มทร.อีสาน โดย วิทยาเขตขอนแก่น เปิดบ้านรับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผนึกกำลังส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ (กัญชง กัญชา พืชกระท่อม และสมุนไพร)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วย “การส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ ( กัญชง กัญชา พืชกระท่อม และสมุนไพร ) กับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 5 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย (พืช) น้า&หลาน ฟาร์ม วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ วิสาหกิจชุมชนไท-เทค วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงงูจงอางบ้านโคกสง่า และบริษัทเอ็ม เจ เฮิร์บ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ณ ห้องประชุมมงคลประดู่ อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย -เยอรมัน ขอนแก่น

วันที่ 11 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเป็นประธานลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ว่าด้วย “การส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ (กัญชง กัญชาพืชกระท่อม และสมุนไพร ) โดยมี รองศาสตราจารย์ สุภาพ ณ นคร ที่ปรึกษา มทร.อีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์ประพันธ์ ยาวระ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับและร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม

โอกาสนี้ อธิการบดี มทร.อีสาน ได้กล่าวต้อนรับ ประธานวิสาหกิจชุมชน ทั้ง 5 แห่ง และนำเสนอนโยบายแนวทางการขับเคลื่อน “การส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ ( กัญชง กัญชา พืชกระท่อม และสมุนไพร ) ของ มทร.อีสาน และได้ให้ประธานวิสาหกิจชุมชนทั้ง 5แห่ง นำเสนอความเป็นมา และผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนทั้ง 5 แห่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การลงนามในครั้งนี้ คือเพื่อการศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการเพาะปลูกกัญชง กัญชา พืชกระท่อม และสมุนไพร เป็นวัตถุดิบคุณภาพสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตรงตามความต้องการผู้บริโภค การรับซื้อผลผลิตพืชเศรษฐกิจ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต กล่าวขอบคุณในความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่ทำให้เกิดการลงนามในครั้งนี้ โดยขอให้ทุกภาคส่วนเอาใจมาวางไว้ที่ มทร.อีสาน และทำงานร่วมกันด้วยความสุข และจะหาโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมวิสาหกิจชุมชนทุกพื้นที่ รองศาสตราจารย์ สุภาพ ณ นคร ที่ปรึกษาขออวยพรให้ความร่วมมือการลงนามครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

บรรยากาศพิธีลงนามเต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพสัมพันธภาพอันดีต่อกันมีการมอบของที่ระลึกจาก อธิการบดีให้ประธานวิสาหกิจชุมชนทั้ง 5 แห่ง และวิสาหกิจชุมชนได้มอบของที่ระลึกให้แก่คณะผู้บริหาร มทร.อีสาน และพร้อมจะสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกัน ตามเจตนารมณ์ท่านอธิการบดีที่เน้นให้ มทร.อีสาน เน้นการทำงานด้วย ความจริงจัง จริงใจ และยั่งยืน และยึดมั่นถึงการพัฒนาประเทศชาติเป็นหลักสำคัญ สำหรับวิสาหกิจชุมชน ทั้ง 5 แห่ง เป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพและผลการดำเนินงาน มีนโยบายที่สอดคล้อง กับ มทร.อีสาน เรื่องการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ ประกอบกับคณาจารย์นักวิจัย ของ มทร.อีสาน ได้ลงพื้นที่เบื้องต้นเพื่อศึกษาข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน ก่อนจะคัดเลือกให้เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

มทร.อีสานววิทยาเขตขอนแก่น /ข่าว

Message us