ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการนักศึกษา ข่าวบริการศิษย์เก่า ข่าวการศึกษา ข่าวรับสมัครงาน จัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง ข่าวหน่วยงานภายนอก ข่าวทุนการศึกษา ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร


ราคากลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Date Catagory Topic By
2022-06-29 16:45:38 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2022-06-27 17:15:34 ราคากลาง ราคากลางสำหรับการจัดซื้อชุดวัสดุฝึกอบรม จำนวน 1 ชุด สำหรับโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านเกษตรกรรมและสมุนไพร : สร้างความมั่นคงทางอาหารและด้านสุขภาพสู่ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ในภาวะวิกฤตโควิด ๑๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) areeporn.jo
2022-05-26 14:06:56 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อเครื่องวัดขนาดและศักย์ซีต้าของอนุภาคในระดับนาโนเมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2022-05-05 16:45:08 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2022-04-29 15:38:03 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเพาะเห็ด ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2022-04-26 18:30:37 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding) manasikarn.sa
2022-04-21 14:33:55 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพัฒนาทักษะการประกอบและสายไฟในตู้ควบคุมไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2022-04-01 17:05:24 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2022-03-31 17:34:29 ราคากลาง ราคากลางสำหรับการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2022-03-29 13:04:41 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลและเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 1 รายการ manasikarn.sa
2022-03-28 18:39:35 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบไฟเบอร์ออฟติกพร้อมติดตั้ง สำหรับหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2022-03-28 17:15:10 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อเครื่องวัดขนาดและศักย์ซีต้าของอนุภาคในระดับนาโนเมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2022-03-28 17:13:06 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์บ่มเพาะความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2022-03-25 15:31:35 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคณะบริหารธุรกิจ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2022-03-25 13:57:48 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm) ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2022-03-23 16:13:14 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิศวกรรมเครื่องกล (อาคาร ๑๓ก) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2022-03-17 14:37:46 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเพาะเห็ด ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2022-03-16 18:05:47 ราคากลาง ราคากลางสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชุดหน้าต่างบานเกร็ดแบบปรับระดับได้ พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ โรงงานช่างจักรกลหนักและช่างยนต์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาจำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2022-03-14 14:54:06 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุ โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก นวัตกรรมการผลิตผ้าไหมครบวงจร กิจกรรมย่อย การเผยแพร่นวัตกรรมกระบวนการผลิตผ้าไหมนครชัยบุรินทร์ จำนวน ๑๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2022-03-14 10:16:51 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มิลลิเมตร ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2022-03-10 18:34:50 ราคากลาง ราคากลางสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2022-03-10 18:33:50 ราคากลาง ราคากลางสำหรับการประกวดราคาซื้อชุดตู้ดูดควันระเหยสารเคมี พร้อมชุดกำจัดไอสารเคมี ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2022-03-09 16:48:04 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2022-03-09 16:46:07 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์แปรรูปและวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการเกษตร ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2022-03-09 16:11:30 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการฟาร์มอัจฉริยะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2022-03-03 10:41:04 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการพลังงานทดแทน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2022-02-24 15:34:43 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางการเกษตรแนวตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2022-02-24 15:33:31 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเครื่องป้อนเมล็ดพันธ์ด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะสำหรับพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2022-02-24 15:32:21 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการด้านอารักขาพืช ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2022-02-24 11:38:49 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์อุปกรณ์ประกอบห้องเรียนแบบ Active learning ตามมาตรฐาน CDIO ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2022-02-24 10:45:57 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาดาดฟ้า อาคาร ๓๖ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2022-02-18 15:49:57 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมืออ่านภาพสเปคตรัม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2022-02-17 13:56:58 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พื้นฐานประกอบการวิเคราะห์งานด้านอุตุนิยมวิทยา ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2022-02-10 15:54:29 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อกล้องอ่านภาพสเปคตรัมแบบพกพา ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2022-02-10 15:45:35 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2022-02-10 15:42:07 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติเครื่องอบแห้ง ในสภาวะเยือกแข็ง พร้อมอุปกรณ์เก็บข้อมูล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2022-02-10 15:35:10 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบปรับอากาศรถยนต์ไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2022-02-02 15:41:03 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพัฒนาทักษะการประกอบและสายไฟในตู้ควบคุมไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2022-01-27 23:22:46 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชุดหน้าต่างบานเกร็ดแบบปรับระดับได้ พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ โรงงานช่างจักรกลหนักและช่างยนต์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2022-01-26 15:42:24 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบปรับอากาศรถยนต์ไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2022-01-26 11:32:18 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2022-01-25 17:55:52 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอาคาร D โปรแกรมวิชาช่างโยธา ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2022-01-25 17:48:10 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์และงานติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก areeporn.jo
2022-01-21 19:14:01 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารผง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2022-01-21 19:08:13 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อกล้องอ่านภาพสเปคตรัมแบบพกพา ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2022-01-21 19:06:32 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2022-01-21 19:04:33 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์แปรรูปและวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการเกษตร ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2022-01-17 14:14:53 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อ ฐานข้อมูล Science Direct eBooks collection - Evidence Based Selection 2021 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2022-01-05 16:31:38 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดการเรียนรู้ระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้าและระบบจัดการแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าพื้นฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2021-12-28 16:14:16 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2021-12-23 15:14:16 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับประกวดราคาซื้อ เครื่องย่อยตัวอย่างระบบปิดด้วยไมโครเวฟ (Microwave Digestion) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2021-12-20 16:16:29 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติเครื่องอบแห้งในสภาวะเยือกแข็ง พร้อมอุปกรณ์เก็บข้อมูล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2021-12-14 17:11:29 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการไหล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2021-11-30 17:19:11 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบปรับอากาศรถยนต์ไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2021-11-30 16:09:24 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการกระบวนการผลิตสมัยใหม่ ยุค ๔.๐ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2021-11-29 16:45:26 ราคากลาง ราคากลางสำหรับการประกวดราคาซื้อชุดวัดค่าคุณสมบัติไดอิเล็กทริกของวัสดุในย่านความถี่สูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2021-11-25 17:40:10 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ชุดทำไข่เค็มพร้อมวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการอบรมและส่งเสริมการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน จำนวน ๘,๑๔๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก weerayuth.bo
2021-11-25 17:37:39 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการซื้อวัสดุการเกษตร รายการ กระชังบกพร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการอบรมและส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพด้านประมง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเศรษฐกิจฐานราก จำนวน ๖๕๕ ชุด โดยวิธีคัดเลือก weerayuth.bo
2021-11-25 17:36:12 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการซื้อวัสดุการเกษตร รายการ พันธุ์ปลาหมอและพันธุ์ปลาดุก สำหรับโครงการอบรมและส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพด้านประมง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเศรษฐกิจฐานราก จำนวน ๑๐,๔๘๐,๐๐๐ ตัว โดยวิธีคัดเลือก weerayuth.bo
2021-11-25 17:34:49 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการซื้อวัสดุการเกษตร รายการ พันธุ์ไก่พื้นบ้าน สำหรับโครงการอบรมและส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเศรษฐกิจฐานราก จำนวน ๑๕๔,๐๒๕ ตัว โดยวิธีคัดเลือก weerayuth.bo
2021-11-11 16:30:33 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการไหล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2021-11-10 15:28:12 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือจัดทำแผนที่ทางอากาศความละเอียดสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2021-11-09 14:25:24 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบควบคุมของระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2021-11-08 16:58:45 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2021-11-02 16:18:41 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับประกวดราคาซื้อชุดทดลองการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2021-11-02 10:59:31 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2021-10-29 14:17:16 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2021-10-25 16:45:31 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2021-10-19 16:51:32 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2021-09-10 18:38:58 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2021-08-30 16:11:29 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกาศประกวดราคาจ้างประกอบเครื่องเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับ พร้อมติดตั้งระบบ สำหรับโครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การดูแลผู้ป่วยแผลกดทับด้วยนวัตกรรมเครื่องเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับ กิจกรรมย่อย จัดทำเครื่องเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับ การทดสอบรองรับน้ำหนัก จำนวน 40 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2021-07-20 13:46:12 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศสำหรับงานวิจัย เรื่อง เพิ่มศักยภาพการจัดการความรู้และนวัตกรรม สำหรับพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่ด้วยการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2021-06-29 18:50:37 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการศึกษาด้านระบบรางและอากาศยาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ manasikarn.sa
2021-06-25 16:39:57 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศสำหรับงานวิจัย เรื่อง เพิ่มศักยภาพการจัดการความรู้และนวัตกรรม สำหรับพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่ด้วยการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2021-06-21 16:15:46 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเกษตรในฟาร์ม ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2021-06-02 16:46:32 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพโรงงาน สาขาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2021-05-17 16:59:24 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับโครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การดูแลผู้ป่วยแผลกดทับด้วยนวัตกรรมเครื่องเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับ กิจกรรมย่อย จัดทำเครื่องเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับ การทดสอบรองรับน้ำหนักประกอบชุดเครื่อง และติดตั้งระบบ จำนวน 40 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2021-04-28 18:25:00 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับโครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การดูแลผู้ป่วยแผลกดทับด้วยนวัตกรรมเครื่องเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับ กิจกรรมย่อย จัดทำเครื่องเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับ การทดสอบรองรับน้ำหนักประกอบชุดเครื่อง และติดตั้งระบบ จำนวน 40 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2021-04-23 10:22:27 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับโครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-Based Learning) จำนวน ๒๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2021-04-09 16:13:36 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก นวัตกรรมการผลิตผ้าไหมครบวงจร กิจกรรมย่อย การเผยแพร่นวัตกรรมกระบวนการผลิตผ้าไหมนครชัยบุรินทร์ จำนวน ๑๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2021-04-09 14:46:40 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดทดลองการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2021-04-02 17:06:18 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2021-03-16 18:49:55 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเมคคาทรอนิกส์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2021-02-24 17:21:25 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2021-02-23 19:34:43 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการศึกษาด้านระบบรางและอากาศยาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ manasikarn.sa
