มทร.อีสาน เปิดเวทีแก่ผู้สมัครฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ  แสดงวิสัยทัศน์ แถลงนโยบาย ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดการถ่ายทอดสด การนำเสนอชี้แจงนโยบาย และแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 2 อาคารสำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย (อาคาร 7) มทร.อีสาน ซึ่งมีการถ่ายทอดสดให้ได้รับชมผ่าน Facebook Fanpage : มทร.อีสาน-RMUTI และ Youtube Live : มทร.อีสาน-RMUTI ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ และกิจการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังการการนำเสนอชี้แจงนโยบาย และแสดงวิสัยทัศน์ ในครั้งนี้ด้วย

สำหรับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นการนำเสนอชี้แจงนโยบาย และแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง นครราชสีมา โดยมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ จำนวน 2 คน ได้แก่ 1. อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพงศ์ เปี่ยมสุวรรณ

สำหรับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นการนำเสนอชี้แจงนโยบาย และแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แบบรวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยในช่วงเช้า เป็นการนำเสนอชี้แจงนโยบาย และแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้สมัครฯ แบบรวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ สายวิชาการ ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ จำนวน 2 คน  ได้แก่ 1. อาจารย์ ดร.อธิรัช ลี้ตระกูล 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ ดีอุดม และในช่วงบ่าย เป็นการนำเสนอชี้แจงนโยบาย และแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้สมัครฯ แบบรวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ สายสนับสนุน ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ จำนวน 2 คน ได้แก่ 1. นายรุจิภาส โพบุคดี 2. นางสาวสุเนตรา ทองจันทร์

ทั้งนี้ มทร.อีสาน จะจัดการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง นครราชสีมา และแบบรวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ สายวิชาการและสายสนับสนุน ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Microsoft forms จากบัญชีอีเมลสมาชิกของมหาวิทยาลัยฯ บุคลากร มทร.อีสาน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผลการเลือกตั้งผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสามารถมารถรับชมได้ที่ Facebook Fanpage : มทร.อีสาน-RMUTI และ Youtube Live : มทร.อีสาน-RMUTI หากมีข้อสงสัยหรือไม่มีรายชื่อในการใช้สิทธิ์สามารถติดต่อสอบถาม สำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 093-5199590, 093-1420905 หรือเว็บไซต์ : https://uca.rmuti.ac.th/

อมรเทพ ดอกสันเทียะ / ข่าว

ไพฑูรย์ เคนท้าว, บารมี โกนบาง / ภาพ