มทร.อีสาน จับมือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วิจัยรูปแบบนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ เพิ่มศักยภาพการจัดการวิสาหกิจชุมชนใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เพื่อชาวบ้านโนนยาง จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 25 มกราคม 2565 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมคณะผู้บริหาร และสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน และคณะนักวิจัย มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับ คุณเกียนเรง เลียงจินดาถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการวิจัยศึกษารูปแบบนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการวิสาหกิจชุมชนใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงสู่กิจการเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน บ้านโนนยาง ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารสำนักงานกิจการสภา มทร.อีสาน

สำหรับการทำความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันวิจัยพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมปันแสง ไปสู่การทำเกษตรแม่นยำด้วยระบบ iOT โดยเปรียบเทียบการปลูกพืชระบบดั้งเดิมและระบบเกษตรแม่นยำสำหรับพืชเศรษฐกิจในชุมชน โดยมุ่งเน้นในการเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ และเพิ่มโอกาสให้กับเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ลดความเสียหาย และเสริมความสามารถของเกษตรกรในการผลิตสิ้นค้าเพื่อสุขภาพรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมถึงร่วมกันศึกษาแนวทางการยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ นอกจากนี้จะส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการกลุ่มบุคคลชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นกิจการเพื่อสังคม ภายใต้การดำเนินงานโดยสถาบันชุณหะวัณฯ มทร.อีสาน เพื่อสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งยั่งยืนได้ภายในปี 2566 นี้

ข่าว : สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มทร.อีสาน
เรียบเรียง : จิตสุภา ประหา

Message us