2021-02-19 11:35:22 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนระบบรางและอากาศยาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2021-02-18 17:46:32 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการการศึกษา (Education Service System : ESS) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2021-02-16 15:14:37 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกาศประกวดราคาซื้อพรมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2021-02-11 17:48:55 ราคากลาง ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 14 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2021-02-04 15:36:26 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2021-01-27 13:52:50 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกาศประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมป้องกันและกำจัดภัยคุกคามจากไวรัสคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2021-01-22 18:49:51 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการศึกษาด้านระบบรางและอากาศยาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ manasikarn.sa
2021-01-21 13:13:35 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกาศประกวดราคาซื้อชุดห้องฝึกปฏิบัติการระบบ BRAKE และ BATTERY การถอดประกอบ และ CUTAWAY ของเครื่องบินพาณิชย์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2021-01-08 17:07:49 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดลองการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2021-01-07 16:11:03 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเมคคาทรอนิกส์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2021-01-07 09:56:01 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2021-01-06 16:40:30 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบสื่อสารเส้นใยแก้วนำแสง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2020-12-30 10:17:07 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพประจำหอศิลป์ตะโกราย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2020-12-29 18:20:58 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเกษตรในฟาร์ม ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2020-12-29 18:14:26 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2020-12-29 17:35:04 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วเลี้ยงสัตว์ในแปลงหญ้าแบบแทะเล็ม 1 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2020-12-25 18:20:02 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดเพื่อการศึกษา คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2020-12-25 15:30:50 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาการสารสนเทศเมืองเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะ จังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2020-12-24 17:37:42 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการ Smart Railway ระบบรถไฟความเร็วสูง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2020-12-22 17:45:40 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2020-12-22 17:08:46 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2020-12-22 17:06:00 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพโรงงาน สาขาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2020-12-16 11:25:29 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการพื้นฐานทั่วไปและวิชาชีพ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2020-12-16 10:32:10 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อระบบฟาร์มอัจฉริยะ สำหรับงานปศุสัตว์ และระบบควบคุมอัจฉริยะ ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2020-12-15 17:34:21 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนระบบรางและอากาศยาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2020-12-09 17:17:42 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดห้องฝึกปฏิบัติการระบบ BRAKE และ BATTERY การถอดประกอบ และ CUTAWAY ของเครื่องบินพาณิชย์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2020-12-08 18:05:27 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2020-12-08 18:01:12 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาการสารสนเทศเมืองเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะ จังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2020-12-08 17:56:35 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2020-12-04 16:47:33 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) ระบบเครือข่าย ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2020-12-04 15:19:13 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสืบค้นข้อมูลเชิงอัตโนมัติ (E-Documents) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2020-12-03 17:13:06 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติและวิเคราะห์การทำงานของระบบปรับอากาศในระบบราง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2020-12-02 16:44:58 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ฝึกเชื่อมสำหรับอุตสาหกรรมระบบรางและอากาศยาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2020-12-02 15:44:03 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน/น้ำเพื่อการเกษตร ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2020-12-01 18:09:26 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดเพื่อการศึกษา คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2020-12-01 18:08:32 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพประจำหอศิลป์ตะโกราย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2020-12-01 17:54:16 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อระบบฟาร์มอัจฉริยะ สำหรับงานปศุสัตว์ และระบบควบคุมอัจฉริยะ ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2020-11-27 16:57:35 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่แบบสมาร์ทฟาร์ม ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) manasikarn.sa
2020-11-25 18:43:25 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการบังคับควบคุมอากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุน (Drone) ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2020-11-18 17:19:52 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2020-11-17 15:11:26 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ งานซ่อมบำรุงทางสำหรับรถไฟฟ้าความเร็วสูง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2020-11-13 17:35:26 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2020-11-12 08:53:51 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบสื่อสารเส้นใยแก้วนำแสง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2020-11-12 08:50:55 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวัดไฟฟ้าในงานระบบไฟฟ้ากำลัง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2020-11-11 22:07:15 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ตู้จำลองสภาวะในการปลูกพืช ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2020-11-11 19:58:53 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องเรียน Creative Thinking สำหรับ 5 สาขาวิชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) manasikarn.sa
2020-11-10 17:04:53 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2020-11-05 12:52:12 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดเพื่อการศึกษา คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2020-11-04 17:18:37 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2020-11-04 16:25:10 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดสาธิตระบบปรับอากาศในอากาศยาน (Air condition and Heating System Trainer) ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2020-11-04 15:36:17 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์และเครื่องมือการพัฒนาการจัดการทางด้านตลาดและธุรกิจด้านข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2020-11-04 14:15:53 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพโรงงาน สาขาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2020-11-03 17:36:25 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อชุดโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่แบบสมาร์ทฟาร์ม ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) manasikarn.sa
2020-11-03 17:34:48 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคุณภาพไข่ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) manasikarn.sa
2020-11-03 13:57:44 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำรวจ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2020-11-03 13:55:03 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ งานซ่อมบำรุงทางสำหรับรถไฟฟ้าความเร็วสูง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2020-11-03 13:52:30 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพประจำหอศิลป์ตะโกราย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2020-11-03 13:13:56 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยา ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครรราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) manasikarn.sa
2020-11-02 14:36:13 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน/น้ำเพื่อการเกษตร ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2020-11-02 14:05:05 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อระบบฟาร์มอัจฉริยะ สำหรับงานปศุสัตว์ และระบบควบคุมอัจฉริยะ ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2020-10-30 17:25:23 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดห้องฝึกปฏิบัติการระบบ BRAKE และ BATTERY การถอดประกอบ และ CUTAWAY ของเครื่องบินพาณิชย์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2020-10-30 17:19:13 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการบังคับควบคุมอากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุน (Drone) ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2020-10-28 16:35:06 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2020-10-28 14:06:37 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำรวจ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2020-10-28 13:13:27 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ งานซ่อมบำรุงทางสำหรับรถไฟฟ้าความเร็วสูง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2020-10-28 11:35:33 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติและวิเคราะห์การทำงานของระบบปรับอากาศในระบบราง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2020-10-28 11:05:05 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ฝึกเชื่อมสำหรับอุตสาหกรรมระบบรางและอากาศยาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2020-10-20 18:37:52 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2020-10-20 17:54:32 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 190 เครื่อง ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2020-10-14 18:26:04 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการฝึกทักษะระบบยานยนต์พลังงานไฟฟ้าสมัยใหม่ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด areeporn.jo
2020-10-12 17:47:44 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง (Freeze Dry) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) manasikarn.sa
2020-09-28 08:35:13 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน ๑ งาน phongphol.ph
2020-09-22 18:53:25 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 11 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2020-09-10 18:34:03 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2020-09-09 18:19:35 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2020-09-08 18:17:08 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) manasikarn.sa
2020-09-08 17:57:02 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2020-08-26 18:06:48 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับด้านการเรียนการสอนบูรณาการศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) manasikarn.sa
2020-08-24 18:18:30 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างประกอบ ขนย้ายและติดตั้งชุดของเล่นโครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-Based Learning) กิจกรรมย่อย การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-Based Learning) จำนวน 32 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) manasikarn.sa
2020-08-17 18:06:57 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักที่ 14 การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมย่อยที่ 14.1 เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ (ครั้งที่ 3) กิจกรรมย่อยที่ 14.1.3 จัดงานประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 29 จำนวน 1 งาน areeporn.jo
2020-08-17 17:43:36 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักที่ 14 การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมย่อยที่ 14.1 เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ (ครั้งที่ 3) กิจกรรมย่อยที่ 14.1.1 อบรมสร้างภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับเยาวชนในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมย่อยที่ 14.1.2 จัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2020-08-10 17:04:04 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับด้านการเรียนการสอนบูรณาการศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) manasikarn.sa
