มทร.อีสาน นำนักศึกษาร่วมรับฟังบรรยายพิเศษเสริมประสบการณ์นักศึกษาสัตวศาสตร์ เปิดโลกทัศน์ “ธุรกิจปศุสัตว์เชื่อมโยงงานวิจัยสร้างนวัตกรรมใหม่” ในยุคปัจจุบัน

วันที่ 18 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง คณบดีคณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร และคณาจารย์คณะฯ นำนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 3 ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “เกี่ยวกับธุรกิจปศุสัตว์ที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยที่ก่อให้เกิดผลงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เชื่อมโยงไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนำไปสู่งานวิจัยใหม่ๆ และต่อยอดเป็นนวัตกรรม จาก ดร.ไพรัช ศรีชนะ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักวิชาการอาหารสัตว์ กลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากนั้นได้ร่วมต้อนรับ ดร.ไพรัช ศรีชนะ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักวิชาการอาหารสัตว์ กลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด  ในการเข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการวิเคราะห์มีเทนในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ของ คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มทร.อีสาน โดยได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงานวิจัยร่วมกันในด้านอาหารสัตว์  ซึ่งน่าจะมีงานวิจัยที่สามารถเชื่อมโยงร่วมมือกันอนาคต

          ทั้งนี้  คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ต้องขอขอบคุณทาง สาขานวัตกรรมการผลิตสัตว์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ได้เชิญทาง มทร.อีสาน – RMUTI และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย โดยการเข้าร่วมรับฟังการบรรยายครั้งนี้ นับเป็นการเปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ ๆ แก่นักศึกษา และเป็นการจุดประกายแนวทางให้แก่คณาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาให้เกิดงานวิจัยใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากงานวิจัย

วราภรณ์ นามบุตร / ข่าว

คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร /ภาพ