บริการนักศึกษา

RMUTI E-Mail

ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ระบบ E-Learning

ระบบจัดการข้อมูลและบัญชีอินเตอร์เน็ต

ปฏิทินการศึกษา

ระบบบริการขอรหัสผลิตภัณฑ์และดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

ระบบสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์

ระบบกิจรรมออนไลน์

ระบบกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

Microsoft Office365 for Education

Google APP for Education

บริการด้านเครือข่าย (Network Engineer)

บริการเครือข่ายเสมือนจริง (RMUTi VPN)

บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

ระบบบริการข้อมูล API

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเลขภายใน 2888

Message us
English EN Thai TH