2020-08-05 17:16:46 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อฐานข้อมูล Science Direct eBooks collection - Evidence Based Selection 2020 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2020-07-09 17:56:25 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อฐานข้อมูล Science Direct eBooks collection - Evidence Based Selection 2020 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2020-07-09 15:51:55 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบศูนย์ฝึกอบรม RMUTI Meister สาขายานยนต์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2020-07-03 16:22:32 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2020-06-24 17:31:07 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักนวัตกรรมผลิตผ้าไหมครบวงจร กิจกรรมย่อยเผยแพร่นวัตกรรมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ จำนวน ๑๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2020-06-17 17:01:52 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2020-06-05 18:11:02 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักนวัตกรรมผลิตผ้าไหมครบวงจร กิจกรรมย่อยเผยแพร่นวัตกรรมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ จำนวน ๑๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2020-06-05 17:20:51 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างประกอบ ขนย้ายและติดตั้งครุภัณฑ์ประจำศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2020-06-02 16:40:25 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเวทีอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2020-06-02 16:34:23 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างทำขวดบรรจุน้ำดื่มพร้อมฝาและฉลากราชมงคลอีสาน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) manasikarn.sa
2020-05-21 18:00:17 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบศูนย์ฝึกอบรม RMUTI Meister สาขายานยนต์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2020-05-18 09:05:11 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิชาชีพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2020-05-01 17:14:45 ราคากลาง ราคากลาง ประกวราคาซื้อชุดฝึกระบบบัสข้อมูลในอากาศยาน (Aircraft Data Bus Trainer) ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2020-04-29 11:56:05 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิชาชีพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2020-04-28 16:56:20 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำนักศึกษาทั่วไป ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5,000 Licenses ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) manasikarn.sa
2020-04-28 16:22:27 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติ วัสดุผสม (Composite) สำหรับอากาศยาน ตำบล หนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2020-04-28 13:04:55 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดฝึก Autopilot/Automatic Flight Controls Trainer ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2020-04-24 18:45:18 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติงานเครื่องยนต์ TURBOPROP และ TEAR DOWN RECIPROCATING ในอากาศยานแบบสตาร์ทได้พร้อมแท่น และโปรแกรม ซีบีที ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2020-04-24 18:35:59 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบบัสข้อมูลในอากาศยาน (Aircraft Data Bus Trainer) ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2020-04-23 19:10:39 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติงานเครื่องยนต์ลูกสูบในอากาศยานแบบสตาร์ท ได้พร้อมแท่นและโปรแกรม ซีบีที พร้อมอุปกรณ์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2020-04-23 19:08:24 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติในการขันแน่นและการตรวจสอบ ด้วยอุปกรณ์วัดแรงบิด ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2020-04-23 19:05:54 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานอุตสาหกรรม ๔.๐ เครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวดเหนี่ยวนำ (Wire Cut EDM) ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2020-04-23 19:02:55 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานอุตสาหกรรม ๔.๐ เครื่อง EDM Machine ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2020-04-23 18:12:51 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการซ่อมบำรุงเครื่องบินพาณิชย์ด้วยเครื่องบินพาณิชย์เสมือนจริง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2020-04-23 17:33:48 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเภสัชกรรมไทยมาตรฐาน GMP-PIC/s ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) manasikarn.sa
2020-04-23 17:33:09 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับอากาศยาน (Aircraft Physic Laboratory) ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2020-04-21 16:43:06 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ชุด manasikarn.sa
2020-04-17 17:14:13 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างประกอบ ขนย้ายและติดตั้งชุดของเล่นโครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-Based Learning) กิจกรรมย่อย การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-Based Learning) จำนวน 32 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) manasikarn.sa
2020-04-17 16:56:57 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิชาชีพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2020-04-17 16:43:19 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดฝึก Autopilot/Automatic Flight Controls Trainer ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2020-04-17 12:54:01 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติ วัสดุผสม (Composite) สำหรับอากาศยาน ตำบล หนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2020-04-15 22:26:04 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติ ในการถอด-ประกอบ ชิ้นส่วนอากาศยาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) manasikarn.sa
2020-04-15 21:45:56 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฎิบัติงานด้านหัตถกรรมและอุตสาหกรรมขนาดย่อย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) manasikarn.sa
2020-04-15 17:01:33 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเภสัชกรรมไทยมาตรฐาน GMP-PIC/s ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) manasikarn.sa
2020-04-09 15:08:15 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเภสัชกรรมไทยมาตรฐาน GMP-PIC/s ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) manasikarn.sa
2020-04-08 20:28:26 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 36 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 manasikarn.sa
2020-04-07 18:59:31 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องค้นคว้าส่วนงานวิจัยอาคาร ๘ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2020-04-07 15:21:03 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการผลิตสื่อแอนิเมชั่นขั้นสูงเพื่องานโทรทัศน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2020-04-07 15:17:36 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่อากาศยาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2020-04-07 15:15:11 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) manasikarn.sa
2020-04-07 15:14:40 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบบัสข้อมูลในอากาศยาน (Aircraft Data Bus Trainer) ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2020-04-07 15:05:38 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติงานด้านหัตถกรรมและอุตสาหกรรมขนาดย่อม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) manasikarn.sa
2020-04-07 15:01:52 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติ ในการถอด-ประกอบ ชิ้นส่วนอากาศยานตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) manasikarn.sa
2020-04-07 14:50:40 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติ วัสดุผสม (Composite) สำหรับอากาศยาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) kanlaya.co
2020-04-07 14:33:36 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดฝึกการซ่อมบำรุงเครื่องบินพาณิชย์ด้วยเครื่องบินพาณิชย์เสมือนจริง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) kanlaya.co
2020-04-07 14:26:48 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดฝึก Integrated Glass Cockpit Trainer ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) kanlaya.co
2020-04-07 13:55:06 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดซ่อมบำรุงไฟประจำศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าความเร็วสูง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) kanlaya.co
2020-04-03 21:11:47 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อระบบอาณัตสัญญาณสำหรับการสื่อสารข้อมูลบนรถไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2020-04-03 00:00:00 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทางเดินเท้าพร้อมหลังคาทางเดิน (Covered Walkways) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2020-04-03 00:00:00 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการ ฟิสิกส์สำหรับอากาศยาน (Aircraft Physic Laboratory) ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2020-04-03 00:00:00 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึก Autopilot/Automatic Flight Controls Trainer ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2020-04-03 00:00:00 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำหลักสูตรระบบราง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2020-04-02 16:49:50 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฎิบัติงานเครื่องยนต์ TURBOPROP และ TEAR DOWN RECIPROCATING ในอากาศยานแบบสตาร์ทได้พร้อมแท่น และโปรแกรม ซีบีที ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2020-03-31 20:33:44 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติงานเครื่องยนต์ลูกสูบในอากาศยานแบบสตาร์ท ได้พร้อมแท่นและโปรแกรม ซีบีที พร้อมอุปกรณ์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2020-03-31 20:31:47 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการฝึกไฮดรอลิกส์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2020-03-31 20:29:59 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานอุตสาหกรรม ๔.๐ เครื่อง EDM Machine ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2020-03-31 20:27:17 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานอุตสาหกรรม ๔.๐ เครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวดเหนี่ยวนำ (Wire Cut EDM) ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2020-03-31 19:36:44 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติในการขันแน่นและการตรวจสอบ ด้วยอุปกรณ์วัดแรงบิด ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2020-03-31 19:34:42 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการตรวจโดยไม่ทำลายชิ้นงาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2020-03-30 10:43:53 ราคากลาง ราคากลางประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางการเงิน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2020-03-30 10:39:25 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานด้านวัสดุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2020-03-27 16:13:48 ราคากลาง ราคากลาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางไฟฟ้า ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2020-03-27 16:11:49 ราคากลาง ราคากลาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2020-03-20 18:13:15 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับโครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-Based Learning) กิจกรรมย่อยการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-Based Learning) จำนวน 32 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2020-03-18 15:28:11 ราคากลาง ราคากลาง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบควบคุมด้านงานอุตสาหกรรม (Industrial System Simulation 11 System+PLC)ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2020-03-17 16:15:18 ราคากลาง ราคากลาง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์การจัดทำฟาร์มอัจฉริยะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2020-03-16 16:55:49 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2020-03-13 10:15:27 ราคากลาง ราคากลาง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 36 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) manasikarn.sa
2020-03-13 09:18:39 ราคากลาง ราคากลาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางไฟฟ้า ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2020-03-04 10:18:14 ราคากลาง ราคากลาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2020-03-03 15:34:39 ราคากลาง ราคากลาง ประกาศประกวดราคาซื้อตู้จำลองการเพาะปลูกพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) manasikarn.sa
2020-02-26 16:38:28 ราคากลาง ราคากลาง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาคลุมพื้นดาดฟ้าชั้นสาม อาคาร 15 อาคารวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2020-02-25 13:12:34 ราคากลาง ประกาศอัตราค่ารับซื้อขยะ ของธนาคารขยะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 waraporn.na
2020-02-24 11:05:20 ราคากลาง ราคากลาง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาทัศนศิลป์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) manasikarn.sa
2020-02-21 15:49:11 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2020-02-20 17:29:31 ราคากลาง ราคากลางชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางการเงิน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด phongphol.ph
