23 กรกฏาคม 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศ แผนกงานกองทุน เรื่อง การเซ็นใบยืนยันเค่าเล่าเรียน สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ที่ยังไม่มาติดต่อ ตรวจสอบรายชื่อด่วน apiradee.ko
20 กรกฏาคม 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศ แผนกงานกองทุน เรื่อง การเซ็นใบยืนยันเค่าเล่าเรียน สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 apiradee.ko
13 กรกฏาคม 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศ แผนกงานกองทุน เรื่อง การกู้ยืมเงิน กรอ. รายใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552 apiradee.ko
1 กรกฏาคม 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศ จากแผนกงานกองทุน เรื่อง เซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง apiradee.ko
29 มิถุนายน 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 apiradee.ko
23 มิถุนายน 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมรายใหม่ (ระดับปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2552 apiradee.ko
23 มิถุนายน 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมรายใหม่ (ระดับ ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2552 apiradee.ko
22 มิถุนายน 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่ถูกยกเลิกสัญญา ภาคเรียนที่ 1/2552 apiradee.ko
22 มิถุนายน 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศ นักศึกษาใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง ให้ส่งเอกสารพร้อมกับสัญญา ดังนี้ apiradee.ko
22 มิถุนายน 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศ ผู้กู้ยืมรายใหม่ตกค้าง ให้ส่งเอกสารพร้อมกับสัญญา ดังนี้ apiradee.ko
19 มิถุนายน 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา กยศ. ขอแจ้งข่าวถึงรุ่นพี่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ทุกท่าน apiradee.ko
12 มิถุนายน 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา ข่าวด่วน ประการศรายชื่อผู้ขอกู้รายใหม่ ให้เข้ารับการสัมภาษณ์ apiradee.ko
11 มิถุนายน 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา รับสมัครนักศึกษาโดยมีรายได้ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 25 บาท apiradee.ch
4 มิถุนายน 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาเก่าชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป apiradee.ko
4 มิถุนายน 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องมาติดต่อทำสัญญา apiradee.ko
2 มิถุนายน 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศผู้มีความประสงค์ขอกู้ยืมฯ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2552 apiradee.ko
26 พฤษภาคม 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้กู้รายใหม่ (ที่ตกค้างในปีการศึกษา 2551) ประจำปีการศึกษา 2552 apiradee.ko
25 พฤษภาคม 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา การเซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียน ของนักศึกษากองทุน กยศ. apiradee.ko
25 พฤษภาคม 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา การเซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียน ของนักศึกษากองทุน กรอ. และ กยศ. apiradee.ko
22 พฤษภาคม 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศหมายเลขห้องพักของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 apiradee.ch
18 พฤษภาคม 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน ที่จะออกฝึกงาน apiradee.ko
1 พฤษภาคม 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ กรอ. apiradee.ko
1 พฤษภาคม 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศสำหรับนักศึกษาที่กู้ กยศ. apiradee.ko
20 มีนาคม 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา ตรวจสอบผลการศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2551 kedkarn
12 มีนาคม 2552 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศผลการประกวดคำขวัญโครงการ Rmuti Healthy University apiradee.ch
15 ธันวาคม 2551 ศูนย์กลางนครราชสีมา นักศึกษา มทร.อีสาน เข้าร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษาเพื่อความเป็นสากล 2008 apiradee.ch
20 พฤศจิกายน 2551 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีต่อนักศึกษา ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน Asean Skills Competition apiradee.ch
