ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ข่าวบริการนักศึกษา»ประกาศการจ่ายเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้ารอบที่ 2 /2564

ประกาศการจ่ายเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้ารอบที่ 2 2564

สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง, ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ซึ่งได้ยื่นเอกสารขอรับเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า ระหว่างวันที่ 14-30 มิถุนายน 2564 และเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน แล้วนั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้โอนเงินให้กับนักศึกษาจ่ายผ่านธนาคารกรุงไทย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 และจ่ายผ่านบัญชีธนาคารอื่นๆ นอกเหนือจากบัญชีธนาคารกรุงไทย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการโอนเงิน (ดูรายชื่อผู้ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้าไฟล์ 1-5 ระดับ ปวส. ไฟล์ 6-10 ระดับป.ตรี ไฟล์ 11 ระดับป.โท)

หมายเหตุ

1. กรณีนักศึกษาให้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม 10 บาท

2. กรณีนักศึกษาให้โอนเงินผ่านบัญชีนอกเหนือจากบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม 12 บาท

สอบถามรายละเอียดเพื่อเติมได้ที่ 044-233000 ต่อ 2140-2143

ดูไฟล์ทั้งหมด คลิกเอกสารแนบ>> ไฟล์1

Copyright ©2015 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved
744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044 233000 แฟกส์: 044 233052 E-mail : info@rmuti.ac.th | Powered By OARIT