2020-02-20 15:09:03 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2020-02-20 14:47:39 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2020-02-14 17:10:45 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางไฟฟ้า ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2020-02-07 16:42:09 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ทดสอบทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2020-01-30 17:27:26 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อระบบอาณัตสัญญาณสำหรับการสื่อสารข้อมูลบนรถไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2020-01-30 17:26:20 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิศวกรรมขนส่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2020-01-30 17:22:31 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบศูนย์ฝึกอบรม RMUTI Meister สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2020-01-29 09:12:11 ราคากลาง ราคากลาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจวัดปริมาณสารเคมีชนิดอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi manasikarn.sa
2020-01-29 08:55:26 ราคากลาง ราคากลาง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผสมอาหารสัตว์ ชนิดถังนอนขนาด 500 กก. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ manasikarn.sa
2020-01-24 16:58:48 ราคากลาง ราคากลาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางไฟฟ้า ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2020-01-22 17:21:20 ราคากลาง ราคากลาง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์การจัดทำฟาร์มอัจฉริยะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sakuna.sa
2020-01-22 17:01:35 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อเครื่องปฏิกรณ์ความดันสูง (High pressure reactor) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ เครื่อง phongphol.ph
2020-01-22 16:43:46 ราคากลาง ราคากลาง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบควบคุมด้านงานอุตสาหกรรม (Industrial System Simulation 11 System+PLC)ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- sakuna.sa
2020-01-21 14:08:39 ราคากลาง ราคากลาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือด้านความร้อนสำหรับวิศวกรรมระบบรางและวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ manasikarn.sa
2020-01-15 16:49:58 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2020-01-15 16:44:22 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีพลังงาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2020-01-14 09:35:13 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาทัศนศิลป์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2019-12-27 15:34:53 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบศูนย์ฝึกอบรม RMUTI Meister สาขายานยนต์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2019-11-11 08:41:04 ราคากลาง ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก phongphol.ph
2019-09-20 16:21:29 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน manasikarn.sa
2019-09-19 17:45:07 ราคากลาง ราคากลางจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน phongphol.ph
2019-09-06 18:53:23 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2019-09-06 18:32:49 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2019-09-04 19:47:25 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการจ้างเหมาในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ โครงการ การสร้างเครือข่ายด้าน KOSEN หลักสูตรญี่ปุ่นอนาคตของวิศวกรไทยยุคใหม่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง weerayuth.bo
2019-08-30 13:49:51 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการจัดทำแบบและต้นแบบอนุสาวรีย์พร้อมแม่พิมพ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก weerayuth.bo
2019-08-29 16:47:47 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 12 เดือน manasikarn.sa
2019-08-26 15:20:20 ราคากลาง ราคากลางจัดจ้างโครงการจัดสร้างรูปหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก phongphol.ph
2019-08-06 18:41:09 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดสร้างลานและฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จำนวน 1 งาน manasikarn.sa
2019-07-31 09:48:45 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับการพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการควบเกลียวเส้นไหม โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาเครื่องจ areeporn.jo
2019-07-15 15:37:27 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับการพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการควบเกลียวเส้นไหม โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาเครื่องจ areeporn.jo
2019-07-08 09:58:57 ราคากลาง ราคากลาง จัดจ้างออกแบบอาคารศูนย์บริหารสินทรัพย์และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก phongphol.ph
2019-07-08 09:53:41 ราคากลาง ราคากลางสำหรับการจ้างออกแบบอาคารศูนย์ปฏิบัติการศึกษาด้านระบบรางและอากาศยานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก weerayuth.bo
2019-07-04 19:04:31 ราคากลาง ราคากลางสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานจอดรถกลางแจ้ง บริเวณอาคาร ๕ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2019-07-03 16:37:24 ราคากลาง ราคากลางประกวดราคาจ้างทำขวดบรรจุน้ำดื่มพร้อมฝาและฉลากราชมงคลอีสาน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2019-07-03 16:26:45 ราคากลาง ราคากลาง จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบเมนไฟฟ้าประจำอาคารปฏิบัติการพื้นฐานทั่วไปและวิชาชีพ (สำนักศึกษาทั่วไป) ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส phongphol.ph
2019-07-02 18:29:35 ราคากลาง ราคากลาง จัดจ้างจ้างโครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัด นครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรมที่ ๙ นวัตกรรมสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ จำนวน ๑ งาน ด้ว areeporn.jo
2019-07-02 18:17:59 ราคากลาง ราคากลาง จัดจ้างจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2019-06-18 11:37:19 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับการพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการควบเกลียวเส้นไหม โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาเครื่องจ areeporn.jo
2019-06-13 19:19:10 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานจอดรถกลางแจ้ง บริเวณอาคาร ๕ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2019-05-22 14:35:22 ราคากลาง ราคากลาง จัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินสีเขียว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ phongphol.ph
2019-05-03 18:05:53 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับการพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการค้นหูกเส้นไหม โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาเค weerayuth.bo
2019-05-03 15:49:57 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับการพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการควบเกลียวเส้นไหม โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเครื่องจ areeporn.jo
2019-05-03 15:48:09 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับการพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทอผ้าไหม โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรมที่ 7 การพั areeporn.jo
2019-05-03 15:17:18 ราคากลาง ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำหรับการพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการกรอเส้นไหม โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรมที่ ๖ การพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการกร phongphol.ph
2019-05-03 14:26:40 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับการพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการตีเกลียวเส้นไหม โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาเครื่อง manasikarn.sa
2019-05-03 14:25:35 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับการพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการสาวไหม โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาเครื่องจักรสำหรับก manasikarn.sa
2019-04-30 18:47:32 ราคากลาง ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศ มทร.อีสาน จำนวน ๑ ระบบ phongphol.ph
2019-04-11 18:59:25 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติตรวจเช็คและซ่อมเครื่องยนต์ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2019-04-09 18:34:31 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน areeporn.jo
2019-04-09 17:50:16 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบสาธารณูปโภค ขุดคลองแก้มลิง และปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 รายการ manasikarn.sa
2019-03-28 17:34:20 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid weerayuth.bo
2019-03-28 17:02:33 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร ๑๙ สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) areeporn.jo
2019-03-27 18:28:03 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติตรวจเช็คและซ่อมเครื่องยนต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2019-03-22 18:57:47 ราคากลาง ราคากลาง งานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร 19 สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 งาน areeporn.jo
2019-03-12 16:44:00 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดเบรกรถไฟฟ้าเพื่อการเรียน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2019-03-07 17:05:25 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดฝึกช่างซ่อมบำรุงอากาศยานพื้นฐาน (Basic Skill Trainer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2019-03-07 17:04:29 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติงานเครื่องยนต์ดีเซลช่างจักรกลหนัก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2019-02-21 16:56:38 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติตรวจเช็คและซ่อมเครื่องยนต์ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2019-02-07 17:21:35 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 55 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2019-01-28 17:42:45 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 55 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2019-01-23 14:49:04 ราคากลาง ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศ มทร.อีสาน จำนวน ๑ ระบบ phongphol.ph
2019-01-22 18:17:02 ราคากลาง ราคากลาง จัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการระบบต่อพ่วง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๕ ชุด phongphol.ph
2019-01-10 18:33:08 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2019-01-04 17:46:59 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติตรวจเช็คและซ่อมเครื่องยนต์ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2019-01-04 17:45:41 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบการขนส่งและการควบคุมรถไฟฟ้าความเร็วสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2019-01-04 17:44:34 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดฝึกช่างซ่อมบำรุงอากาศยานพื้นฐาน (Basic Skill Trainer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2019-01-04 17:43:20 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการระบบการทำงานฐานล้อเครื่องบิน (Aircraft Hydraulic Landing Gear System Trainer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประ weerayuth.bo
2019-01-04 17:41:17 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติงานเครื่องยนต์ดีเซลช่างจักรกลหนัก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2019-01-04 16:04:13 ราคากลาง ราคากลาง จัดซื้อชุดปฏิบัติการระบบสื่อสารการบินและอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Avionics Trainer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2019-01-04 16:01:00 ราคากลาง ราคากลาง จัดซื้อชุดระบบนำทางและการติดต่อสื่อสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด phongphol.ph
2019-01-04 14:15:11 ราคากลาง ราคากลาง จัดซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์เครื่องบินแบบเทอร์ไบน์ (Turbine Engine Mini) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2018-12-20 17:44:04 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrieation LAB) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด chanidapa.kh
2018-12-19 17:21:27 ราคากลาง ราคากลาง จัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการการศึกษา (ESS) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 งาน phongphol.ph
2018-12-19 17:06:05 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสืบค้นข้อมูลเชิงอัตโนมัติ (E-Documents) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน weerayuth.bo
2018-12-19 15:57:42 ราคากลาง ราคากลาง จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกัด PC ? Mill 50 และเครื่องกลึง PC ? Turn 50 จำนวน ๑ งาน phongphol.ph
2018-12-11 09:47:28 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวัดประกอบการบิน (Cockpit Instrumentation Trainer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด phongphol.ph
2018-12-07 17:33:55 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดเบรกรถไฟฟ้าเพื่อการเรียน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2018-12-07 17:31:36 ราคากลาง ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการซ่อมหน้าสัมผัสล้อละบังใบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2018-11-30 17:43:14 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการรางและระบบสับรางของรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) manasikarn.sa
2018-11-30 17:17:55 ราคากลาง ราคากลาง จัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการระบบต่อพ่วง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 ชุด phongphol.ph
2018-11-30 17:10:01 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกโบกี้รถไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) manasikarn.sa
2018-11-21 18:20:33 ราคากลาง ราคากลาง จัดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 รายการ phongphol.ph
2018-11-13 18:23:35 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบสื่อสารการบินและอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Avionics Trainer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi phongphol.ph
2018-11-13 18:22:09 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดระบบนำทางและการติดต่อสื่อสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2018-11-13 18:20:52 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกห้องอบรมไฟฟ้าด้านอากาศยาน (Aircraft Electric Trainer Laboratory) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin phongphol.ph
