มทร.อีสาน จัดอบรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

วันที่ 10 มีนาคม 2565 มทร.อีสาน โดย กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการ “เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแก่บุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565” ผา่นระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมให้ความรู่แก่ผู้เข้าอบรม 2 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น ประธานที่ปรึกษาที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ หลักจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส ในการปฏิบัติที่ดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ โชควรกุล นายกสมาคมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ กฎหมายที่สำคัญในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักการปฏิบัติงานที่ดีและจริยธรรมในการทำงาน รวมถึงเป็นการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทั้งนี้มีผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยจากทั้งศูนย์กลางนครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 300 คน โดยผู้สนใจรับฟังการอบรมดังกล่าว สามารถรับชมวิดีโอการบรรยายย้อนหลังได้ผ่านทาง https://youtu.be/-CkitRelcq4

กองบริหารงานบุคคล /ข่าว

Message us