มทร.อีสาน คว้า รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566

วันที่ 16 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้ อาจารย์สรวิศ  ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางสาวสุวรรณี ทนงสำโรง พลเสน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนางสาวดุษฎี โชติชัชวาลกุล หัวหน้าแผนกงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ภัคภณ รถเพ็ชร ผู้ฝึกซ้อมการแสดง

          โดยนำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานเมรุพรหมทัต ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยผลการประกวดนักศึกษา มทร.อีสาน สามารถคว้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานเพลง เปรตสัมเวสี และเพลง สัญญาเดือนหก ซึ่งมหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ที่ได้ทำการฝึกซ้อมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ จนประสบผลสำเร็จในครั้งนี้

ยุพาพรรณ คนกระโทก /ข่าว -ภาพ

วราภรณ์ นามบุตร / เรียบเรียง