2018-11-13 18:19:44 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวัดประกอบการบิน (Cockpit Instrumentation Trainer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phongphol.ph
2018-11-13 16:22:19 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกช่างซ่อมบำรุงอากาศยานพื้นฐาน (Basic Skill Trainer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2018-11-12 18:53:11 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการพื้นฐานทั่วไปและวิชาชีพ (พื้นฐานวิชาชีพ) ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด manasikarn.sa
2018-11-12 18:34:51 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการพื้นฐานทั่วไปและวิชาชีพ (สำนักศึกษาทั่วไป) ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร manasikarn.sa
2018-11-12 18:33:46 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการพื้นฐานทั่วไปและวิชาชีพ (ช่างอุตสาหกรรม) ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b manasikarn.sa
2018-11-09 18:23:08 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงป้ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พื้นที่การศึกษาหนองระเวียง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) manasikarn.sa
2018-11-08 17:39:50 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติงานเครื่องยนต์ดีเซลช่างจักรกลหนัก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2018-11-07 17:34:26 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการระบบการทำงานฐานล้อเครื่องบิน (Aircraft Hydraulic Landing Gear System Trainer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิ weerayuth.bo
2018-11-07 14:50:32 ราคากลาง ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องกลไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) manasikarn.sa
2018-11-06 10:06:49 ราคากลาง ราคากลาง จัดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทั่วไปและวิชาชีพ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ phongphol.ph
2018-10-12 17:55:12 ราคากลาง ประกาศราคากลาง ซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการพื้นฐานทั่วไปและวิชาชีพ (นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาชีพ) ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด manasikarn.sa
2018-10-12 11:03:51 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวัดประกอบการบิน (Cockpit Instrumentation Trainer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด phongphol.ph
2018-10-12 10:41:53 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกห้องอบรมไฟฟ้าด้านอากาศยาน (Aircraft Electric Trainer Laboratory) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด phongphol.ph
2018-10-11 19:17:52 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์เครื่องบินแบบเทอร์โบ (Turbine Engine Mini) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด phongphol.ph
2018-10-11 19:15:10 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดระบบนำทางและการติดต่อสื่อสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด phongphol.ph
2018-10-11 19:11:51 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบสื่อสารการบินและอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Avionics Trainer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด phongphol.ph
2018-10-11 18:39:32 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกช่างซ่อมบำรุงอากาศยานพื้นฐาน (Basic Skill Trainer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด weerayuth.bo
2018-10-11 18:36:12 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการระบบการทำงานฐานล้อเครื่องบิน (Aircraft Hydraulic Landing Gear System Trainer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด weerayuth.bo
2018-09-13 17:09:27 ราคากลาง ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) nipada.su
2018-09-13 16:20:58 ราคากลาง ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง weerayuth.bo
2018-09-06 18:12:25 ราคากลาง ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) nipada.su
2018-08-28 17:23:27 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๔๐,๐๐๐ BTU จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2018-08-24 14:34:20 ราคากลาง ราคากลาง การประกวดราคาจ้างทำขวดบรรจุน้ำดื่มพร้อมฝาและฉลากราชมงคลอีสาน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2018-08-22 14:49:47 ราคากลาง ราคากลางงานก่อสร้างป้ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมงานภูมิทัศน์รอบบริเวณ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi nipada.su
2018-08-20 17:59:19 ราคากลาง ราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 งาน phongphol.ph
2018-08-20 17:49:04 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) manasikarn.sa
2018-08-06 18:18:40 ราคากลาง ราคากลาง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พื้นฐานงานโยธาและครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) chanidapa.kh
2018-08-06 17:30:05 ราคากลาง ราคากลางประกวดราคาจ้างทำขวดน้ำดื่มพร้อมฝาและฉลากราชมงคลอีสาน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2018-08-06 17:26:59 ราคากลาง ราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 40,000 BTU จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2018-07-09 14:28:16 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างทำขวดน้ำดื่มพร้อมฝาและฉลากราชมงคลอีสาน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2018-07-09 14:15:50 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๔๐,๐๐๐ BTU จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2018-06-29 16:02:57 ราคากลาง ราคากลางประกวดราคาจ้างทำรายงานประจำปี และรายงานสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2018-06-27 12:49:01 ราคากลาง ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ขนาด 12.9 นิ้ว จำนวน 35 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) manasikarn.sa
2018-06-26 08:35:21 ราคากลาง ราคากลาง ฐานข้อมูล Science Direct Ebooks Collection Evidence Based Selection จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง nipada.su
2018-06-25 18:56:57 ราคากลาง ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบโครงการขุดคลองแก้มลิง และภูมิทัศน์ พร้อมออกแบบถนนและระบบสาธารณูปโภค ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง weerayuth.bo
2018-06-12 18:06:49 ราคากลาง ราคากลางประกวดราคาจ้างทำรายงานประจำปี และรายงานสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2018-06-12 17:37:11 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคุรุสัมมนาคาร มทร.อีสาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) chanidapa.kh
2018-06-07 17:02:46 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พื้นฐานงานโยธาและครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) chanidapa.kh
2018-06-07 13:55:20 ราคากลาง ราคากลางครุภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการเชื่อมโลหะ จำนวน ๑ ชุด phongphol.ph
2018-05-23 16:56:42 ราคากลาง ราคากลางรถยนต์โดยสาร 6 ล้อ 2 แถว จำนวน 1 คัน nipada.su
2018-05-18 17:26:18 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคุรุสัมมนาคาร มทร.อีสาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) chanidapa.kh
2018-04-27 17:51:12 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคุรุสัมมนาคาร มทร.อีสาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) chanidapa.kh
2018-04-20 15:47:04 ราคากลาง ราคากลางจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑ งาน phongphol.ph
2018-03-22 10:31:59 ราคากลาง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่และทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน waraporn.na
2018-03-15 16:56:14 ราคากลาง ประกาศราคากลาง จัดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสถานที่อบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนว weerayuth.bo
2018-03-08 12:03:41 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ ชุด phongphol.ph
2018-03-06 15:24:34 ราคากลาง ราคากลาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคุรุสัมมนาคาร มทร.อีสาน จำนวน 1 ชุด chanidapa.kh
2018-03-06 12:33:16 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) manasikarn.sa
2018-03-05 10:03:45 ราคากลาง ราคากลางชุดเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์นม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด nipada.su
2018-02-28 18:58:08 ราคากลาง ราคากลางจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ งาน weerayuth.bo
2018-02-27 14:36:57 ราคากลาง ราคากลาง ชุดครุภัณฑ์ประจำศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ จำนวน 1 ชุด chanidapa.kh
2018-02-16 08:48:59 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ เครื่อง weerayuth.bo
2018-02-14 09:11:33 ราคากลาง ราคากลาง จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน nipada.su
2018-02-13 15:35:35 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อชุดระบบรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ ชุด phongphol.ph
2018-02-07 15:14:16 ราคากลาง ราคากลาง จัดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ งาน phongphol.ph
2018-02-06 15:03:20 ราคากลาง ราคากลาง จัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมอาคารอำนวยการ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง chanidapa.kh
2018-02-01 18:23:43 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b manasikarn.sa
2018-02-01 18:00:23 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รองรับระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) manasikarn.sa
2018-01-26 11:03:04 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๑ รายการ weerayuth.bo
2018-01-25 15:41:14 ราคากลาง ราคากลางจัดจ้างทำวีดีทัศน์ RMUTI ๒๐๑๘ จำนวน ๑ งาน weerayuth.bo
2018-01-25 11:09:29 ราคากลาง ราคากลางชุุดแข่งขันกีฬา จำนวน 506 ชุด และเสื้อวอร์มนักกีฬา ผู้จักการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ จำนวน 305 ตัว nipada.su
2018-01-23 17:11:03 ราคากลาง ราคากลางงานจัดซื้อชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปข้าวและธัญพืช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด phongphol.ph
2018-01-22 19:03:25 ราคากลาง ราคากลางชุดเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์นม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) nipada.su
2018-01-19 17:43:52 ราคากลาง ราคากลางครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) nipada.su
2018-01-19 10:33:07 ราคากลาง ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลและเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นระยะเวลา 4 ปี จำนวน 1 งาน nipada.su
2018-01-17 19:21:00 ราคากลาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวัดละเอียด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) chanidapa.kh
2018-01-10 17:18:10 ราคากลาง ราคากลางจัดจ้างบริการบำรุงรักษาตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคาร 36) nipada.su
2018-01-10 16:58:58 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด nipada.su
2018-01-10 16:51:19 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดจุดหลอมเหลว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 8 เครื่อง nipada.su
2018-01-10 16:40:35 ราคากลาง ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีประจำกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 ชุด nipada.su
2018-01-09 15:34:08 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบและควบคุมคุณภาพอาหารทางเคมีและทางประสาทสัมผัส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด chanidapa.kh
2018-01-08 17:25:58 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อชุดระบบรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ ชุด phongphol.ph
2018-01-05 13:24:52 ราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด kanlaya.co
2018-01-05 10:13:10 ราคากลาง ราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หมายเลขครุภัณฑ์ งปม.๒๕๔๗-๔๗๘๑-๗๑๑๗๔-๑ และ งปม.๒๕๔๗-๔๗๘๑-๗๑๑๗๔-๒ จำนวน ๑ งาน weerayuth.bo
2018-01-05 10:06:36 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ weerayuth.bo
2017-12-29 10:18:26 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "ราชมงคลอีสานเกมส์" ครั้งที่ ๓๕ nipada.su
2017-12-28 08:38:28 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ทดสอบความรู้และบริการวิชาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง weerayuth.bo
2017-12-27 18:10:34 ราคากลาง ราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะที่ ๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd weerayuth.bo
2017-12-27 17:44:50 ราคากลาง ราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรเทคโนโลยีโลจิสติกส์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด weerayuth.bo
2017-12-27 17:40:23 ราคากลาง ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้นดาดฟ้าและชั้น ๕ อาคาร ๒๒ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2017-12-22 09:35:01 ราคากลาง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด chanidapa.kh
2017-12-21 18:35:53 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ weerayuth.bo
2017-12-19 10:58:57 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อตู้อบ จำนวน ๑ ตู้ weerayuth.bo
2017-12-15 09:34:37 ราคากลาง ราคากลางครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) nipada.su
2017-12-14 19:39:16 ราคากลาง ราคากลางครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด nipada.su
2017-12-14 16:09:50 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด chanidapa.kh
2017-12-14 16:04:50 ราคากลาง ราคารกลางซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการด้านการออกแบบคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด phongphol.ph
2017-12-13 11:11:51 ราคากลาง ราคากลาง ประกาศประกวดราคาซื้อและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวัดละเอียด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด chanidapa.kh
2017-12-06 16:36:35 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานศูนย์วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ manasikarn.sa
2017-11-30 17:52:06 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราดแบบตั้งโต๊ะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด manasikarn.sa