11 มิถุนายน 2551 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต apiradee.ch
11 มิถุนายน 2551 ศูนย์กลางนครราชสีมา ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่(เพิ่มเติม) apiradee.ch
2 มิถุนายน 2551 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศการให้บริการกองพัฒนานักศึกษา apiradee.ch
21 พฤษภาคม 2551 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศเลขที่ห้องพักนักศึกษา ปี 2551 apiradee.ch
20 พฤษภาคม 2551 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติไม่อยู่หอพักนักศึกษา apiradee.ch
25 เมษายน 2551 ศูนย์กลางนครราชสีมา นักศึกษากองทุนที่มีปัญหาเรื่องแบบคำขอกู้ apiradee.ch
4 เมษายน 2551 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศแจ้งนักศึกษากองทุน arpaporn
28 พฤศจิกายน 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประมวลภาพและผลการประกวด ประเพณีลอยกระทง ๕๐ apiradee.ch
27 พฤศจิกายน 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา ผลการแข่งขันประดิษฐ์กระทง ด้วยวัสดุธรรมชาติ apiradee.ch
26 พฤศจิกายน 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา มทร.อีสาน เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์สนามแข่งขันกีฬาซีเกมส์ apiradee.ch
2 พฤศจิกายน 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๕ (รอบคัดเลือก) apiradee.ch
30 ตุลาคม 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดนางนพมาศและหนุ่มราชมงคลอนุรักษ์ไทย apiradee.ch
30 ตุลาคม 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา นักศึกษาตรวจสุขภาพฟันฟรี! apiradee.ch
23 สิงหาคม 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา กองพัฒนานักศึกษา เพิ่มการให้บริการทั้งวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 08.00-15.00 น. apiradee.ch
9 สิงหาคม 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา พิธีถวายพระพร และทอดผ้าป่า (ครบรอบวันสถาปนาฯ 51 ปี) saranya
9 สิงหาคม 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมพิธีวิ่งคบเพลิง!!! apiradee.ch
8 สิงหาคม 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา สสท.ประกวดออกแบบโลโก้ saranya
8 สิงหาคม 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา บมจ. ธนาคารกรุงไทย รับสมัครบุคคลเข้าร่วมงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า saranya
8 สิงหาคม 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา โครงการประกวดสื่อรณรงค์ การใช้กระดาษจากไม้ปลูก saranya
8 สิงหาคม 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา การประกวดผลงานศิลปกรรม “ นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ” ครั้งที่ 19 ประจำปี 2550 saranya
7 สิงหาคม 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประมวลภาพกิจกรรม ศึกษาดูงาน ณ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม saranya
21 กรกฏาคม 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญชวนเข้าร่วม "โครงการการประกวดดีไซน์เบาะรถยนต์รุ่น Yaris" saranya
9 กรกฏาคม 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา โครงการประกวดภาพวาด (สนง.ยุวกาชาด) saranya
9 กรกฏาคม 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงการ “๖๐ ล้านรวมใจถวายสัจจะ...เฉลิมฯ ๘๐ พรรษา นวมินทรมหาราชา” saranya
2 กรกฏาคม 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา เปิดจองแล้ววันนี้ ตลาดนัดตะโกราย apiradee.ch
27 มิถุนายน 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันเดิม saranya
26 มิถุนายน 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในการพัฒนาครูแกนนำเพื่อเป็นต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมและสิ่งแวดล้อม subhisara.wu
26 มิถุนายน 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนักศึกษาที่กู้ กรอ. 2 saranya
19 มิถุนายน 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา รับสมัครอาสาสมัครประจำการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 saranya
30 พฤษภาคม 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา หมายเลขห้องพัก นักศึกษาชาย และ นักศึกษาหญิง saranya
30 พฤษภาคม 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา นักศึกษาเก่า ที่เป็นผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.รายเก่าต่อเนื่อง) saranya
28 พฤษภาคม 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา ตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับบริการ) saranya
