ข่าวบริการนักศึกษา » ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)


รายละเอียดการขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาฯ ที่นักศึกษาทราบ
----------------------------------------------------------------------------
อ่าน>>>>
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)

อ่าน>>>>คำชีแจงและความเป็นมาในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา

อ่าน>>>>กำหนดการส่งเอกสารกู้ยืมเงิน (กยศ./กรอ.) ภาคเรียนที่ 1/2560


แผนกงานกองทุน มทร.อีสาน 


โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2017-04-22 07:15:17
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2