2017-11-30 17:38:14 ราคากลาง ราคากลาง ร่างประกวดราคาซื้อและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวัดละเอียด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด chanidapa.kh
2017-11-24 16:13:19 ราคากลาง ราคากลางค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบติดตามโครงการออนไลน์ (OPT) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง nipada.su
2017-11-23 17:33:03 ราคากลาง ราคากลางชุดฝึกควบคุมพื้นฐานทางวิศวกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓๐ ชุด nipada.su
2017-11-23 16:23:31 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อกล้องวัดระดับดิจิตอล สำหรับงานชั้น 1 แบบอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 กล้อง phongphol.ph
2017-11-21 15:37:29 ราคากลาง ราคากลาง ซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราดชนิดตั้งโต๊ะ และชุดวิเคราะห์ธาตุแบบ EDS ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ เครื่อง chanidapa.kh
2017-11-20 09:36:00 ราคากลาง ราคากลาง จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำกองบริหารงานบุคคล จำนวน 1 ชุด chanidapa.kh
2017-11-20 09:26:58 ราคากลาง ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องสัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด chanidapa.kh
2017-11-10 15:44:04 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ จำนวน ๑ ชุด phongphol.ph
2017-11-08 18:27:51 ราคากลาง ราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) weerayuth.bo
2017-11-08 18:25:16 ราคากลาง ราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพประจำห้องมรกตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) weerayuth.bo
2017-11-08 18:22:12 ราคากลาง ราคากลางประกวดราคาซื้อชุด Planetary Micro Mill และ Particle Size Analyzer ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) weerayuth.bo
2017-11-06 17:05:06 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อ Thermal Conductivity Tester ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ เครื่อง manasikarn.sa
2017-11-06 16:25:20 ราคากลาง ราคากลาง X-ray Diffractometer (XRD) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 เครื่อง nipada.su
2017-11-03 19:18:46 ราคากลาง ราคากลางชุดครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด phongphol.ph
2017-11-03 18:34:52 ราคากลาง ราคากลางซื้อกล้องจุลทรรศน์วัดแรงระดับอะตอม SPM ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ เครื่อง phongphol.ph
2017-11-03 17:22:48 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาทัศนศิลป์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด weerayuth.bo
2017-11-03 17:20:14 ราคากลาง ราคากลาง ครุภัณฑ์สำหรับงานผลิตสื่อวิดิทัศน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง manasikarn.sa
2017-11-03 17:16:35 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อที่นอนสำหรับนักศึกษา จำนวน ๒๕๐ หลัง weerayuth.bo
2017-11-03 17:16:23 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ชนิิดเลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ สำหรับกระดาษ A3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ชุด phongphol.ph
2017-11-03 14:09:43 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อชุดแข่งขันนักกีฬา จำนวน ๒๗๐ ชุด และเสื้อวอร์มนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๕๖ ตัว nipada.su
2017-10-31 17:35:32 ราคากลาง ราคากลาง ซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราดชนิดตั้งโต๊ะ และชุดวิเคราะห์ธาตุแบบ EDS ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ เครื่อง chanidapa.kh
2017-10-27 18:29:23 ราคากลาง ราคากลางประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลและเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet)เป็นระยะเวลา 4 ปี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) nipada.su
2017-10-25 14:14:20 ราคากลาง ราคากลางค่าจ้างเหมาจัดซุ้มดอกดาวเรือง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน weerayuth.bo
2017-10-25 14:10:34 ราคากลาง ราคากลางค่าจ้างลงสื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๑ งาน weerayuth.bo
2017-10-25 14:04:32 ราคากลาง ราคากลางค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งตลอดแนวรั้วและป้ายมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ งาน weerayuth.bo
2017-10-02 14:13:02 ราคากลาง ราคากลางจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ งาน weerayuth.bo
2017-10-02 09:51:08 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อพันธุ์ไก่ไข่พร้อมไข่ จำนวน 1,000 ตัว nipada.su
2017-09-22 09:30:16 ราคากลาง เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมงานติดตั้งและเดินสายสัญญาณภาพ จำนวน 1 รายการ nipada.su
2017-09-21 09:47:25 ราคากลาง ราคากลางจัดจ้างถ่ายทำวีดีทัศน์พร้อมผลิตวีดีทัศน์ จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น weerayuth.bo
2017-09-20 11:02:39 ราคากลาง ราคากลางซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จำนวน 1 งาน โดยวิธีพิเศษ nipada.su
2017-09-19 16:12:12 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๕๐ รายการ weerayuth.bo
2017-09-18 18:46:05 ราคากลาง ราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดกล้องและอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์แบบนอกสถานที่ จำนวน 1 รายการ chanidapa.kh
2017-09-18 18:39:12 ราคากลาง ราคากลาง ครุภัณฑ์ผ้าม่านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน อาคาร 37 จำนวน 1 รายการ chanidapa.kh
2017-09-18 17:47:30 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา weerayuth.bo
2017-09-07 16:41:32 ราคากลาง ราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา weerayuth.bo
2017-09-07 09:08:11 ราคากลาง ราคากลางวัสดุการศึกษา จำนวน 66 รายการ phongphol.ph
2017-09-06 10:54:34 ราคากลาง ราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพเบื้องต้น จำนวน ๑ ชุด weerayuth.bo
2017-09-06 10:47:40 ราคากลาง ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบรับสมัครนักศึกษา (E-Addmission) ให้สามารถรองรับ ระบบ TCAS จำนวน ๑ งาน weerayuth.bo
2017-08-29 11:31:33 ราคากลาง โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู่สากล จำนวน ๑ งานโดยวิธีพิเศษ phongphol.ph
2017-08-23 14:06:11 ราคากลาง ราคากลางจ้างจัดทำรายงานประจำปี และรายงานสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1 งาน โดยวิธีสอบราคา nipada.su
2017-08-22 19:25:44 ราคากลาง ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 76 รายการ chanidapa.kh
2017-08-21 15:25:52 ราคากลาง ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการศึกษา chanidapa.kh
2017-08-17 16:50:18 ราคากลาง วัสดุการศึกษา Hard disk ชนิด Solid State Drive จำนวน 165 ตัว phongphol.ph
2017-08-17 16:35:00 ราคากลาง ราคากลางวัสดุการศึกษา สาขาวิชามนุษยศาสตร์ phongphol.ph
2017-08-17 16:20:07 ราคากลาง ราคากลางวัสดุการศึกษา จำนวน 14 รายการ phongphol.ph
2017-08-17 10:34:08 ราคากลาง ราคากลาง วัสดุการศึกษา จำนวน 156 รายการ chanidapa.kh
2017-08-17 10:25:14 ราคากลาง ราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 5 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา chanidapa.kh
2017-08-10 18:37:39 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล กิจกรรมที่ ๒ : จัดทำแผนที่นำเที่ยวอัจฉริยะกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และAPPLICATION จำนวน ๑ งาน manasikarn.sa
2017-08-10 18:34:06 ราคากลาง ราคากลางประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามข้อเสนอของประชารัฐ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอ chanidapa.kh
2017-08-10 18:26:21 ราคากลาง ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล กิจกรรมที่ ๓ : โรดโชว์ธุรกิจกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e weerayuth.bo
2017-08-03 18:38:34 ราคากลาง ราคากลางประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามข้อเสนอของประชารัฐ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอ chanidapa.kh
2017-08-03 18:37:50 ราคากลาง ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล กิจกรรมที่ ๓ : โรดโชว์ธุรกิจกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e weerayuth.bo
2017-08-03 18:32:48 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล กิจกรรมที่ ๒ : จัดทำแผนที่นำเที่ยวอัจฉริยะกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และAPPLICATION จำนวน ๑ งาน manasikarn.sa
2017-08-03 18:00:15 ราคากลาง ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล กิจกรรมที่ 4 เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi phongphol.ph
2017-08-02 13:24:09 ราคากลาง ราคากลางสอบราคาจัดซื้อโคมไฟส่องทางชนิดแอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ติดเสาไฟ จำนวน ๑๐๐ ดวง weerayuth.bo
2017-07-31 13:45:45 ราคากลาง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 25,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่งน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 kanlaya.co
2017-07-20 09:00:04 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำสำนักงานอธิการบดี โครงการจัดตั้งวิทยาลัยระบบราง phongphol.ph
2017-07-19 17:58:32 ราคากลาง ราคากลางจ้างจัดทำรายงานประจำปี และรายงานสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1 งาน nipada.su
2017-07-14 15:36:12 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อเครื่องฉายภาพ (โปรเจคเตอร์) ประจำห้องเรียน อาคารส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร ๓๕) จำนวน ๑ รายการ weerayuth.bo
2017-07-14 15:15:30 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) phongphol.ph
2017-07-04 09:16:56 ราคากลาง ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 153 รายการ chanidapa.kh
2017-06-29 17:19:38 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการและการเรียนการสอน จำนวน 82 ชุด chanidapa.kh
2017-06-21 15:04:25 ราคากลาง ราคากลาง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน ๕๕ เครื่อง manasikarn.sa
2017-06-21 08:46:38 ราคากลาง ราคากลางซ่อมระบบคอนโทรล จำนวน ๑ งาน weerayuth.bo
2017-06-21 08:40:20 ราคากลาง ราคากลางครุภัณฑ์ปั้มน้ำแรงดันและมอเตอร์ปั้มน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง weerayuth.bo
2017-06-20 15:44:56 ราคากลาง ราคากลางจัดจ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จำนวน ๑ งาน weerayuth.bo
2017-06-16 17:10:51 ราคากลาง ราคากลางเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๓๕ ชุด phongphol.ph
2017-06-16 09:36:51 ราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด เป็นจำนวนเงิน ๑๒๘,๓๐๐ บาท kanlaya.co
2017-06-09 16:45:13 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการและการเรียนการสอน จำนวน 82 ชุด chanidapa.kh
2017-06-07 17:02:08 ราคากลาง ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 105 รายการ chanidapa.kh
2017-06-05 18:15:16 ราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ suphachira.ch
2017-06-05 17:03:39 ราคากลาง ราคากลาง จัดจ้างเหมาสำรวจเพื่อการออกแบบถนน ภายในศูนย์การศึกษาหนองระเวียง (ระยะทาง 11.5 กิโลเมตร) chanidapa.kh
2017-05-24 16:43:38 ราคากลาง ราคากลาง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน ๕๕ เครื่อง manasikarn.sa
2017-05-16 16:34:16 ราคากลาง ประกาศราคากลาง สอบราคาซื้อชุดระบบรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๒ ชุด manasikarn.sa
2017-05-08 11:21:07 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เชื่อมต่อบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคาร ๒ ศูนย์วัฒนธรรม จำนวน ๑ ชุด weerayuth.bo
2017-05-02 14:31:42 ราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องดิจิตัลมัลติมิเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม จำนวน 17 เครื่อง kanlaya.co
2017-04-28 11:07:59 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน phongphol.ph
2017-04-26 16:50:09 ราคากลาง ประกาศราคากลาง ประกวดราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการและการเรียนการสอน จำนวน 82 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding) manasikarn.sa
2017-04-21 13:23:30 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๒ รายการ weerayuth.bo
2017-04-10 13:17:50 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์แผงกั้นจราจร จำนวน ๒ รายการ weerayuth.bo
2017-04-07 17:06:15 ราคากลาง ราคากลางสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบแผนที่อัจฉริยะ และแอพลิเคชั่นนำเที่ยว กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด suphachira.ch
2017-03-30 16:10:54 ราคากลาง ราคากลางงานจ้างโครงการศึกษาดูงานการพัฒนานโยบายและส่งเสริมการดำเนินการของมหาวิทยาลัยสู่สากลที่สอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีพิเศษ weerayuth.bo
2017-03-27 15:45:53 ราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด kanlaya.co
2017-03-21 16:47:09 ราคากลาง ีราคากลาง โครงการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 170 ชุด naipaporn.ch
2017-03-20 15:23:53 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน phongphol.ph
2017-03-17 13:24:08 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อหลอดไฟพาร์(๓๐๐ PAR/WEL) จำนวน ๓๐๐ ดวง weerayuth.bo
2017-03-15 08:45:15 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ดวงโคมแบบแอลอีดีจำนวน ๖ ชุด weerayuth.bo
2017-03-09 15:00:12 ราคากลาง ประกาศราคากลาง จัดจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน naipaporn.ch
2017-02-24 09:11:40 ราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้าระบบไฮดรอลิค จำนวน ๑ เครื่อง kanlaya.co
2017-02-21 14:41:33 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด phongphol.ph
2017-02-15 19:15:26 ราคากลาง ราคากลางครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด naipaporn.ch
2017-02-15 11:16:39 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้รางเลื่อน จำนวน ๑ ชุด weerayuth.bo
2017-02-08 15:20:11 ราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกองคลัง จำนวน 1 ชุด kanlaya.co
2017-02-08 15:19:22 ราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ kanlaya.co
2017-02-03 17:35:34 ราคากลาง ราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติถอดประกอบอุปกรณ์แต่ละตัวของระบบเบรคอัที่ใช้กับรถไฟ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) naipaporn.ch
2017-02-03 17:30:57 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการระบบเบรคชนิดลมอัดที่ใช้กับรถไฟ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) manasikarn.sa
