U2T มทร.อีสาน ต.โคกกรวด ปิดโครงการ พร้อมส่งมอบแลนด์มาร์กท่องเที่ยวใหม่ให้ชุมชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร่วมกับเทศบาลตำบลโคกกรวดและเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด จัดโครงการ U2T (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่เกิดจากกิจกรรมการดำเนินงานที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 1 ปีให้กับตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราขสีมา

อาจารย์ปรเมษฐ์ สักพันธ์ หัวหน้าโครงการ U2T ตำบลโคกกรวด

อาจารย์ปรเมษฐ์ สักพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในฐานะหัวหน้าโครงการ U2T ตำบลโคกกรวด เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี ทางคณะดำเนินงานได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อเฟ้นหาจุดแข็งในการนำมาเป็นหัวใจหลักเพื่อสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว ซึ่งได้เข้าไปมีบทบาทในการเชื่อมโยงพื้นที่ต่าง ๆ ให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนตลอดช่วงที่ผ่านมา และสำหรับกิจกรรมสุดท้ายของโครงการ ทางคณะดำเนินงานจึงได้ส่งมอบผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมให้กับทางตำบลโคกกรวดได้นำไปพลิกพื้นเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ได้ต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราขสีมา

ซึ่งในกิจกรรมการส่งมอบผลลัพธ์โครงการประกอบไปด้วย การส่งมอบแผนที่อัจฉริยะ, เส้นทางการท่องเที่ยวตำบลโคกกรวด, ไกด์บุ๊กแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว สินค้าในชุมชน และร้านอาหารร้านคาเฟ่ในตำบลโคกกรวด, การมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนผุ้นำชมชุมชนโคกกรวด รวมถึงการให้ผู้ประกอบการนำสินค้ามาแสดงและจัดจำหน่ายให้กับผู้เข้าร่วมชมงาน

นอกจากนี้ ได้ส่งท้ายกิจกรรมด้วยการบรรยายในเรื่อง “ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช” โดย อาจารย์ ดร.กุณฑิกา บุญสุภาวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาชีวะวิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน ในการนำร่องเพื่อเป็นนโยบายทางด้านการเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อม ในการจัดการต่อยอดโครงการในอนาคต ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจเข้าไปติดตามโครงการ U2T ต.โคกกรวด สามารถเข้าชมได้ที่ Facebook : U2T สถานีโคกกรวด

ข่าว : อาจารย์ปรเมษฐ์ สักพันธ์
เรียบเรียง : จิตสุภา ประหา

Message us