มทร.อีสาน ร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นสำหรับพัฒนาการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ในนาม ทปอ.มทร. และกรรมการคณะทำงานโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นสำหรับพัฒนาการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต

ทั้งนี้ได้ร่วมรับฟังกรอบแนวคิด “สุจริตชน เพื่อเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต” จาก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อนำแนวคิดดังกล่าว ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน การออกแบบรายวิชาโดยเฉพาะวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการใช้ชีวิตเพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุข ปราศจากการทุจริต และส่งเสริมให้เกิดบ้านเมืองสุจริตตามชื่อโครงการดังกล่าว

โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์ ได้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นในการจัดทำคู่มือ “สุจริตชน เพื่อเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต” เพื่อทำการเผยแพร่ต่อบุคลากร มทร.อีสาน และนักศึกษา ต่อไป

ข่าว/ภาพ : อาจารย์ ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์
เรียบเรียง : จิตสุภา ประหา

Message us