มทร.อีสาน โดย สถาบันชุณหะวัณฯ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ พัฒนาเครื่องดื่มจากข้าว เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 มทร.อีสาน โดย สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์นิภา รัตนจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ รอดพ้น อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน และทีมงาน ร่วมกับ ศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดสุรินทร์ พัฒนาเครื่องดื่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์สำเร็จรูปชนิดผง ตราช้างสะเร็น ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลบุฤาษี จังหวัดสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ และเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยดำเนินการผ่านโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน กิจกรรมต่อยอดการผลิตข้าวอินทรีย์ ชุมชนต้นแบบการผลิตข้าวอินทรย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ข่าว : สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มทร.อีสาน

Message us