มทร.อีสาน เข้าร่วมโครงการลูกทุ่งผสานสมัย พลังศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล ณ ม.ขอนแก่น

วันที่ 16 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้ อาจารย์สรวิศ  ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางสาวสุวรรณี ทนงสำโรง พลเสน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนางสาวดุษฎี โชติชัชวาลกุล หัวหน้าแผนกงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ภัคภณ  รถเพ็ชร ผู้ฝึกซ้อมการแสดง นำนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วม การประกวดหางเครื่องระดับมัธยมและอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ โครงการลูกทุ่งผสานสมัย พลังศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล” ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ FA Theater KKU มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้  มทร.อีสาน ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 2 ทีม ได้แก่

          ทีมที่ 1 วงดนตรีลูกทุ่งเทคโนตะโกราย มทร.อีสาน นครราชสีมา เพลงที่ใช้ในการประกวดในครั้งนี้ คือ เพลงผู้ชายของฉัน และเพลงชมทุ่ง ซึ่งผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชมเชย

          ทีมที่ 2 ลูกทุ่งเมืองดอกบัว  เพลงที่ใช้ในการประกวดในครั้งนี้ คือ สาวอีสานรอรัก และเพลงคิดถึงทุ่งลุยลาย  ซึ่ง ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชมเชย

ยุพาพรรณ คนกระโทก / ข่าว – ภาพ

วราภรณ์ นามบุตร / เรียบเรียง