มทร.อีสาน จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 สร้างความปลื้มปิติและภาคภูมิใจแก่บัณฑิตและญาติบัณฑิต

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่พระบาทสมเด็จปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  ในปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้ารับปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 3,266 คน  โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร มทร.อีสาน ผู้แทนนักศึกษาให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีมติมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ ให้แก่ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี องคมนตรี โดยรอบเช้าเป็นบัณฑิตจาก มทร.อีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา และมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จำนวน 1,937 คน และในรอบบ่าย มีบัณฑิตจาก มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และมทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน 1,329 คน ในการนี้ ผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่บุคคลผู้ปฏิบัติตนด้วยความเสียสละและทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติในด้านต่าง ๆ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 8 คน ได้แก่ 

1. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี รับมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ

2.  นางกุลิสราพ์ บุญทับ เข้ารับ ปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

3. นายบรรจง สุกรีฑา เข้ารับ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

4. DR. Brigitte Flamand เข้ารับ ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

5. ศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล  เข้ารับ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ

6. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เข้ารับ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

7. นางละมุน เร่งสมบูรณ์ เข้ารับ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์

8. นายอำมาตย์ คุณสวัสดิ์ เข้ารับ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบภูมิทัศน์และการจัดสวน

    ในการนี้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ได้กล่าวโอวาทแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ความว่า

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ย่อมมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างดี ปัจจุบัน ความรู้ในด้านนี้นับว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนอย่างสำคัญ ทั้งในชีวิตประจำวันและในกิจการงานทุกอย่าง บัณฑิตจึงควรตั้งใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และเสริมสร้างความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง และบังเกิดประโยชน์สูงสุด ถ้าทำได้ แต่ละคนก็จะเป็นทั้งกำลัง ทั้งผู้นำ ในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ สมกับที่เป็นบัณฑิตด้านเทคโนโลยีอย่างแท้จริง.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนและทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญ และความสำเร็จสมประสงค์จงทั่วกัน”

    ภายในพื้นที่การจัดงานเต็มไปด้วยญาติบัณฑิต เพื่อนบัณฑิตที่มาร่วมแสดงความยินดี ด้วยความปลื้มปิติ และความภาคภูมิในความสำเร็จของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต จาก มทร.อีสาน จำนวนมาก

วราภรณ์  นามบุตร / ข่าว

อมรเทพ  ดอกสันเทียะ / เรียบเรียง

ไพฑูรย์  เคนท้าว, บารมี  โกนบาง / ภาพ