บริการนักศึกษา

RMUTI E-Mail

ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ระบบ E-Learning

ระบบจัดการข้อมูลและบัญชีอินเตอร์เน็ต

ปฏิทินการศึกษา

ระบบบริการขอรหัสผลิตภัณฑ์และดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

ระบบสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์

ระบบกิจรรมออนไลน์

ระบบกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

Microsoft Office365 for Education

Google APP for Education

บริการด้านเครือข่าย (Network Engineer)

บริการเครือข่ายเสมือนจริง (RMUTi VPN)

บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

ระบบบริการข้อมูล API

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเลขภายใน 2888

Message us