ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ข่าวบริการนักศึกษา»ประกาศการจ่ายเงินคืน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการศึกษาในอัตราร้อยละ 10
ประกาศการจ่ายเงินคืน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการศึกษาในอัตราร้อยละ 10
.
สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง?และระดับปริญญาตรี ซึ่งได้ยื่นเอกสารขอรับคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน?ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการศึกษาในอัตราร้อยละ 10?ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564?และเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน แล้วนั้น?
มหาวิทยาลัยฯ ได้โอนเงินให้กับนักศึกษา?เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2564
.
คลิกตรวจสอบรายชื่อ (รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการโอนเงิน, รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับเงินคืนเนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้อง และรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ยื่นเอกสาร)?
.
โดยนักศึกษาที่ยื่นเอกสารแต่ไม่ได้รับการโอนเงินเนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้อง และนักศึกษาที่ยังไม่ได้ยื่นเอกสารจะประกาศให้ยื่นเอกสารอีกครั้ง
.
หมายเหตุ?
1. กรณีนักศึกษาให้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม 10 บาท
2. กรณีนักศึกษาให้โอนเงินผ่านบัญชีนอกเหนือจากบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม 12 บาท

สอบถามรายละเอียดเพื่อเติมได้ที่
044-233000 ต่อ 2140-2143

เอกสารแนบ>> ไฟล์2

Copyright ©2015 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved
744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044 233000 แฟกส์: 044 233052 E-mail : info@rmuti.ac.th | Powered By OARIT