มทร.อีสาน ร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2564

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ และกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี นำผู้แทนหน่วยงานราชการในจังหวัดนครราขสีมาร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ทั้งนี้ภายในงานมีพิธีมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 19 หน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมา และรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จากสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง

ข่าว : จิตสุภา ประหา

Message us