มทร.อีสาน ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร “โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดทุจริต”

ผู้บริหาร มทร.อีสาน พร้อมใจกันแสดงเจตจำนงสุจริต เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ ว่าด้วยเรื่อง แสดงเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร ไว้ 4 ข้อ ดังนี้

1. ในการบริหารงานของมหาวิทยาสัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้มุ่งเน้นความสำคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต แก่ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา มีความเสียสละ และเสริมสร้างให้ส่วนราชการและส่วนงานภายในมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ

2. ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้มุ่งป้องกันการทุจริต โดยการวางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล

3. ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้มุ่งเนันการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย ด้านบริหาร และด้านอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาสัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น

4 การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ซึ่งประกาศฉบับนี้ ประกาศไว้ให้ผู้บริหาร รวมถึงบุคลากรทุกระดับได้ทราบและยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย โดยทางผู้บริหารได้ออกมาร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชัน ด้วยการแสดงท่าทางสื่อสัญลักษณ์ พร้อมประกาศสโลแกนอย่างแข็งขันว่า มทร.อีสาน “โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริต” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ว่า มทร.อีสานนั้นมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีความมั่นใจพร้อมให้ทุกหน่วยงานได้เข้ามาตรวจสอบถึงความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : พลกฤต จารัตน์

Message us