2017-01-31 17:44:35 ราคากลาง ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2017-01-25 18:30:32 ราคากลาง ราคากลาง จัดจ้างก่อสร้างโครงหลังคาลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2017-01-18 17:28:15 ราคากลาง ราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน weerayuth.bo
2017-01-13 16:42:35 ราคากลาง ราคากลางสอบราคาจัดซื้อที่นอนสำหรับนักศึกษาหอพัก จำนวน ๓๘๖ หลัง weerayuth.bo
2016-12-30 16:42:36 ราคากลาง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการระบบเบรคชนิดลมอัดที่ใช้กับรถไฟ จำนวน ๑ ชุด manasikarn.sa
2016-12-30 16:35:38 ราคากลาง ราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติถอดประกอบอุปกรณ์แต่ละตัวของระบบเบรคอัที่ใช้กับรถไฟ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) naipaporn.ch
2016-12-13 18:19:09 ราคากลาง ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารประชาสัมพันธ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 รายการ phongphol.ph
2016-12-13 18:17:24 ราคากลาง ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนขนาดใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ weerayuth.bo
2016-12-13 18:01:58 ราคากลาง ราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ และพยาบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนคราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) manasikarn.sa
2016-12-09 17:00:13 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด phongphol.ph
2016-12-09 16:57:48 ราคากลาง ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2016-12-02 11:10:35 ราคากลาง ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำเสียและบ่อพักน้ำ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 รายการ naipaporn.ch
2016-11-30 18:20:12 ราคากลาง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนขนาดกลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็๋กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน ๓,๕๘๕,๖๐๐ บาท phongphol.ph
2016-11-30 18:10:26 ราคากลาง ราคากลาง ครุภัณฑ์ประกอบห้องบริหารจัดการเรียนการสอนและการให้บริการสื่อการเรียนการสอน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) manasikarn.sa
2016-11-30 18:05:29 ราคากลาง ราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนขนาดใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2016-11-25 13:25:10 ราคากลาง ราคากลาง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Texture Analyzer) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด naipaporn.ch
2016-11-17 16:46:17 ราคากลาง ราคากลางสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำเกษตรในฟาร์ม ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ งาน weerayuth.bo
2016-11-16 19:29:31 ราคากลาง ราคากลางงานจ้างปรับปรุงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 งาน naipaporn.ch
2016-11-16 16:46:32 ราคากลาง ราคากลางจัดจ้างก่อสร้างถนนเกษตรในฟาร์ม ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด naipaporn.ch
2016-11-15 18:19:20 ราคากลาง ราคากลางโครงการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 170 ชุด naipaporn.ch
2016-11-15 18:11:17 ราคากลาง ราคากลางสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนภาคกลุ่มพาณิชยกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด weerayuth.bo
2016-11-15 17:40:44 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ ชุด phongphol.ph
2016-11-15 17:05:36 ราคากลาง ราคากลางสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด weerayuth.bo
2016-11-14 08:33:52 ราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 ชุด kanlaya.co
2016-11-08 19:01:48 ราคากลาง ราคากลาง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Texture Analyzer) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด naipaporn.ch
2016-11-07 15:41:31 ราคากลาง ราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงดันสูงจากอาคารปฏิบัติการพื้นฐานทั่วไปและวิชาชีพไปยังอาคารปฏิบัติการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ งาน manasikarn.sa
2016-11-07 15:36:03 ราคากลาง ราคากลางงานจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าและทางจักรยาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน phongphol.ph
2016-11-02 18:30:15 ราคากลาง ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงห้องเรียน อาคาร 16 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน phongphol.ph
2016-10-28 18:51:05 ราคากลาง ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำเสียและบ่อพักน้ำ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ งาน weerayuth.bo
2016-10-21 18:18:56 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ ตำลบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1ชุด phongphol.ph
2016-10-20 17:56:35 ราคากลาง ราคากลางครุภัณฑ์ชุดเครื่องผลิตน้ำสำหรับงานวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ manasikarn.sa
2016-10-07 16:36:38 ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด ranu.wo
2016-08-26 15:57:26 ราคากลาง ราคากลางประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ งาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2016-08-22 10:37:48 ราคากลาง ราคากลางงานจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารนิทรรศการถาวรเป็นบ้านพักรับรอง 1 งาน phongphol.ph
2016-08-19 17:44:56 ราคากลาง ราคากลางสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ คัน weerayuth.bo
2016-08-16 16:32:20 ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสำนักงานอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ranu.wo
2016-07-28 16:47:06 ราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน ranu.wo
2016-06-15 14:55:45 ราคากลาง สอบราคาจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำจากโรงอาหารถึงอาคาร 34 จำนวน 1 งาน ranu.wo
2016-03-30 10:36:34 ราคากลาง ประกาศราคากลางจัดจ้างโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ระดับปริญยาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่่นที่ 3 kanlaya.co
2016-02-15 09:02:34 ราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำห้องสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 28 รายการ ranu.wo
2015-12-03 17:19:55 ราคากลาง ราคากลางสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน จำนวน ๑ ชุด weerayuth.bo
2015-12-03 17:16:22 ราคากลาง ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดตรวจสอบสินค้าโดยวิธีไม่ทำลายจำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) weerayuth.bo
2015-12-03 16:57:33 ราคากลาง ราคากลางครุภัณฑ์ถังหมักพร้อมชุดควบคุมอัตโนมัติ suphachira.ch
2015-11-25 16:55:41 ราคากลาง ราคากลางประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการช่างอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา sukanya.te
2015-11-12 17:27:50 ราคากลาง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ ชุด kampoo.ro
2015-11-12 16:45:45 ราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา sukanya.te
2015-11-10 16:58:29 ราคากลาง ราคากลางครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพประจำสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม suphachira.ch
2015-10-22 20:05:01 ราคากลาง ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ด้วยเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๕๙ โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "ราชมงคลอีสานเกมส์" ครั้งที่ ๓๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidd sukanya.te
2015-10-20 17:45:28 ราคากลาง ราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่จอดรถต์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ phongsakan.ph
2015-10-14 22:32:27 ราคากลาง ราคากลางประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน phongsakan.ph
2015-10-14 22:28:20 ราคากลาง ราคากลางประกาศสอบราคาปรับปรุงดาดฟ้าและหลังคา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน phongsakan.ph
2015-10-14 22:04:27 ราคากลาง ราคากลางจ้างปรับปรุงแผงกันแดดอาคาร 22 สถาปัตยกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน suphachira.ch
2015-10-14 21:54:38 ราคากลาง ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการงานพัฒนาทักษะวิชาชีพ ตำบลหนองบัวศาลา sukanya.te
2015-10-14 21:50:07 ราคากลาง ปรับปรุงโรงซ่อมเครื่องจักรกลหนัก ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง sukanya.te
2015-10-14 21:01:16 ราคากลาง ราคากลางจัดจ้างสอบราคาก่อสร้างโรงเรือนสำหรับเตรียมเมล็ดพันธุ์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน weerayuth.bo
2015-10-14 20:57:54 ราคากลาง ราคากลางจัดจ้างสอบราคาก่อสร้างโรงเรือนสำหรับแพะและแกะ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน weerayuth.bo
2015-10-14 20:53:55 ราคากลาง ราคากลางจัดจ้างสอบราคาก่อสร้างโรงเรือนสำหรับไก่ไข่ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน weerayuth.bo
2015-10-14 20:49:51 ราคากลาง ราคากลางจัดจ้างสอบราคาก่อสร้างโรงเรือนสำหรับเก็บอาหารสำรองสำหรับสัตว์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน weerayuth.bo
2015-10-14 20:46:14 ราคากลาง ราคากลางจัดจ้างสอบราคาก่อสร้างโรงเรือนสำหรับเตรียมดิน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน weerayuth.bo
2015-10-14 20:41:44 ราคากลาง ราคากลางจัดจ้างสอบราคาปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน weerayuth.bo
2015-10-14 18:51:43 ราคากลาง ปรับปรุงพื้นที่เพื่อการพัฒนาบริเวณแนวกำแพงรั้ว ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง sukanya.te
2015-10-14 18:47:22 ราคากลาง ก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากรศูนย์การศึกษาหนองระเวียง sukanya.te
2015-10-14 18:44:16 ราคากลาง ปรับปรุงป้ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง sukanya.te
2015-10-13 21:13:57 ราคากลาง ก่อสร้างลานจอดรถบริเวณอาคารกิจการนักศึกษา sukanya.te
2015-10-13 21:12:11 ราคากลาง ปรับปรุงพื้นที่ร้านค้าหอพักนักศึกษา sukanya.te
2015-10-13 21:10:34 ราคากลาง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ sukanya.te
2015-10-13 21:08:41 ราคากลาง ปรับปรุงสนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน sukanya.te
2015-10-12 20:01:59 ราคากลาง ราคากลางจัดจ้างสร้างลานศิลปวัฒนธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน weerayuth.bo
2015-10-12 19:26:41 ราคากลาง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคารคณะบริหารธุรกิจ sukanya.te
2015-10-08 18:07:49 ราคากลาง ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ด้วยเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๕๙ โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "ราชมงคลอีสานเกมส์" ครั้งที่ ๓๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidd weerayuth.bo
2015-10-06 18:11:21 ราคากลาง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sukanya.te
2015-09-17 16:06:17 ราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างปรับแก้ไขแบบรูปรายการอาคารปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน kanlaya.co
2015-09-11 18:18:12 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโรงเรือนและบ่อหมักฟางด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) phongsakan.ph
2015-09-10 15:48:28 ราคากลาง ราคากลางโครงการปูพื้น ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ อพ.สธ suphachira.ch
2015-09-08 17:24:46 ราคากลาง ราคากลางครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์จำนวน 1 ชุด weerayuth.bo
2015-08-28 10:55:28 ราคากลาง สอบราคาจ้างขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงภายใน sukanya.te
2015-08-28 09:25:51 ราคากลาง ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคาร 19 ชั้น 2 suphachira.ch
2015-08-25 08:58:38 ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด weerayuth.bo
2015-08-24 08:40:06 ราคากลาง ประกาศราคากลาง งานจ้างทำดอกไม้ประดับบริเวณงานและห้องตะโกราย 3 suphachira.ch
2015-08-21 15:49:00 ราคากลาง ประกาศราคากลางจัดจ้างทำ Mascot Land Mark หล่อไฟเบอร์คลาส จำนวน 3 ชุด kanlaya.co
2015-08-21 15:46:55 ราคากลาง ประกาศราคากลางจัดจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร จำนวน ๒ ตัว kanlaya.co
2015-08-07 17:15:50 ราคากลาง ราคากลางงานจัดจ้างทำแฟลชไดรฟ์พร้อมสกรีน ขนาด 8 GB จำนวน 750 อัน suphachira.ch
2015-08-07 17:14:40 ราคากลาง ราคากลางงานจัดจ้างทำบอร์ด จำนวน 200 อัน suphachira.ch
2015-08-07 17:12:21 ราคากลาง ประกาศราคากลางจัดจ้างทำคู่มือชมนิทรรศการ จำนวน 1,000 เล่ม kanlaya.co
2015-08-06 10:20:38 ราคากลาง ครุภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 10 KVA phongsakan.ph
2015-07-27 15:13:12 ราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ sukanya.te
2015-07-16 08:39:17 ราคากลาง ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบริการสำหรับเดินทางไปและเปลี่ยนเชิงวิชาการ กิจกรรมนักศึกษาและวัฒนธรรม suphachira.ch
2015-07-14 16:19:06 ราคากลาง ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ suphachira.ch
2015-06-17 17:18:09 ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 4 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 10 เครื่อง ranu.wo
2015-06-17 15:28:26 ราคากลาง ประกาศราคากลางเช่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ จำนวน 1 รายการ kanlaya.co
2015-06-12 12:29:07 ราคากลาง จัดซื้อคอมพิวเตอร์หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด Solid State Drive จำนวน 80 หน่วย ranu.wo
2015-06-04 14:09:36 ราคากลาง ประกาศราคากลางจัดจ้างค่าธรรมเนียมต่อายุศูนย์ทดสอบความรู้และบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ kanlaya.co
2015-06-04 13:58:52 ราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดข้อสอบ ศูนย์ทดสอบความรู้และบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 100 ชุด kanlaya.co
2015-05-28 10:19:13 ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ranu.wo
2015-05-08 08:54:20 ราคากลาง จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมเพรสเซอร์ ชั้น 9 อาคาร 34 จำนวน 1 งาน ranu.wo
2015-05-07 10:45:50 ราคากลาง จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 1 งาน ranu.wo
2015-04-27 09:54:02 ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง ranu.wo
2015-03-20 11:28:58 ราคากลาง ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องต้านทานแรงดึงและกดจำนวน ๑ เครื่อง naphat.su
2015-03-20 11:27:23 ราคากลาง โครงการกั้นห้องเรียน ๑๐๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ งาน naphat.su
2015-03-20 11:26:05 ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคาร ๓๕ ชั้น ๒ ห้องทะเบียน (เพิ่มเติม) naphat.su
