ข่าวบริการนักศึกษา » รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

นักศึกษาผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนต้องมีคุณสมบัติ ตามที่มูลนิธิตั้งเซ็กกิมกำหนด โดยส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ มายังกองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวการ ศึกษาและอาชีพ ชั้น ๒ ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับทุน 
1. เป็นนิสิต / นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน 
2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในทุกสาขาวิชา (เกณฑ์คะแนนนี้สามารถยืดหยุ่นได้ โดย ต้องได้รับความเห็นชอบในความเหมาะสมจากอาจารย์ประจำคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่หรืออาจารย์ผู้ สัมภาษณ์ และในกรณีที่ยังไม่ทราบคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับที่กำลังศึกษาอยู่นั้น ให้ใช้คะแนนเฉลี่ย สะสมถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนเลื่อนระดับชั้นนั้นๆ) 
4. เป็นผู้มีจริยธรรมและไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย 
5. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดอยู่แล้ว

โดย สมพร อินบุญเชิด ,งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ลงประกาศ 2017-06-29 08:42:18
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1