26 พฤษภาคม 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการลงทะเบียน (นักศึกษาปัจจุบัน/นักศึกษาเก่า) saranya
21 พฤษภาคม 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2550 และ saranya
21 พฤษภาคม 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา นักศึกษาเก่า ที่เป็นผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.รายเก่าต่อเนื่อง) saranya
14 พฤษภาคม 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา นักศึกษาโครงการ saranya
11 พฤษภาคม 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา ติดต่อจองหอพักนักศึกษา (ห้องแอร์) และเอกสารคู่มือหอพักนักศึกษา saranya
11 พฤษภาคม 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา ค่าใช้จ่าย กองพัฒนานักศึกษา (นักศึกษาใหม่) saranya
11 พฤษภาคม 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา โครงการ "ก้าวแรกสู่ มทร.อีสาน" ปีการศึกษา 2550 saranya
11 พฤษภาคม 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศจากแผนกงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา saranya
1 พฤษภาคม 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศ เรื่อง การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน !!!!! saranya
12 เมษายน 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับการไว้วางใจจากตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาให้ดำเนินการพัฒนาการถ่ายทอดภาพสภาพการจราจรในช่วง 7 วันอันตราย paweena
27 มีนาคม 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา บริษัท GCS เปิดรับสมัครพนักงาหลายอัตรา wudthipong
19 มีนาคม 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการหลายตำแหน่ง saranya
10 มีนาคม 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน "กองพัฒนานักศึกษา" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน saranya
14 กุมภาพันธ์ 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา กำหนดการ saranya
6 กุมภาพันธ์ 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกวดการเขียน Software Application บนโทรศัพท์มือถือ ครั้งที่ 5 saranya
2 กุมภาพันธ์ 2550 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา/สภานักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา saranya
29 ธันวาคม 2549 ศูนย์กลางนครราชสีมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบแสดงภาพการจราจร 7 วันอันตรายให้ตำรวจภูธรจังหวัด paweena
25 ธันวาคม 2549 ศูนย์กลางนครราชสีมา ขอเชิญประกวดเกมส์เพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์บนเว็ป (Scientific e-Learning Game on Web) paweena
6 พฤศจิกายน 2549 ศูนย์กลางนครราชสีมา สรุปงานโครงการ "ประเพณีลอยกระทง" ปี 2549 saranya
2 พฤศจิกายน 2549 ศูนย์กลางนครราชสีมา บริษัท คาวาซูมิ ลาบอราทอรี่(ประเทศไทย)จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่งต่าง ๆ saranya
3 ตุลาคม 2549 ศูนย์กลางนครราชสีมา ทุนการศึกษา saranya
4 กันยายน 2549 ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษารับ "ทุนการศึกษา" ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ saranya
4 กันยายน 2549 ศูนย์กลางนครราชสีมา ตำแหน่งงานว่าง บ.ไทยสงวนโภชนา จำกัด saranya
4 กันยายน 2549 ศูนย์กลางนครราชสีมา ทุนการศึกษา ประเภทลูกผู้มีรายได้น้อย saranya
29 สิงหาคม 2549 ศูนย์กลางนครราชสีมา สนง.กำกับหลักทรัพย์ รับ ป.ตรี-ป.โท (11 ตำแหน่ง) saranya
29 สิงหาคม 2549 ศูนย์กลางนครราชสีมา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ saranya
28 สิงหาคม 2549 ศูนย์กลางนครราชสีมา การแข่งขันกรีฑาภายใน saranya
22 สิงหาคม 2549 ศูนย์กลางนครราชสีมา ข่าวกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2549 (กองพัฒนานักศึกษา) saranya
22 สิงหาคม 2549 ศูนย์กลางนครราชสีมา ตำแหน่งงานว่าง จากแผนกแนะแนว (กองพัฒนานักศึกษา) saranya
22 สิงหาคม 2549 ศูนย์กลางนครราชสีมา โครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน (กองพัฒนานักศึกษา) saranya
3 สิงหาคม 2549 ศูนย์กลางนครราชสีมา นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ชนะการประกวด Mister&Miss University Thailand 2006 s45212004
Date Catagory Topic By

CONTACT

ติดต่อเรา

แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
Phone: 2887,2888
Email: mis@rmuti.ac.th
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
https://mis.rmuti.ac.th