ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง หน่วยงานภายนอก ร่วมงานกับเรา

นักศึกษาปัจจุบัน» แจ้งรายละเอียดการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2566 กับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีนางยุวนิจ  ฝ่ายอุประ  เป็นตัวแทนประกัน   โทรศัพท์ 081-8792474  

ระยะเวลาการคุ้มครอง

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2567 

เมื่อนักศึกษาประสบอุบัติเหตุจะได้รับเงินชดเชยค่าสินไหมทดแทน  ดังนี้

1. เมื่อประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนในวงเงิน 170,000 บาท(หนึ่งแสน

เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

2. เมื่อประสบอุบัติเหตุเบิกค่ารักษาพยาบาลค่าสินไหมทดแทนในวงเงินไม่เกิน 20,000  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง  ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 

ทั้งนี้จ่ายเงินตามที่จ่ายจริง โดยนำใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ) ใบรับรองแพทย์(ต้นฉบับ) ประกอบการเบิกจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนได้ที่  อาคาร 6 ชั้น 1  แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ  งานบริการ สวัสดิการนักศึกษาและสุขภาพอนามัย  กองพัฒนานักศึกษา  


แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2390 2392


เอกสารแนบ (ถ้ามี)>> ไฟล์1 ไฟล์2
ผู้ลงข่าว : yupapun.bu วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 10:29:28 น.