ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ข่าวบริการนักศึกษา»ประกาศการขอรับเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้ารอบที่ 3 /2564

ประกาศการขอรับเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้ารอบที่ 3 2564

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 3/2561-3/2563 (I) และนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ที่ยังไม่ได้ดำเนินการยื่นเอกสารขอรับเงินค่าประกันของเสียหาย

ติดต่อยื่นเอกสารเพื่อขอรับคืนเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า ณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 19 ชั้น 2 หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง งานการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคืนเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้าไฟล์ 1-5 ระดับ ปวส. ไฟล์ 6-11 ระดับป.ตรี ไฟล์ 12-13 ป.โท ไฟล์ 14 ป.เอก)

2. ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงินและกรอกรายละเอียดตามตัวอย่าง (ไฟล์ 15 และไฟล์ 16) แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ดาวน์โหลดแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารและกรอกรายละเอียดตามตัวอย่าง (ไฟล์ 17 และไฟล์ 18) แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชีของนักศึกษา ที่มีรายการเคลี่อนไหวเป็นปัจจุบันเท่านั้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4. ยื่นด้วยตัวเอง หรือ ส่งไปรษณีย์ เอกสารตามข้อ 2 , 3 ได้ที่ งานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 19 ชั้น 2 เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบและคืนเงินให้นักศึกษาผ่านบัญชีธนาคารของนักศึกษาที่ได้ยื่นไว้ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพื่อเติมได้ที่ 044-233000 ต่อ 2140-2143

ดูไฟล์ทั้งหมด คลิกเอกสารแนบ>> ไฟล์1

Copyright ©2015 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved
744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044 233000 แฟกส์: 044 233052 E-mail : info@rmuti.ac.th | Powered By OARIT