นักศึกษา มทร.อีสาน คว้ารางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566 จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 20 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้แทนอธิการบดี มทร.อีสาน ในการร่วมมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566 และมอบหมายให้ อาจารย์สรวิศ  ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางสาวสุวรรณี ทนงสำโรง พลเสน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งจัดโดย เทศบาลนครนครราชสีมา ณ สวนภูมิรักษ 2 (สวายเรียง) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริม  สนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ และกระทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมให้เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างแก่สาธารณชนทั่วไป โดยมีนักศึกษา มทร.อีสาน ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 6 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ผู้แทนนายสุวัจน์ ลิปตพัลลัภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี (ประธานในพิธี) มอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนด้านต่างๆ ดังนี้

          1. นายภานุเดช แสงอ่อน ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง  คณะระบบรางและการขนส่ง ได้รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน (สาขาการศึกษาและวิชาการ)”

          2. นางสาวนงนุช ธิมาตย์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน (สาขากีฬาและนันทนาการ)” 

          3. นางสาวรัตนาพร วันเสบย ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบศิิลปกรรมและสื่อสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์  ได้รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน (สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน)”

          4. นายปัณฑ์ณภัชญ์  เชาว์โคกสูง ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  ได้รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน (สาขาศิลปวัฒนธรรม)”  

          5. นางสาวพรประภา เอาสูงเนิน ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ ได้รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน (สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม)”

          6.นายณัฐนันท์  เขิบสูงเนิน ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ ได้รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน (สาขาสื่อสารมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม)”

ยุพาพรรณ  คนกระโทก / ข่าว

ชมรม PR RMUTI CLUB / ภาพ

วราภรณ์  นามบุตร /เรียบเรียง