2015-03-17 13:25:34 ราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ranu.wo
2015-03-09 12:47:02 ราคากลาง จัดจ้างซ่อมชุดฝึกไมโครเวฟ จำนวน 2 เครื่อง ranu.wo
2015-03-09 12:36:03 ราคากลาง จัดซื้อประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อคุ้มครองสวัสดิการของนักศึกษา ประมาณ 9,200 คน ranu.wo
2015-03-06 16:28:59 ราคากลาง จัดจ้างทำป้ายนิเทศ naphat.su
2015-03-03 11:08:06 ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องดิจิตอล naphat.su
2015-02-08 20:54:42 ราคากลาง จัดจ้างทำห้องสำนักงานทะเบียนและวัดผล naphat.su
2015-02-08 20:51:54 ราคากลาง ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง naphat.su
2015-02-08 20:49:27 ราคากลาง จัดซื้อวัสดุประจำห้องเรียนอาคารเรียนรวม อาคาร 35 naphat.su
2015-01-23 16:34:05 ราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดฝึกการควบคุมแบบเวลาจริง สำหรับงานควบคุมและประมวลผลภาพ จำนวน 8 ชุด ranu.wo
2015-01-23 16:29:36 ราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 4 เครื่อง, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 10 เครื่อง ranu.wo
2015-01-20 08:39:26 ราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานบริการแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด kanlaya.co
2015-01-19 09:45:28 ราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายนักกีฬา จำนวน 1 ชุด kanlaya.co
2015-01-19 09:22:38 ราคากลาง ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ panida.ko
2015-01-16 18:49:36 ราคากลาง กล้องบันทึกวีดีโอและอุปกรณ์บันทึกเสียง naphat.su
2015-01-16 18:46:59 ราคากลาง ครุภัณฑ์บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ naphat.su
2015-01-16 18:46:16 ราคากลาง ครุภัณฑ์พัฒนหอบรรณาสารสนเทศดิจิทัล naphat.su
2015-01-16 18:02:07 ราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด kanlaya.co
2015-01-15 18:04:36 ราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์รายการ เครื่องชั่งน้ำหนักสาร 3,000 กรัม , เครื่องชั่งน้ำหนักสาร 300 กรัม , เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง และเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน 1 รายการ kanlaya.co
2015-01-15 16:56:43 ราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ตู้อบลมร้อน (hot air oven) จำนวน 2 ตัว และเตาเผาอุณหภูมิสูง 1 ตัว kanlaya.co
2015-01-15 13:38:11 ราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อครภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมศาสตร์ kanlaya.co
2015-01-05 17:28:22 ราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รถแทรคเตอร์ล้อยาง จำนวน 1 คัน kanlaya.co
2014-12-24 15:01:57 ราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาการบริการวิทยบริการ จำนวน 1 ชุด kanlaya.co
2014-12-23 15:40:51 ราคากลาง โครงการครุภัณฑ์พัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ranu.wo
2014-12-18 18:00:31 ราคากลาง ครุภัณฑ์พัฒนาศักยภาพระบบเชื่อมโยงการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะที่ 2 naphat.su
2014-12-17 11:02:28 ราคากลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ พร้อมอาคารอำนวยการ จำนวย 1 รายการ kanlaya.co
2014-12-15 17:11:38 ราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาทัศนศิลป์ จำนวน 1 ชุด kanlaya.co
2014-12-15 15:10:46 ราคากลาง ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ โซฟาชุดรับแขก จำนวน 5 ชุด, เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ/A จำนวน 84 ตัว และเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว sumalee.pa
2014-12-11 16:37:48 ราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว kanlaya.co
2014-12-11 16:36:52 ราคากลาง ประกาศราคากลางจัดจ้างสำรวจพื้นที่ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง kanlaya.co
2014-12-09 09:03:02 ราคากลาง ครุภัณฑ์พัฒนาศักยภาพระบบเชื่อมโยงการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะที่ ๒ naphat.su
2014-12-04 17:30:33 ราคากลาง ประกาศตารางเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างถ่ายเอกสารอาคารเรียนรวม 200 ล้าน วิทยาเขตสกลนคร sumalee.pa
2014-12-01 15:56:24 ราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 โครงการ (ครั้งที่ 2) ranu.wo
2014-12-01 15:52:28 ราคากลาง ประกาศราคกลางประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาดารเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด kanlaya.co
2014-11-26 16:10:21 ราคากลาง ปรับปรุงหอพักแฟลต 40 หน่วย naphat.su
2014-11-26 16:08:04 ราคากลาง ปรับปรุงหอพักคุรุคามวาสี naphat.su
2014-11-25 18:33:38 ราคากลาง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงพื้นอาคาร 19 ชั้น 4 ranu.wo
2014-11-25 17:18:02 ราคากลาง ประกาศร่าง TOR ก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอาคารอเนกประสงค์ ครั้งที่ 2 ranu.wo
2014-11-17 20:40:46 ราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาทัศนศิลป์ จำนวน 1 ชุด kanlaya.co
2014-11-17 17:47:29 ราคากลาง ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดวิเคราะห์การผลิตในระบบงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด sumalee.pa
2014-11-17 17:45:03 ราคากลาง ประกาศตารางเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ฯลฯ sumalee.pa
2014-11-17 17:40:57 ราคากลาง ประกาศร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียงานศิลปกรรม จำนวน 1 โครงการ sumalee.pa
2014-11-17 17:32:35 ราคากลาง ชุดทดสอบโมเมนต์เนื่องจากการดัดของคาน จำนวน 1 ชุด ranu.wo
2014-11-13 20:52:21 ราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านปรับแสง อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร ๑๙) ชั้น 2 และชั้น ๔ จำนวน ๑ โครงการ kanlaya.co
2014-11-10 18:27:19 ราคากลาง โครงการปรับปรุงหลังคา ฝ้า ชั้น 4 อาคาร 19 naphat.su
2014-11-10 18:25:30 ราคากลาง ครุภัณฑ์ประจำกองนโยบายและแผน naphat.su
2014-11-05 18:38:20 ราคากลาง ราคากลาง ครุภัณฑ์พัฒนาศักยภาพเชื่อมโยงการจัดการศึกษา มทร.อีสาน ระยะที่ 2 naphat.su
2014-11-04 18:46:31 ราคากลาง พิมพ์หนังสือสูจิบัตร naphat.su
2014-11-04 18:44:56 ราคากลาง ทำวารสารราชมงคล naphat.su
2014-11-04 18:44:00 ราคากลาง ทำของที่ระลึก naphat.su
2014-11-04 18:42:15 ราคากลาง ปกปริญญาบัตร naphat.su
2014-10-22 09:10:18 ราคากลาง ประกาศตารางแสดงงวเงินงบประมาณฯ รายการ เครื่องแต่งกายนักกีฬาและอุปกรณ์กีฬา จำนวน 1 รายการ sumalee.pa
2014-10-17 14:41:05 ราคากลาง โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 naphat.su
2014-09-18 15:55:54 ราคากลาง ประกาศราคากลางจัดจ้างทำคู่มือนักศึกษา จำนวน 1 งาน kanlaya.co
2014-09-18 15:55:14 ราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อใบระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน 80,000 แผ่น kanlaya.co
2014-09-18 15:54:17 ราคากลาง ประกาศราคากลางจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องไอออนโครมาโทรกราฟ จำนวน 1 งาน kanlaya.co
2014-09-18 15:53:09 ราคากลาง ประกาศราคากลางจัดจ้างซ่อมสายสลิงลิฟท์โดยสาร จพนวน 1 งาน kanlaya.co
2014-09-10 09:25:29 ราคากลาง งานปรับปรุงห้องน้ำอาคารวิศวกรรมการทาง สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน ๑ งาน naphat.su
2014-09-10 09:21:40 ราคากลาง โครงการซ่อมบำรุงอาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัน จำนวน ๑ โครงการ naphat.su
2014-09-10 09:06:30 ราคากลาง งานระบบโทรศัพท์ภายใน จำนวน ๑ งาน naphat.su
2014-09-10 09:00:17 ราคากลาง โครงการเพิ่มศักยภาพระบบติดตามโครงการออนไลน์ จำนวน ๑ งาน naphat.su
2014-09-09 11:40:08 ราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2558 naphat.su
2014-08-20 09:29:35 ราคากลาง ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงกั้นห้องบริเวณโถงชั้น 2 อาคารเรียนรวม 35 sumalee.pa
2014-08-19 15:27:44 ราคากลาง ประกาศราคากลางจัดจ้างชุดเพิ่มขีดความสามารถระบบสารสนเทสเพื่อการบริหาร จำนวน 1 งาน kanlaya.co
2014-08-19 15:25:56 ราคากลาง ประกาศราคากลางจัดจ้างโครงการพัฒนาบุคลากรสู่สากล ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในบริบทอาเซียน kanlaya.co
2014-08-19 15:24:00 ราคากลาง ประกาศราคากลาง จัดจ้างปรับปรุงอาคาร 19 ชั้น 2 จำนวน 1 งาน kanlaya.co
2014-08-19 15:22:54 ราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 ชุด kanlaya.co
2014-08-19 14:04:38 ราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการ อพ.สธ ครั้งที่ 2 panida.ko
2014-08-07 10:36:32 ราคากลาง โครงการเพิ่มศักยภาพระบบติดตามโครงการออนไลน์ naphat.su
2014-08-04 16:15:25 ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัน naphat.su
2014-08-04 14:15:48 ราคากลาง ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อนพวงมาลัยหมุน naphat.su
2014-08-04 13:01:01 ราคากลาง โครงการจัดทำคู่มือการแนะนำการศึกษาและวิชาชีพ naphat.su
2014-08-01 16:33:10 ราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วแยกบริเวณถมดิน naphat.su
2014-08-01 16:33:08 ราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วแยกบริเวณถมดิน naphat.su
2014-07-01 13:57:26 ราคากลาง เครื่องกลึง 3 เครื่อง naphat.su
2014-06-23 16:41:35 ราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ด้วยเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ โดยวิธีพิเศษ kanlaya.co
2014-06-23 16:40:23 ราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบความรู้และบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีพิเศษ kanlaya.co
2014-06-23 09:35:03 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้ำภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน naphat.su
2014-06-23 09:18:17 ราคากลาง เครื่องพิมพ์ Color Laser Printer naphat.su
2014-06-20 16:45:09 ราคากลาง ตารางเปิดเผยราคากลางจัดจ้างซ่อมระบบลิฟท์โดยสารที่ให้บริการนักศึกษา ชั้น ๑ อาคาร ๑๒B จำนวน ๑ งาน sumalee.pa
2014-06-18 17:17:39 ราคากลาง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จำนวน ๑ ชุด wilasinee.wo
2014-05-28 15:42:22 ราคากลาง ค่าจ้างเหมายานพาหนะ pattravadee.se
2014-05-28 15:41:44 ราคากลาง เครื่องกลึง 3 เครื่อง pattravadee.se
2014-05-14 10:46:52 ราคากลาง ประกาศราคากลางงานจัดจ้างโครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบความรู้และบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ kanlaya.co
2014-05-08 14:43:35 ราคากลาง ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จำนวน ๑ ชุด wilasinee.wo
2014-05-07 10:21:49 ราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วแยกบริเวณถมดินและหอพัก pattravadee.se
2014-04-29 09:40:21 ราคากลาง ประกาศตารางเปิดเผยราคากลาง รายการ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเรียนการสอน ณ National pingtung ฯ sumalee.pa
2014-04-25 16:00:12 ราคากลาง โครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างสมรรถภาพทางกายและจิตใจ pattravadee.se
2014-04-25 15:57:09 ราคากลาง ชุดอุปกรณ์ทดสอบทรายหล่อ pattravadee.se
2014-04-25 15:55:15 ราคากลาง ครุภัณฑ์ Differential Scanning Calorimeter (DSC) pattravadee.se
2014-04-25 15:29:52 ราคากลาง ครุภัณฑ์สเปกโทรสโกปี pattravadee.se
2014-04-25 15:28:19 ราคากลาง ครุภัณฑ์พัฒนาการจัดการเรียนการสอน pattravadee.se
2014-04-25 15:25:57 ราคากลาง ครุภัณฑ์โรงงานสาขาวิชาออกแบบเซรามิก pattravadee.se
2014-04-25 15:24:43 ราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องกัด CNC เล็ก pattravadee.se
2014-04-25 15:23:35 ราคากลาง ชุดจำลองงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า pattravadee.se
2014-04-25 15:22:14 ราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดประมวลผลสัญญาณดิจิตอลสำหรับสัญาณไฟฟ้า pattravadee.se
2014-04-21 15:38:09 ราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 1 โครงการ kanlaya.co
2014-04-10 11:40:39 ราคากลาง ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางโครงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ (คณะวิทยาศาสตร์) sumalee.pa
2014-04-10 11:38:31 ราคากลาง ประกาศลงตารางเปิดเผยราคากลางโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและผู้สร้างคุณประโยชน์ มทร.อีสานฯลฯ sumalee.pa
2014-04-04 16:14:27 ราคากลาง ราคากลางเครื่องกัดและเครื่องกลึงอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด wilasinee.wo
2014-04-04 16:09:21 ราคากลาง ราคากลางครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด wilasinee.wo
2014-03-27 14:49:48 ราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างฯ sumalee.pa
2014-03-07 12:00:11 ราคากลาง ราคากลาง งานจ้างออกแบบอาคารหอประชุมนานาชาติพร้อมอาคารอำนวยการ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด wilasinee.wo
2014-03-04 15:19:57 ราคากลาง ประกาศราคากลางขุดลอกคลองสระน้ำ จำนวน 1 งาน kanlaya.co
2014-03-03 15:53:03 ราคากลาง ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม wilasinee.wo
2014-02-24 09:13:03 ราคากลาง ราคากลางครุภัณฑ์พัฒนาศักยภาพระบบเชื่อมโยงการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย จำนวน ๑ รายการ wilasinee.wo
2014-02-06 16:28:57 ราคากลาง ราคากลาง ครุภัณฑ์ Capillary Rheometer จำนวน 1 ชุด wilasinee.wo
2014-01-31 15:20:36 ราคากลาง ราคากลาง ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการ wilasinee.wo
2014-01-27 17:17:15 ราคากลาง ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ระบบสตูดิโอเสมือนจริง (Virtual Studio) สำหรับงานโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง wilasinee.wo
2014-01-24 11:23:51 ราคากลาง ราคากลาง จ้างออกแบบอาคารหอประชุมนานาชาติ พร้อมอาคารอำนวยการ wilasinee.wo
2014-01-24 10:48:49 ราคากลาง ประกาศราคากลางรายการ ซื้อเครื่องแต่งกายนักกีฬา จำนวน 1 ชุด sumalee.pa
2014-01-15 10:50:21 ราคากลาง ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์หนองระเวียง sumalee.pa
2014-01-14 14:40:47 ราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดฝึกการควบคุมการประหยัดพลังงานในระบบไฮดรอลิกด้วยระบบ Intellint Control pattravadee.se
2014-01-14 14:39:49 ราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องกลึง Lathe จำนวน 3 เครื่อง pattravadee.se
2014-01-09 10:04:51 ราคากลาง ประกาศราคากลางงานจัดจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางเพิ่มเติม ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 1 งาน kanlaya.co
2014-01-09 10:02:04 ราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางเดินมีหลังคาคลุม (cover way) จำนวน 1 งาน kanlaya.co
2014-01-08 09:08:49 ราคากลาง ประกาศราคากลางงานจัดจ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์ kanlaya.co
Date Catagory Topic By
×

Tickets

Need help?

CONTACT

ติดต่อเรา

แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
Phone: 2887,2888
Email: mis@rmuti.ac.th
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
https://mis.rmuti.ac.th