มทร.อีสาน เชิญ 6 รร.เทศบาลโคราช หามติร่วมในการจัดทำหลักสูตร Credit Bank สนองความต้องการของผู้เรียนยุคใหม่

วันที่ 12 มกราคม 2565 มทร.อีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมกับ นายสหพล กาญจนเวนิช รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในเครือเทศบาลนครนครราชสีมา ทั้ง 6 แห่ง ในการประชุมวางแผนจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน

โดยจากการประชุมดังกล่าวได้ข้อสรุปว่า มทร.อีสาน กับ โรงเรียนในเครือเทศบาลนครราชสีมาทั้ง 6 แห่ง จะจัดทำหลักสูตรเพื่อเปิดสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยรายวิชาจะเป็นกลุ่ม GE (General Education : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) วิทยาศาสตร์ และวิชาชีพพื้นฐานทั่วไปของแต่ละคณะใน มทร.อีสาน ซึ่งผู้เรียนจะสามารถเลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ ในขณะที่เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษา โดยสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า (Credit Bank) เพื่อนำมาใช้ในการศึกษาต่อที่ มทร.อีสาน ได้ ทั้งนี้นักเรียนที่ผ่านการประเมินในรายวิชาต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาให้โควตาเข้าศึกษาต่อกับ มทร.อีสาน โดยสามารถเลือกสาขาและคณะที่อยากเรียนได้ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา อันจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้ค้นพบตนเองได้อย่างรวดเร็ว และสามารถประกอบอาชีพที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและจะเริ่มดำเนินการออกแบบหลักสูตรร่วมกัน ในวันที่ 26 มกราคม นี้

ข่าว : จิตสุภา ประหา

ภาพ : จิรัฏฐ์ เกื้อกูล

Message us